Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στο κλείσιμο της Πατρών – Πύργου προχωρά ο δήμος Πατρέων

Στον απο­κλει­σμό της εθνι­κής οδού Πατρών — Πύρ­γου, στον κόμ­βο της βιο­μη­χα­νι­κής περιο­χής, θα προ­χω­ρή­σει ο δήμος Πατρέ­ων, σήμε­ρα στις 11:00 το πρωί.

Όπως ανα­φέ­ρε­ται σε σχε­τι­κή ανα­κοί­νω­ση, βασι­κό αίτη­μα της σημε­ρι­νής κινη­το­ποί­η­σης είναι η άμε­ση έναρ­ξη των εργα­σιών κατα­σκευ­ής του αυτο­κι­νη­τό­δρο­μου Πατρών — Πύρ­γου χωρίς διόδια.

Επί­σης, ο δήμος τονί­ζει ότι διεκ­δι­κεί “δια­χρο­νι­κά από όλες τις κυβερ­νή­σεις, την κατα­σκευή ενός σύγ­χρο­νου αυτο­κι­νη­τό­δρο­μου Πάτρα — Πύρ­γος — Τσα­κώ­να”, προ­σθέ­το­ντας ότι “αυτό το έργο θα μπο­ρού­σε μέχρι σήμε­ρα να είχε κατα­σκευα­στεί και να το χρη­σι­μο­ποιού­με με ασφά­λεια, χωρίς να χάνο­νται στην άσφαλ­το ανθρώ­πι­νες ζωές.”

Στο πλαί­σιο της σημε­ρι­νής κινη­το­ποί­η­σης, ο δήμος ζητά ακό­μη την νότια χάρα­ξη του αυτο­κι­νη­τό­δρο­μου, από την περιο­χή του Μιντι­λο­γλί­ου, έως και πέρα από την Κάτω Αχα­ΐα, με σκο­πό, όπως ανα­φέ­ρει, “την προ­στα­σία των οικι­σμών και του περι­βάλ­λο­ντός τους”.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο