Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στο «κόκκινο» η ενδοιμπεριαλιστική κόντρα: Να προετοιμαστεί «για πραγματική μάχη» καλεί τον στρατό ο Σι Τζινπίνγκ

Ο κινε­ζι­κός στρα­τός «θα πρέ­πει να επι­κε­ντρω­θεί στην προ­ε­τοι­μα­σία για πραγ­μα­τι­κή μάχη», δήλω­σε σήμε­ρα ο Κινέ­ζος πρό­ε­δρος Σι Τζιν­πίνγκ, μία δήλω­ση που επι­βε­βαιώ­νει ότι η προ­ο­πτι­κή μίας γενι­κευ­μέ­νης ένο­πλης σύγκρου­σης γίνε­ται όλο και πιθα­νό­τε­ρη, καθώς οξύ­νε­ται η αντι­πα­ρά­θε­ση ανά­με­σα στα ιμπε­ρια­λι­στι­κά κέντρα. 

Σύμ­φω­να με την Κεντρι­κή Τηλε­ό­ρα­ση της Κίνας, ο Σι έκα­νε τη δήλω­ση αυτή σε σεμι­νά­ριο για την εθνι­κή άμυ­να και τη στρα­τιω­τι­κή μεταρ­ρύθ­μι­ση, το οποίο πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στο Πεκί­νο. Ο Κινέ­ζος πρό­ε­δρος έδω­σε επί­σης εντο­λή να τηρη­θεί αυστη­ρά το σχέ­διο για την επί­τευ­ξη των στό­χων της μεταρ­ρύθ­μι­σης του στρατού.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι η μεταρ­ρύθ­μι­ση αυτή ξεκί­νη­σε να υλο­ποιεί­ται από το 2015 και στο πλαί­σιό της ενι­σχύ­θη­καν και εκσυγ­χρο­νί­στη­καν οι χερ­σαί­ες, αερο­πο­ρι­κές και ναυ­τι­κές δυνά­μεις, ενώ δημιουρ­γή­θη­καν και μονά­δες στρα­τη­γι­κών πυραύ­λων. Η κινε­ζι­κή ηγε­σία έχει δηλώ­σει πως ο εκσυγ­χρο­νι­σμός των ενό­πλων δυνά­με­ών της «ώστε να αντα­πο­κρι­θούν πλή­ρως στις προ­κλή­σεις της επο­χής μας» σχε­διά­ζε­ται να ολο­κλη­ρω­θεί μέχρι το 2035.

Η δήλω­ση του Σι έγι­νε την ώρα που η αντι­πα­ρά­θε­ση της Κίνας με τις ΗΠΑ και τους συμ­μά­χους της εντεί­νε­ται καθημερινά.

Το πρωί της Τετάρ­της, ο εκπρό­σω­πος της Ανα­το­λι­κής Ζώνης της Διοί­κη­σης Μάχης του κινε­ζι­κού στρα­τού δήλω­σε ότι οι κινε­ζι­κές μονά­δες βρί­σκο­νται σε κατά­στα­ση υψη­λής ετοι­μό­τη­τας μάχης μετά τη διέ­λευ­ση πλοί­ων του αμε­ρι­κα­νι­κού και κανα­δι­κού ναυ­τι­κού στα στε­νά της Ταϊ­βάν. Ο εκπρό­σω­πος είπε ότι τα στρα­τεύ­μα­τα θα αντι­στα­θούν σε όλες τις απει­λές και είναι έτοι­μα να υπε­ρα­σπι­στούν την κρα­τι­κή κυριαρ­χία και την εδα­φι­κή ακεραιότητα.

902.gr

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο