Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στο «κόκκινο» η ιμπεριαλιστική σύγκρουση

“Στα πρόθυρα της διακοπής” οι σχέσεις Ρωσίας- ΗΠΑ μετά τις δηλώσεις Μπάιντεν για τον Πούτιν

Φωτο αρχείου

Το ρωσι­κό υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών, σε ανα­κοί­νω­σή του, ανα­φέ­ρει ότι εκλή­θη ο Αμε­ρι­κα­νός πρέ­σβης στην Μόσχα, στον οποίο έγι­νε διά­βη­μα δια­μαρ­τυ­ρί­ας για τις «απα­ρά­δε­κτες» δηλώ­σεις που έκα­νε ο Αμε­ρι­κα­νός πρό­ε­δρος για τον Πού­τιν, και μέσω του οποί­ου δια­μη­νύ­θη­κε ότι οι δηλώ­σεις αυτές θέτουν τις σχέ­σεις ΗΠΑ- Ρωσί­ας στα πρό­θυ­ρα της διακοπής.

Στις 17 Μαρ­τί­ου ο Αμε­ρι­κα­νός πρό­ε­δρος Τζο Μπάι­ντεν ανα­φε­ρό­με­νος στον Βλα­ντί­μιρ Πού­τιν, τον χαρα­κτή­ρι­σε «αιμο­στα­γή δικτά­το­ρα και στυ­γνό εγκλη­μα­τία, που διε­ξά­γει έναν ανή­θι­κο πόλε­μο κατά του λαού της Ουκρα­νί­ας», ενώ μια ημέ­ρα νωρί­τε­ρα τον είχε χαρα­κτη­ρί­σει «εγκλη­μα­τία πολέμου».

Πάνω από 200 εκατ. δολάρια των ΗΠΑ σε ουκρανικά βιολογικά εργαστήρια, λέει η Μόσχα

Το ρωσι­κό υπουρ­γείο Άμυ­νας παρου­σί­α­σε σήμε­ρα στοι­χεία από τα οποία, όπως υπο­στή­ρι­ξε, προ­κύ­πτει ότι οι ΗΠΑ έχουν ξοδέ­ψει περισ­σό­τε­ρα από 200 εκα­τομ­μύ­ρια δολά­ρια για τη χρη­μα­το­δό­τη­ση βιο­λο­γι­κών εργα­στη­ρί­ων στην Ουκρα­νία.

Αυτά τα εργα­στή­ρια συμ­με­τεί­χαν στο στρα­τιω­τι­κό — βιο­λο­γι­κό πρό­γραμ­μα των ΗΠΑ και ασχο­λή­θη­καν, ειδι­κό­τε­ρα, με παθο­γό­να της πανώ­λης και του άνθρα­κα. Ένα δίκτυο με περισ­σό­τε­ρα από 30 βιο­λο­γι­κά εργα­στή­ρια που εργά­ζο­νται για λογα­ρια­σμό του Πεντα­γώ­νου δημιουρ­γή­θη­κε στο έδα­φος της Ουκρα­νί­ας, δήλω­σε το ρωσι­κό υπουρ­γείο Άμυνας.

Ο Ρώσος υφυ­πουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών Σερ­γκέι Ρια­μπ­κόφ συζή­τη­σε τη Δευ­τέ­ρα, σε συνά­ντη­ση με τον Κινέ­ζο πρε­σβευ­τή στη Μόσχα Ζανγκ Χαν­χούι το ζήτη­μα των αμε­ρι­κα­νι­κών στρα­τιω­τι­κών και βιο­λο­γι­κών δρα­στη­ριο­τή­των στην Ουκρα­νία, όπως μετα­δί­δει το ρωσι­κό πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων TASS.

«Έγι­νε ανταλ­λα­γή από­ψε­ων για ορι­σμέ­να επί­και­ρα ζητή­μα­τα της διε­θνούς ατζέ­ντας. Η ρωσι­κή πλευ­ρά επέ­στη­σε την προ­σο­χή στα ζητή­μα­τα των αμε­ρι­κα­νι­κών στρα­τιω­τι­κών και βιο­λο­γι­κών δρα­στη­ριο­τή­των στην Ουκρα­νία και στις σχε­τι­κές προ­σπά­θειες σε εξει­δι­κευ­μέ­νες διε­θνείς πλατ­φόρ­μες», ανέ­φε­ρε το ρωσι­κό υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών σε δήλωση.

Οι πλευ­ρές ανέ­φε­ραν επί­σης την υψη­λή απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τα της ρωσο-κινε­ζι­κής συνερ­γα­σί­ας στην εξω­τε­ρι­κή πολι­τι­κή, σύμ­φω­να με το ίδιο δημοσίευμα.

Πηγή: TASS

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο