Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Στο Κόκκινο», το ραδιόφωνο που …απολύει

Σε ακό­μα 4 απο­λύ­σεις, τριών δημο­σιο­γρά­φων και ενός τεχνι­κού, προ­χώ­ρη­σε χτες η εργο­δο­σία του ρ/σ «Στο Κόκ­κι­νο», ανε­βά­ζο­ντας το συνο­λι­κό αριθ­μό των απο­λύ­σε­ων του τελευ­ταί­ου δια­στή­μα­τος σε 7. Οι νέες απο­λύ­σεις ήρθαν μία μέρα μετά τη σχε­τι­κή ανα­κοί­νω­ση του εργο­δό­τη «Left Media AE», με την οποία επι­τέ­θη­κε στους εργα­ζό­με­νους του σταθ­μού, κατη­γο­ρώ­ντας τους ότι «εθε­λο­τυ­φλούν δίχως να αντι­προ­τεί­νουν τίπο­τα», επει­δή δεν απο­δέ­χο­νται τις μειώ­σεις στους μισθούς τους και ενώ διεκ­δι­κού­σαν την επα­να­πρό­σλη­ψη των τριών συνα­δέλ­φων τους. Στη Γενι­κή τους Συνέ­λευ­ση, οι εργα­ζό­με­νοι του σταθ­μού, απα­ντώ­ντας στο νέο μπα­ράζ απο­λύ­σε­ων, κάλε­σαν τις συν­δι­κα­λι­στι­κές ενώ­σεις να προ­χω­ρή­σουν στην προ­κή­ρυ­ξη 48ωρης απερ­γί­ας για σήμε­ρα και αύριο και συγκέ­ντρω­ση σήμε­ρα στις 12 μ. έξω από το σταθμό.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο