Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στο Ναύπλιο «χτυπά η καρδιά» του βιβλίου — Οι εκδόσεις Ατέχνως είναι εκεί

Με μεγά­λη συμ­με­το­χή κόσμου συνε­χί­ζε­ται η Έκθε­ση Βιβλί­ου στο Ναύ­πλιο στην πλα­τεία Ωνά­ση, την οποία συν­διορ­γα­νώ­νουν ο Δήμος Ναυ­πλιέ­ων, ο Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ Ναυ­πλί­ου και η Πανελ­λή­νια Ομο­σπον­δία Εκδο­τών Βιβλιο­χαρ­το­πω­λών (ΠΟΕΒ).

Δεκά­δες εκα­το­ντά­δες άνθρω­ποι επι­σκέ­πτο­νται καθη­με­ρι­νά την έκθε­ση η οποία λει­τουρ­γεί από τις 19:30 έως 24:00.

Στην Έκθε­ση συμ­με­τέ­χουν περισ­σό­τε­ροι από 70 εκδο­τι­κοί οίκοι από όλη την Ελλά­δα όπως και βιβλιο­πώ­λες και κατά τη διάρ­κειά της η πλα­τεία Ωνά­ση γίνε­ται πόλος έλξης για τους φίλους του βιβλί­ου και όχι μόνο.

Άνθρω­ποι κάθε ηλι­κί­ας από όλα τα μέρη της Ελλά­δας και από τα τέσ­σε­ρα σημεία του πλα­νή­τη. Έλλη­νες της δια­σπο­ράς που επι­σκέ­πτο­νται την έκθε­ση εκφρά­ζουν τον ενθου­σια­σμό τους και επι­λέ­γουν τίτλους σχε­τι­κά με την ιστο­ρία, τη λαο­γρα­φία του τόπου καθώς επί­σης και βιβλία θρη­σκευ­τι­κού περιεχομένου.

Η χαρά στο πρό­σω­πο των παι­διών καθώς ξεφυλ­λί­ζουν τα παρα­μύ­θια ‑αγα­πη­μέ­να και κλα­σι­κά παρα­μύ­θια για παι­διά κάθε ηλι­κί­ας από Έλλη­νες και ξένους συγ­γρα­φείς!- το ατέ­λειω­το ξεφύλ­λι­σμα του Παπα­δια­μά­ντη, οι συζη­τή­σεις με τους εκθέ­τες για τον Καρυω­τά­κη, τον Σεφέ­ρη… είναι το απο­τύ­πω­μα της έκθε­σης και το μήνυ­μα ότι το βιβλίο δρο­σί­ζει το είναι μικρών και μεγάλων.

Οι Εκδό­σεις Ατέ­χνως, η Σύγ­χρο­νη Επο­χή, οι Εκδό­σεις Εντύ­ποις και οι εκδό­σεις Τόπος με τίτλους που δεν περ­νούν απαρατήρητοι.

Η φετι­νή έκθε­ση είναι αφιε­ρω­μέ­νη στα 100 χρό­νια από τη Μικρα­σια­τι­κή κατα­στρο­φή και στα 200 χρό­νια από την απε­λευ­θέ­ρω­ση της πόλης του Ναυ­πλί­ου και όπως είναι φυσι­κό δε λεί­πουν οι σχε­τι­κές εκδό­σεις. Μέσα από τις σελί­δες τους «ξυπνούν» οι μνή­μες εκεί­νων των ημε­ρών που σημά­δε­ψαν τον τόπο και τους ανθρώ­πους του. Ξεχω­ρί­σα­με «Τα ματω­μέ­να χώμα­τα» της Διδώς Σωτη­ρί­ου (εκδό­σεις Κέδρος) και την έκδο­ση «1922. Ιμπε­ρια­λι­στι­κή Εκστρα­τεία και Μικρα­σια­τι­κή Κατα­στρο­φή» της Σύγ­χρο­νης Εποχής.

Οι ψυχές στο καθαρ­τή­ριο, του Προ­σπέρ Μεριμέ

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο