Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στο Παρίσι ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δ. Κουτσούμπας

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δ. Κου­τσού­μπας στο Παρί­σι αύριο Πέμ­πτη 23 Μάρ­τη στο Παρί­σι, όπου θα συνα­ντη­θεί με Έλλη­νες μετα­νά­στες και θα συμ­με­τά­σχει στις μεγά­λες απερ­για­κές κινη­το­ποι­ή­σεις των γαλ­λι­κών συν­δι­κά­των ενά­ντια στα μέτρα για το Ασφα­λι­στι­κό και τις συντά­ξεις που προ­ω­θεί η γαλ­λι­κή κυβέρνηση.

Στην αντι­προ­σω­πεία του ΚΚΕ συμ­με­τέ­χουν ακό­μα τα μέλη της Κεντρι­κής Επι­τρο­πής και υπο­ψή­φιοι βου­λευ­τές Χρι­στί­να Πανα­γιω­τα­κο­πού­λου και Γιώρ­γος Πέρρος.

Το πρό­γραμ­μα του Δημή­τρη Κου­τσού­μπα είναι το εξής (με ώρα Γαλλίας):

Στις 10.30 θα παρευ­ρε­θεί σε συγκέ­ντρω­ση σιδη­ρο­δρο­μι­κών, στο σταθ­μό του Μον Παρ­νάς και θα απευ­θύ­νει χαιρετισμό.

Στις 14.00 θα συμ­με­τά­σχει στην απερ­για­κή συγκέ­ντρω­ση και δια­δή­λω­ση, με μπλοκ Ελλή­νων εργα­ζο­μέ­νων στη Γαλ­λία, στην πλα­τεία της Βαστίλης.

Το από­γευ­μα θα μιλή­σει σε σύσκε­ψη Ελλή­νων μετα­να­στών, εργα­ζο­μέ­νων και φοι­τη­τών, που διορ­γα­νώ­νει η Κομ­μα­τι­κή Οργά­νω­ση Γαλ­λί­ας του ΚΚΕ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο