Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στο ράφι

Είναι να γελά­ει κανείς με τα μέτρα Σκρέ­κα για τις ανα­τι­μή­σεις που κάνουν τα σού­περ μάρ­κετ. Ειδι­κά με το να δια­φη­μί­ζει το υπουρ­γείο εκεί­νες τις αλυ­σί­δες που για έξι μήνες θα που­λούν κάποια προ­ϊ­ό­ντα με έκπτω­ση 5%! Στο ερώ­τη­μα «για­τί να το κάνει αυτό» μια αλυ­σί­δα, η απά­ντη­ση στε­λε­χών του υπουρ­γεί­ου είναι «για να κερ­δί­σει μεγα­λύ­τε­ρο κομ­μά­τι στον αντα­γω­νι­σμό». Το κίνη­τρο είναι δηλα­δή να κερ­δί­σει περισ­σό­τε­ρους πελά­τες και έτσι να ρεφά­ρει και την όποια χασού­ρα έχει (που δεν έχει…) από την έκπτω­ση στην τιμή. Το φαι­δρό της υπό­θε­σης είναι ότι μια έκπτω­ση 5% είναι στα­γό­να στον ωκε­α­νό των ανα­τι­μή­σε­ων που τρέ­χουν από μήνα σε μήνα. Οι τιμές για την πλειο­ψη­φία των προ­ϊ­ό­ντων ανε­βαί­νουν με ρυθ­μό πολ­λα­πλά­σιο της έκπτω­σης που δια­φη­μί­ζει η κυβέρ­νη­ση, ενώ τα σού­περ μάρ­κετ ανα­κυ­κλώ­νουν περί­που τις ίδιες προ­σφο­ρές, σε συνεν­νό­η­ση με τους κοι­νούς προ­μη­θευ­τές τους, για λόγους προ­ώ­θη­σης συγκε­κρι­μέ­νων προ­ϊ­ό­ντων, δια­φή­μι­σης κ.τ.λ. Ας το πάμε όμως παρα­πέ­ρα: Τι θα κάνει το νοι­κο­κυ­ριό που βλέ­πει στη σελί­δα του υπουρ­γεί­ου ένα προ­ϊ­όν με …έκπτω­ση Σκρέ­κα σε συγκε­κρι­μέ­νη αλυ­σί­δα; Θα παίρ­νει σβάρ­να τα σού­περ μάρ­κετ για να ολο­κλη­ρώ­σει τα ψώνια του, αγο­ρά­ζο­ντας το φθη­νό­τε­ρο προ­ϊ­όν σε καθέ­να από αυτά; Μόνο τη βεν­ζί­νη (που έχει φτά­σει «στον θεό») να υπο­λο­γί­σει κανείς, το όποιο όφε­λος χάθη­κε στο πρώ­το χιλιό­με­τρο! Ο,τι κι αν σκαρ­φι­στεί η κυβέρ­νη­ση για να κοροϊ­δέ­ψει τον λαό πως παίρ­νει μέτρα για την ακρί­βεια, τα παρα­μύ­θια της θα μένουν απού­λη­τα στο ράφι.

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο