Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στο σωστό γήπεδο…;

Όλο το έθνος (ΔΕΝ) προσκυνάει
Σώβρα­κα και φανέλες…

Έχου­με αγώ­νες σε εξέλιξη:

–κόντρα στην καταστολή
–κόντρα στην εργο­δο­τι­κή αυθαιρεσία
–κόντρα στις αντι­λαϊ­κές πολιτικές
–κόντρα στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς και ανταγωνισμούς

το ματς δεν κρί­θη­κε ακόμη…

(Δευ­τέ­ρα Βρά­δυ 5 Σεπτεμ­βρί­ου 2022. Στο γήπε­δο Καραϊ­σκά­κη χιλιά­δες φίλα­θλοι απο­θέ­ω­σαν τον Βρα­ζι­λιά­νο ποδο­σφαι­ρι­στή Μαρ­σέ­λο. Λίγα χιλιό­με­τρα μακρύ­τε­ρα φοι­τη­τές απέ­τρε­ψαν την προ­σπά­θεια της κυβέρ­νη­σης να περά­σει στα μου­λω­χτά την Πανε­πι­στη­μια­κή Αστυνομία…)

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο