Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στο Σύνταγμα θα “χτυπά” το Σάββατο η καρδιά των εργαζομένων και του λαού

Ως εδώ!

Κλι­μα­τι­κή αλλα­γή, λάθη, παρα­λεί­ψεις και αστο­χί­ες, σε έναν κατά τ’ άλλα …πανέ­τοι­μο κρα­τι­κό μηχα­νι­σμό, είναι το πόρι­σμα της κυβέρ­νη­σης για το χάος που επα­να­λή­φθη­κε για μια ακό­μη φορά με την κακο­και­ρία. Μετά την ταλαι­πω­ρία, η πρό­κλη­ση και η κοροϊ­δία έρχο­νται να απο­τε­λειώ­σουν τα εκα­τομ­μύ­ρια κατοί­κους του Λεκα­νο­πε­δί­ου που έζη­σαν για μια ακό­μη φορά το θρί­λερ του χιονιά.

Ποια είναι η πραγ­μα­τι­κό­τη­τα; Τα σωμα­τεία των υγειο­νο­μι­κών καταγ­γέλ­λουν ότι τα γονα­τι­σμέ­να από την παν­δη­μία νοσο­κο­μεία κλή­θη­καν να σηκώ­σουν το επι­πλέ­ον βάρος μιας κακο­και­ρί­ας που είχε προ­βλε­φθεί, με τερά­στιες ελλεί­ψεις σε προ­σω­πι­κό και υπο­δο­μές, χωρίς καμία ενί­σχυ­ση, χωρίς καμιά ουσια­στι­κή φρο­ντί­δα για τους ίδιους και τους ασθε­νείς. Η λει­τουρ­γία με τέτοιους όρους, λόγω της δια­χρο­νι­κής πολι­τι­κής υπο­χρη­μα­το­δό­τη­σης, εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­σης και ιδιω­τι­κο­ποί­η­σης της Υγεί­ας, είναι αυτή που οδη­γεί τα νοσο­κο­μεία σε «black out» με τον πρώ­το χιονιά.

Γι’ αυτό πολ­λά απ’ αυτά υπο­λει­τούρ­γη­σαν, εφη­με­ρεύ­ο­ντα δεν έγι­νε δυνα­τό να δεχτούν επεί­γου­σες δια­κο­μι­δές, εργα­ζό­με­νοι υγειο­νο­μι­κοί ανα­γκά­στη­καν να κάνουν σπί­τι τους το νοσο­κο­μείο για να βγουν οι εφη­με­ρί­ες, ασθε­νείς περ­πά­τη­σαν ακό­μα και ώρες για να βρουν γιατρό.

Ένας ιδιω­τι­κός δρό­μος, τον οποίο χρυ­σο­πλη­ρώ­νει ο λαός, κατά­φε­ρε να εγκλω­βί­σει χιλιά­δες οδη­γούς στα χιό­νια για περισ­σό­τε­ρες από 24 ώρες, την ώρα που η κυβέρ­νη­ση και τα άλλα αστι­κά κόμ­μα­τα δια­φη­μί­ζουν τα …καλά των συμ­βά­σε­ων παρα­χώ­ρη­σης στην κατα­σκευή και εκμε­τάλ­λευ­ση των δρό­μων, για να λει­τουρ­γούν τάχα με μεγα­λύ­τε­ρη απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τα και ασφά­λεια. Είναι οι ίδιοι που τους δίνουν το ελεύ­θε­ρο να πετσο­κό­βουν τον λαό με τα πανά­κρι­βα διό­δια, ενώ η εται­ρεία συνέ­χι­σε να εισπράτ­τει το τρί­ευ­ρω ακό­μα και όταν ο δρό­μος είχε πια μπλο­κά­ρει και ο εγκλω­βι­σμός ήταν πλέ­ον βέβαιος.

Το πινγκ πονγκ των ευθυ­νών και το διχί­λια­ρο της απο­ζη­μί­ω­σης είναι για γέλια. Αρκεί να το συγκρί­νει κανείς με την τρε­λή κερ­δο­φο­ρία της Αττι­κής Οδού και των άλλων παρα­χω­ρη­μέ­νων δρό­μων, που θωρα­κί­ζε­ται από τους νόμους όλων δια­χρο­νι­κά των κυβερ­νή­σε­ων. Αλλά και με τις κρα­τι­κές απο­ζη­μιώ­σεις που δίνο­νται με ευθύ­νη όλων στους ανα­δό­χους των δρό­μων για «δια­φυ­γό­ντα κέρ­δη», όταν τα έσο­δα από τα διό­δια υπο­λεί­πο­νται των προσ­δο­κιών τους.

Όπως στην προη­γού­με­νη κακο­και­ρία, έτσι και τώρα, οι αστι­κές συγκοι­νω­νί­ες στο Λεκα­νο­πέ­διο ακι­νη­το­ποι­ή­θη­καν, επι­τεί­νο­ντας το πρό­βλη­μα του εγκλω­βι­σμού, με εκα­τομ­μύ­ρια ανθρώ­πους να προ­σπα­θούν να επι­στρέ­ψουν μέσα στα χιό­νια από τις δου­λειές τους νωρίς το μεση­μέ­ρι της Δευ­τέ­ρας. Γι’ αυτό όμως δεν ευθύ­νε­ται καμιά ασυ­νεν­νοη­σία και καμιά έλλει­ψη συντο­νι­σμού. Παρά το γεγο­νός ότι υπάρ­χουν όλα τα σύγ­χρο­να μέσα, που σε συν­δυα­σμό με το ανα­γκαίο προ­σω­πι­κό και τις υπο­δο­μές μπο­ρούν να εξα­σφα­λί­σουν την απρό­σκο­πτη λει­τουρ­γία των υπέρ­γειων Μέσων Στα­θε­ρής Τρο­χιάς κάτω απ’ όλες τις συν­θή­κες, αυτά θεω­ρού­νται κόστος για την εται­ρεία και το κρά­τος, με τα απο­τε­λέ­σμα­τα που ζού­με όλοι και σε «έκτα­κτες» και «κανο­νι­κές» συνθήκες.

Τέλος, ποια «αστο­χία» δίνει το πρά­σι­νο φως στην εργο­δο­σία να απει­λεί και να εκβιά­ζει τους εργα­ζό­με­νους να μετα­κι­νη­θούν και να δου­λέ­ψουν σε συν­θή­κες ψύχους, βάζο­ντας σε κίν­δυ­νο την υγεία, ακό­μα και τη ζωή τους; Ποιος «οπλί­ζει» το χέρι του εργο­δό­τη να απει­λεί ακό­μα και με περι­κο­πή μισθού τις μέρες της έκτα­κτης αργί­ας, αν όχι το αντερ­γα­τι­κό πλαί­σιο που φτιά­χνουν με τους νόμους τους όλες οι κυβερ­νή­σεις, εκτρέ­φο­ντας μέσα σ’ αυτό και την εργο­δο­τι­κή αυθαιρεσία;

Και μόνο το γεγο­νός ότι το κρά­τος ανα­λαμ­βά­νει τελι­κά να πλη­ρώ­σει τις ασφα­λι­στι­κές εισφο­ρές εκεί­νων των ημε­ρών για λογα­ρια­σμό της εργο­δο­σί­ας, είναι απο­κα­λυ­πτι­κό ότι σε κανο­νι­κές και έκτα­κτες συν­θή­κες το μόνο σχέ­διο προ­στα­σί­ας είναι αυτό που αφο­ρά τα κέρ­δη της.

Κανέ­να άλλο­θι λοι­πόν στην κυβέρ­νη­ση και στο κρά­τος για την ταλαι­πω­ρία και τον κίν­δυ­νο που ζήσα­με ξανά με την κακοκαιρία.

Καμιά άφε­ση αμαρ­τιών στον ΣΥΡΙΖΑ, στο ΚΙΝΑΛ και τα άλλα αστι­κά κόμ­μα­τα, που αντι­πα­ρα­τί­θε­νται με την κυβέρ­νη­ση στο βολι­κό τερέν της ανι­κα­νό­τη­τας, των λαθών και των παρα­λεί­ψε­ων στη δια­χεί­ρι­ση, ζητή­μα­τα υπαρ­κτά στη λει­τουρ­γία του κρα­τι­κού μηχα­νι­σμού, τα οποία «φύο­νται» όμως στο έδα­φος του ίδιου του χαρα­κτή­ρα του κρά­τους, που είναι ικα­νό­τα­το για τα συμ­φέ­ρο­ντα των ομί­λων, αλλά όχι για την προ­στα­σία της περιου­σί­ας και της ζωής του λαού από φυσι­κές καταστροφές.

Γιατί εξάλλου «το κράτος τους έχει συνέχεια»:
Η μια κυβέρνηση έδινε και δίνει τη σκυτάλη στην άλλη, πάντα στην ίδια κατεύθυνση, το ίδιο και οι περιφερειακές και δημοτικές αρχές.

Ως εδώ λοιπόν! Το Σάββατο υποδεχόμαστε μαζικά τη μοτοπορεία από την Πάτρα και διαδηλώνουμε μαζί με τα συνδικάτα και τους φορείς στο Σύνταγμα για υποδομές και σύγχρονα μέσα προστασίας του λαού.
Με τις διεκδικήσεις μας δίνουμε μαχητική απάντηση:
Κανείς δεν μπορεί να παίζει κορόνα γράμματα τη ζωή μας για τα κέρδη των ομίλων!

Από το σημε­ρι­νό Ριζο­σπά­στη

Ένα μεγά­λο κύμα συμ­με­το­χών, που καθη­με­ρι­νά γιγα­ντώ­νε­ται, για τη μεγά­λη πορεία Πάτρα — Αθή­να με όλα τα μέσα και με λεω­φο­ρεία την οποία διορ­γα­νώ­νουν η δημο­τι­κή αρχή Πάτρας και το Εργα­τι­κό Κέντρο της πόλης, έχει δημιουρ­γη­θεί από δεκά­δες σωμα­τεία και φορείς, που προ­τάσ­σουν την ικα­νο­ποί­η­ση των δίκαιων αιτη­μά­των των εργα­ζο­μέ­νων και των λαϊ­κών στρωμάτων.

Η πορεία θα συνα­ντη­θεί στο Σύνταγ­μα με τη μεγά­λη κινη­το­ποί­η­ση των εργα­τι­κών συν­δι­κά­των της Αττι­κής, που παλεύ­ουν για σύγ­χρο­νες υπο­δο­μές και μέτρα προ­στα­σί­ας του λαού, υπο­δε­χό­με­να ταυ­τό­χρο­να και τους φορείς της Πάτρας, με επι­κε­φα­λής τον δήμαρ­χο Κώστα Πελε­τί­δη

Έφτα­σαν τους 100 οι συμ­με­τέ­χο­ντες φορείς της Πάτρας

Ο λαός της Αττι­κής στον αγώ­να για υπο­δο­μές και μέτρα προ­στα­σί­ας της ζωής του
Στις 11.30 π.μ. στο Σύνταγ­μα καλούν δεκά­δες συν­δι­κα­λι­στι­κές οργα­νώ­σεις και μαζι­κοί φορείς

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, θα παρευ­ρε­θεί και θα κάνει δηλώ­σεις το Σάβ­βα­το 29/1 στις 11.30 π.μ., στο Σύνταγ­μα, στο συλ­λα­λη­τή­ριο που καλούν συν­δι­κά­τα της Αττικής.

Κάλεσμα και από το Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών

Κάλε­σμα στους φοι­τη­τές να συμ­με­τά­σχουν μαζι­κά στη συγκέ­ντρω­ση που διορ­γα­νώ­νουν τα εργα­τι­κά συν­δι­κά­τα στο Σύνταγ­μα, το Σάβ­βα­το 29 Γενά­ρη, απευ­θύ­νει το Μέτω­πο Αγώ­να Σπου­δα­στών, σημειώ­νο­ντας μετα­ξύ άλλων:«Η σημαία της επι­χει­ρη­μα­τι­κής δρά­σης θάφτη­κε στο χιό­νι. Οι εργο­λά­βοι που υπο­γρά­φουν σωρη­δόν συμ­βά­σεις με τους δήμους και την Περι­φέ­ρεια, με τις σχο­λές και τις φοι­τη­τι­κές εστί­ες, ήταν άφα­ντοι! Ειδι­κά στις Εστί­ες, μόνο κάτω από παρέμ­βα­ση των Φοι­τη­τι­κών Συλ­λό­γων εξα­σφα­λί­στη­καν ζεστό νερό, θέρ­μαν­ση και ένα πιά­το φαΐ! Τα απο­τε­λέ­σμα­τα της πολι­τι­κής που υπο­τάσ­σει τις ανά­γκες μας στη λογι­κή του “κόστους — οφέ­λους” και της εμπο­ρευ­μα­τι­κής δρά­σης σε κρί­σι­μους τομείς (Ενέρ­γεια, νερό, μετα­φο­ρές, δήμοι, υπο­δο­μές) τα βιώ­νου­με και είναι οδυ­νη­ρά».«Παίρ­νου­με την κατά­στα­ση στα χέρια μας! Μόνο ο λαός μπο­ρεί να σώσει τον λαό!», δηλώ­νει το ΜΑΣ και καλεί τους φοι­τη­τι­κούς συλ­λό­γους στη συγκέ­ντρω­ση για να διεκ­δι­κή­σουν «μέτρα προ­στα­σί­ας της ζωής, ώστε να στα­μα­τή­σει να απο­τε­λεί κανό­να το καλο­καί­ρι να και­γό­μα­στε και τον χει­μώ­να να πνι­γό­μα­στε! Στο Σύνταγ­μα υπο­δε­χό­μα­στε αγω­νι­στι­κά τους εργα­ζό­με­νους από την Πάτρα, που κατα­φθά­νουν με κάθε μέσο για να δια­δη­λώ­σουν στην Αθήνα».

Οι διεκ­δι­κή­σεις των σωματείων

Το κάλε­σμα σε σωμα­τεία και άλλους μαζι­κούς φορείς για τη συγκέ­ντρω­ση του Σαβ­βά­του θέτει στο επί­κε­ντρο τις εξής διεκδικήσεις:

Αμε­σα μέτρα και έργα προ­στα­σί­ας του λαού από όλες τις φυσι­κές κατα­στρο­φές, με επαρ­κή χρη­μα­το­δό­τη­ση, μέσα από έναν ολο­κλη­ρω­μέ­νο σχεδιασμό.

Προ­μή­θεια μηχα­νη­μά­των και δημιουρ­γία ανα­γκαί­ων υπο­δο­μών, με ευθύ­νη της κυβέρ­νη­σης, για την προ­στα­σία του λαού. Μαζι­κές προ­σλή­ψεις μόνι­μου προ­σω­πι­κού σε αντί­στοι­χες δομές, για να μπο­ρεί να δίνε­ται με επάρ­κεια η μάχη για την προ­στα­σία της ζωής των πολι­τών. Σε αυτήν την κατεύ­θυν­ση, να δοθεί άμε­σα έκτα­κτη χρη­μα­το­δό­τη­ση και στους δήμους.

Να καταρ­γη­θούν τα διό­δια και να εξα­σφα­λι­στούν σύγ­χρο­να μέσα και υπο­δο­μές, με ευθύ­νη της κυβέρ­νη­σης, σε όλους τους οδι­κούς άξονες.

Μεί­ω­ση της τιμής του ρεύ­μα­τος κατά 50% και κατάρ­γη­ση των χαρα­τσιών για τα εργα­τι­κά — λαϊ­κά νοι­κο­κυ­ριά. Καμία δια­κο­πή ρεύ­μα­τος σε λαϊ­κές κατοι­κί­ες και σε μικρές επιχειρήσεις.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο