Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στο “τραπέζι” νέα μέτρα που ανακυκλώνουν την ίδια χρεοκοπημένη “συνταγή”

🏴 Την ίδια χρεοκοπημένη “συνταγή” που έφερε το λαό σε αυτή την άθλια κατάσταση, να μετράει όλο και περισσότερα θύματα από την πανδημία και να απειλείται από νέες μεταλλάξεις, ανακυκλώνει συνεχώς η κυβέρνηση  🔳  

Μετά τα περιο­ρι­στι­κά μέτρα που ισχύ­ουν από σήμε­ρα, τα οποία επί της ουσί­ας αφο­ρούν τη χρή­ση μάσκας και κανέ­να άλλο μέτρο πρό­λη­ψης, προ­α­ναγ­γέλ­λε­ται η επό­με­νη φουρ­νιά που θα είναι «μια από τα ίδια», μπρο­στά στην επέ­λα­ση της παραλ­λα­γής «Όμι­κρον».

Ο υπουρ­γός Υγεί­ας, Θ. Πλεύ­ρης, σε συνέ­ντευ­ξη του σε τηλε­ο­πτι­κό σταθ­μό μίλη­σε για «ήπιες παρεμ­βά­σεις» που θα αφο­ρούν τη βρα­δι­νή δια­σκέ­δα­ση και θα έχουν χρο­νι­κό ορί­ζο­ντα 15 ημερών.

«Οι χώροι υπερ­με­τά­δο­σης κατά βάση δεν είναι οι χώροι της τυπι­κής εστί­α­σης, αλλά είναι οι χώροι που υπάρ­χει περισ­σό­τε­ρη παρου­σία δια­σκέ­δα­σης, δηλα­δή η βρα­δι­νή δια­σκέ­δα­ση», είπε. Υπο­γράμ­μι­σε πως τα μέτρα δεν έχουν απο­φα­σι­στεί συγκε­κρι­μέ­να, «αλλά η φιλο­σο­φία θα είναι είτε με την εφαρ­μο­γή ωρα­ρί­ου, είτε με την εφαρ­μο­γή άλλων μέτρων» όπως αυτά που υπήρ­ξαν στο παρελ­θόν για την όρθια δια­σκέ­δα­ση. «Τέτοιες παρεμ­βά­σεις για ένα 15νθήμερο θα ανα­ζη­τή­σου­με. Αυτό θα το προσ­διο­ρί­σου­με τη Δευ­τέ­ρα», πρό­σθε­σε.

 Δεν «βλέπουν» κρούσματα στα σχολεία!

Σε μια περί­ο­δο που τα σχο­λεία έχουν γίνει εστί­ες υπερ­με­τά­δο­σης λόγω των απα­ρά­δε­κτων πρω­το­κόλ­λων και της ανυ­παρ­ξί­ας ουσια­στι­κών μέτρων, ο Θ. Πλεύ­ρης ισχυ­ρί­στη­κε προ­κλη­τι­κά πως «στην παρού­σα φάση φαί­νε­ται ότι δεν έχου­με στοι­χεία που να δεί­χνουν ότι δεν λει­τουρ­γεί το πρω­τό­κολ­λο των σχολείων»!!!

Υπεν­θυ­μί­ζου­με πως για να κλεί­σει ένα τμή­μα, με βάση το πρω­τό­κολ­λο, θα πρέ­πει να νοσή­σει του­λά­χι­στον το 50% των παι­διών. Την ίδια ώρα, είναι κοι­νό μυστι­κό ότι τα self test, σε πολ­λές περι­πτώ­σεις δηλώ­νο­νται μόνο στα χαρ­τιά, χωρίς δηλα­δή να γίνο­νται, πέραν όλων των άλλων προ­βλη­μά­των που έχει μια τέτοια διαδικασία.

Εντού­τοις, ο υπουρ­γός επέ­μει­νε πως «τα κρού­σμα­τα που παρα­τη­ρού­νται στα σχο­λεία είναι λιγό­τε­ρα από ότι περι­μέ­να­με όταν κάνα­με το πρω­τό­κολ­λο» και ξεκα­θά­ρι­σε πως «τα σχο­λεία θα παρα­μεί­νουν ανοι­χτά με το ίδιο πρωτόκολλο».

Μάλι­στα, ενώ είναι ανα­γκαία τα μαζι­κά και δωρε­άν τεστ για όλο τον πλη­θυ­σμό, εάν θέλου­με να υπάρ­χει σοβα­ρή επι­δη­μιο­λο­γι­κή επι­τή­ρη­ση, με ευθύ­νη κρά­τους και εργο­δο­σί­ας, αυτή επα­φί­ε­ται στην αυτο­διά­γνω­ση των self test που μοι­ρά­στη­καν ενό­ψει των γιορτών.

Αποψιλώνουν όλο και περισσότερα το δημόσιο σύστημα Υγείας

Στην ίδια συνέ­ντευ­ξη, ο υπουρ­γός Υγεί­ας επα­νέ­λα­βε τις απει­λές για απο­λύ­σεις των υγειο­νο­μι­κών που είναι σε ανα­στο­λή. «Είμα­στε κοντά στο να απο­φα­σί­σου­με να γίνει μόνι­μη δια­δι­κα­σία ο εμβο­λια­σμός για κορο­νο­ϊό στους υγειο­νο­μι­κούς», σημεί­ω­σε, προ­σθέ­το­ντας πως «αν υπάρ­ξει αυτό το πρω­τό­κολ­λο, αυτό σημαί­νει ότι για να μεί­νεις σε αυτή την υπη­ρε­σία πρέ­πει να είσαι εμβο­λια­σμέ­νος». Κάλε­σε δε όσους είναι σε ανα­στο­λή να εμβο­λια­στούν έως τις 31 Μάρ­τη, «καθώς εξε­τά­ζε­ται το ενδε­χό­με­νο να πού­με ή μένε­τε στο σύστη­μα υγεί­ας εμβο­λια­σμέ­νοι ή βρί­σκε­στε εκτός ΕΣΥ».

Επί της ουσί­ας, δύο χρό­νια μετά την εμφά­νι­ση της παν­δη­μί­ας, κι ενώ υπάρ­χει πλέ­ον πλού­σια εμπει­ρία από τους επι­στή­μο­νες, η συζή­τη­ση περι­στρέ­φε­ται στα ίδια και στα ίδια, δηλα­δή στο «μείγ­μα» των περιο­ρι­στι­κών μέτρων. Συγκεκριμένα:

  • Ενώ είναι πιο ανα­γκαί­ες από ποτέ οι μόνι­μες προ­σλή­ψεις προ­σω­πι­κού, προ­α­ναγ­γέλ­λο­νται απο­λύ­σεις καταρ­χήν για τους υγειο­νο­μι­κούς που είναι σε ανα­στο­λή, συμ­βάλ­λο­ντας στο περαι­τέ­ρω ξεχαρ­βά­λω­μα των δημό­σιων νοσο­κο­μεί­ων, με τους ιδιώ­τες να τρί­βουν και πάλι τα χέρια τους.
  • Ενώ είναι ανα­γκαία τα μαζι­κά και δωρε­άν τεστ για όλο τον πλη­θυ­σμό, για μια ουσια­στι­κή επι­δη­μιο­λο­γι­κή επι­τή­ρη­ση, με ευθύ­νη κρά­τους και εργο­δο­σί­ας, αυτή επα­φί­ε­ται στην καλύ­τε­ρη περί­πτω­ση στην «αυτο­διά­γνω­ση» μέσω self test.
  • Ενώ απο­δει­κνύ­ε­ται ανα­γκαία η γεν­ναία αύξη­ση της κρα­τι­κής χρη­μα­το­δό­τη­σης, για να λει­τουρ­γή­σουν τα νοσο­κο­μεία, ο προ­ϋ­πο­λο­γι­σμός για το 2022 προ­βλέ­πει μόνο περι­κο­πές, στέλ­νο­ντας περισ­σό­τε­ρη πελα­τεία σε κλι­νι­κάρ­χες και άλλους εμπό­ρους της Υγείας.
  • Ενώ απο­δει­κνύ­ε­ται πιο ανα­γκαίο από ποτέ να επα­να­λει­τουρ­γή­σουν τα 8 δημό­σια νοσο­κο­μεία που έκλει­σαν πριν από σχε­δόν 10 χρό­νια και όλες οι κυβερ­νή­σεις κρά­τη­σαν κλει­στά, το λου­κέ­το παρα­μέ­νει. Μάλι­στα, το «νέο ΕΣΥ» της κυβέρ­νη­σης περι­λαμ­βά­νει νέες «συγ­χω­νεύ­σεις», δηλα­δή λου­κέ­τα, στο πλαί­σιο της «ανα­διάρ­θρω­σης του υγειο­νο­μι­κού χάρτη».
  • Ενώ κάθε μέρα γίνε­ται και πιο φανε­ρή η ανά­γκη επί­τα­ξης του ιδιω­τι­κού τομέα, αυτός παρα­μέ­νει «ανέγ­γι­χτος» και ελεύ­θε­ρος να θησαυ­ρί­ζει, «επεν­δύ­ο­ντας» στα τρα­γι­κά αδιέ­ξο­δα του δημό­σιου συστή­μα­τος. Ετσι, μπο­ρεί χιλιά­δες ασθε­νείς με άλλες νόσους που «κρε­μά­νε» δυο χρό­νια τώρα να έχουν ανά­γκη νοση­λεί­ας χωρίς λεπτό ανα­μο­νής, η επι­χει­ρη­μα­τι­κή δρά­ση στην Υγεία όμως επι­βάλ­λει να μένουν κενές χιλιά­δες κλί­νες επει­δή ανή­κουν σε ιδιώ­τες κλι­νι­κάρ­χες που τις μοσχοπουλάνε.
  • Ενώ είναι ανα­γκαία η ενί­σχυ­ση της Πρω­το­βάθ­μιας Φρο­ντί­δας Υγεί­ας για να στη­ρι­χτεί και το εμβο­λια­στι­κό πρό­γραμ­μα, αυτή ρημά­ζει όλο και περισ­σό­τε­ρο, και η κατά­στα­ση θα χει­ρο­τε­ρέ­ψει, από τις περι­κο­πές του προϋπολογισμού.
  • Ενώ γίνε­ται ανα­γκαί­ος ο εμβο­λια­στι­κός σχε­δια­σμός που να περι­λαμ­βά­νει συν­δυα­σμέ­να μέτρα προ­σω­πο­ποι­η­μέ­νης ενη­μέ­ρω­σης, παρα­κο­λού­θη­σης του πλη­θυ­σμού, προ­λη­πτι­κές εξε­τά­σεις και ουσια­στι­κή φαρ­μα­κο­ε­πα­γρύ­πνη­ση, όλα αυτά εξα­ντλού­νται στο 15λεπτο ανα­μο­νής στο εμβο­λια­στι­κό κέντρο.

Σε όλα τα βάσανα του λαού ίδιος ο ένοχος

Ολα τα παρα­πά­νω δεν είναι ούτε «αβλε­ψί­ες» της κυβέρ­νη­σης ούτε «ιδε­ο­λη­πτι­κές εμμο­νές», όπως την κατη­γο­ρεί ο ΣΥΡΙΖΑ όταν δεν της ζητά­ει «από κοι­νού δια­χεί­ρι­ση της παν­δη­μί­ας». Δεν είναι ούτε «εξαι­ρέ­σεις» σε έναν κατά τ’ άλλα «άρτιο σχε­δια­σμό» για την απο­τε­λε­σμα­τι­κή προ­στα­σία του λαού ούτε «απο­κλί­σεις από τις βέλ­τι­στες ευρω­παϊ­κές πρα­κτι­κές», όπως έλε­γε στη Βου­λή η αξιω­μα­τι­κή αντι­πο­λί­τευ­ση. Δεν οφεί­λο­νται ούτε στο «και­νού­ριο» του ιού ούτε στη νέα επι­κίν­δυ­νη μετάλ­λα­ξη ούτε στο γεγο­νός ότι μια έκθε­ση δεν έφτα­σε στο Μαξί­μου ή έφτα­σε και …την έκρυψαν.

Είναι απο­τε­λέ­σμα­τα της πιστής εφαρ­μο­γής της στρα­τη­γι­κής εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­σης της Υγεί­ας, του «εξορ­θο­λο­γι­σμού του κόστους», της μεί­ω­σης των κρα­τι­κών δαπα­νών, των εργα­λεί­ων με τα οποία διευ­κο­λύ­νο­νται οι επεν­δύ­σεις από τους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομί­λους και στον τομέα της Υγεί­ας. Και φέρ­νουν ξανά στην επι­φά­νεια τη «μεγά­λη εικό­να»: Οτι κάθε βήμα για τη θωρά­κι­ση των κερ­δών του κεφα­λαί­ου, για το άνοιγ­μα νέων πεδί­ων κερ­δο­φο­ρί­ας υψώ­νει περισ­σό­τε­ρα αδιέ­ξο­δα στον λαό, δια­μορ­φώ­νει το έδα­φος για ακό­μα μεγα­λύ­τε­ρα εγκλή­μα­τα, όπως αυτό που είναι σε εξέ­λι­ξη με τη δια­χεί­ρι­ση της πανδημίας.

Ο μεγά­λος ένο­χος, λοι­πόν, είναι η στρα­τη­γι­κή του κεφα­λαί­ου και στον τομέα της Υγεί­ας, που απο­τε­λεί το «κοι­νό πρό­γραμ­μα» για όλες τις κυβερ­νή­σεις.
Αυτή είναι η «μεγά­λη εικό­να» που επι­χει­ρούν να κρύ­ψουν οι δικομ­μα­τι­κοί καβγά­δες στη Βου­λή και που πρέ­πει να βρε­θεί στο επί­κε­ντρο της πάλης των εργα­ζο­μέ­νων, δυνα­μώ­νο­ντας τον αγώ­να για ουσια­στι­κά μέτρα προ­στα­σί­ας από την πανδημία.

Πηγή 902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο