Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στο φλεγόμενο έδαφος των οξυμένων ανταγωνισμών

Οι πολύ­νε­κρες εκρή­ξεις της 4ης Αυγού­στου στο λιμά­νι της Βηρυ­τού με τους εκα­το­ντά­δες νεκρούς (μέχρι το από­γευ­μα της Παρα­σκευ­ής πάνω από 170, ανά­με­σά τους και μια γυναί­κα ελλη­νι­κής υπη­κο­ό­τη­τας), πολ­λούς ακό­μα αγνο­ού­με­νους, 5.000 τραυ­μα­τί­ες και τους 300.000 άστε­γους, έγι­ναν σε μία παρα­τε­τα­μέ­νη περί­ο­δο όξυν­σης των αντα­γω­νι­σμών σε εθνι­κό και περι­φε­ρεια­κό επίπεδο.
Μοιά­ζει με «πυρο­κρο­τη­τή» που ενερ­γο­ποί­η­σε μία (έτοι­μη από και­ρό) «ωρο­λο­για­κή βόμ­βα», με συστα­τι­κά την πολυ­ε­πί­πε­δη συστη­μι­κή κρί­ση στο αστι­κό πολι­τι­κό σύστη­μα των τελευ­ταί­ων ετών, την οικο­νο­μι­κή κρί­ση των τελευ­ταί­ων μηνών, αλλά κυρί­ως τους σφο­δρούς αντα­γω­νι­σμούς ιμπε­ρια­λι­στι­κών δυνά­με­ων και μονο­πω­λί­ων που δια­γκω­νί­ζο­νται για το μοί­ρα­σμα της «πίτας» νέων κοι­τα­σμά­των και αγω­γών Ενέρ­γειας σε «οικό­πε­δα» της Ανα­το­λι­κής Μεσογείου.

Λίβανος beirut 4 Αυγ 2020

«Πατά­ει» επί­σης στον γεω­πο­λι­τι­κό αντα­γω­νι­σμό ΗΠΑ — Ισρα­ήλ με το Ιράν και τη λιβα­νέ­ζι­κη σιι­τι­κή οργά­νω­ση «Χεζ­μπο­λάχ», με στό­χο την ανά­σχε­ση της γεω­πο­λι­τι­κής επιρ­ρο­ής του Ιράν από τον Περ­σι­κό μέχρι τις ακτές της Ανατ. Μεσογείου.
Οι συχνές ισραη­λι­νές επι­δρο­μές στη Συρία, με ανο­χή της Ρωσί­ας, αφο­ρούν κυρί­ως «χει­ρουρ­γι­κά χτυ­πή­μα­τα» σε ιρα­νι­κές στρα­τιω­τι­κές δυνά­μεις και σιι­τι­κές πολι­το­φυ­λα­κές (από Ιράκ, Ιράν και Λίβα­νο) που πολέ­μη­σαν ενά­ντια σε μισθο­φό­ρους κάθε λογής και τους τζι­χα­ντι­στές του «Ισλα­μι­κού Κράτους».

Επι­πλέ­ον, οι πρό­σφα­τες αμε­ρι­κα­νι­κές κυρώ­σεις με το νόμο «Καί­σα­ρα» δεν αφο­ρούν μόνο τη Συρία και την κυβέρ­νη­ση του Μπα­σάρ Ασαντ, αλλά και τον Λίβανο.
✔️  Αφε­νός, το μπλο­κά­ρι­σμα των στε­νών και αλλη­λέν­δε­των οικο­νο­μι­κών σχέ­σε­ων που ανα­πτύ­χθη­καν (και εξαι­τί­ας του πολυ­ε­τούς συρια­κού πολέ­μου) μετα­ξύ Δαμα­σκού και Βηρυτού.
✔️  Αφε­τέ­ρου ο εξο­στρα­κι­σμός της (πολι­τι­κής και στρα­τιω­τι­κής οργά­νω­σης) «Χεζ­μπο­λάχ» από τους λιβα­νέ­ζι­κους κρα­τι­κούς θεσμούς εξου­σί­ας και η εξα­σθέ­νι­ση της όποιας αντί­στα­σης στις επι­διώ­ξεις του Ισρα­ήλ και των ΗΠΑ.

Την Παρα­σκευή, από την πλευ­ρά του, ο ηγέ­της της «Χεζ­μπο­λάχ», Χασάν Νασ­ρά­λα, σε τηλε­ο­πτι­κό διάγ­γελ­μα για τις πολύ­νε­κρες εκρή­ξεις της Τρί­της, εμφα­νί­στη­κε με μήνυ­μα ενό­τη­τας και συναί­νε­σης σε μια στιγ­μή «εθνι­κής τραγωδίας».
Σε πολύ μεγά­λο μέρος της τοπο­θέ­τη­σής του απά­ντη­σε στις κατη­γο­ρί­ες που δια­τυ­πώ­θη­καν στο εσω­τε­ρι­κό της χώρας ότι το υλι­κό (νιτρι­κό αμμώ­νιο) που οδή­γη­σε στην κατα­στρο­φή, ανή­κε στην οργά­νω­σή του, απο­ποιού­με­νος κάθε ευθύ­νη. Είπε ότι η οργά­νω­ση δεν έχει όπλα στο λιμά­νι και ότι «γνω­ρί­ζει περισ­σό­τε­ρα για το λιμά­νι της Χάι­φα στην κατε­χό­με­νη Παλαι­στί­νη παρά για το λιμά­νι της Βηρυτού».

Λίβανος Lebanon 4 Αυγ 2020 help

Ακό­μα, ανα­κοί­νω­σε την ετοι­μό­τη­τα της οργά­νω­σης να παρά­σχει κατα­φύ­γιο και βοή­θεια στους χιλιά­δες που έχα­σαν τα σπί­τια τους. Τάχθη­κε επί­σης υπέρ της διε­νέρ­γειας έρευ­νας από το στρα­τό του Λιβά­νου και της από­δο­σης ευθυ­νών και τιμω­ρί­ας στους αυτουρ­γούς της κατα­στρο­φής, «ανε­ξαρ­τή­τως θρη­σκεί­ας, δόγ­μα­τος, σέκτας και πολι­τι­κού κόμ­μα­τος». Ζήτη­σε ακό­μα να «πατα­χθεί η διαφθορά».

Και το Παλαιστινιακό στο κάδρο

Από το πλά­νο των οξυ­μέ­νων περι­φε­ρεια­κών αντα­γω­νι­σμών δεν θα πρέ­πει να παρα­λεί­πει κανείς τα σχέ­δια Ισρα­ήλ — ΗΠΑ για τη «νομι­μο­ποί­η­ση» της κατο­χής παλαι­στι­νια­κής γης στη Δυτι­κή Οχθη (de jure) μέσω προ­σάρ­τη­σης περί­που του 30% της περιο­χής. Τα σχέ­δια προ­σάρ­τη­σης που έχουν βγει στη φόρα από τις αρχές του περα­σμέ­νου Ιού­λη παρα­μέ­νουν στο τρα­πέ­ζι. Δεν έχουν ξεχα­στεί! Περι­μέ­νουν, όπως ομο­λό­γη­σε στις αρχές της βδο­μά­δας ο Ισραη­λι­νός πρω­θυ­πουρ­γός Μπέν­τζα­μιν Νετα­νιά­χου, το «ΟΚ» από τις ΗΠΑ. Εάν και όπο­τε η κυβέρ­νη­ση του Προ­έ­δρου Ντό­ναλντ Τραμπ κρί­νει πως τη συμ­φέ­ρει (και για προ­ε­κλο­γι­κούς λόγους ώστε να υπο­στη­ρι­χθεί ακό­μη περισ­σό­τε­ρο και από το εβραϊ­κό λόμπι) μπο­ρεί να προ­ω­θή­σει τα σχέ­δια προ­σάρ­τη­σης. Μία τέτοια εξέ­λι­ξη θα έρι­χνε «νέο λάδι» στη φωτιά της έντασης.

Τα μονοπώλια της Ενέργειας

Στη «μεγά­λη εικό­να» της ταραγ­μέ­νης περιο­χής θα πρέ­πει κανείς να υπο­λο­γί­σει και τις πολυ­ε­τείς εδα­φι­κές και θαλάσ­σιες περιο­χές μετα­ξύ Λιβά­νου — Ισραήλ.
Διε­θνή μονο­πώ­λια Ενέρ­γειας (από ΗΠΑ, Γαλ­λία, Ιτα­λία, Ρωσία) θεω­ρούν πως ήρθε η ώρα για νέες έρευ­νες και για αξιο­ποί­η­ση — εκμε­τάλ­λευ­ση νέων κοι­τα­σμά­των Ενέρ­γειας στην Ανατ. Μεσόγειο.
Εντού­τοις, τα σχέ­δια εκμε­τάλ­λευ­σης νέων κοι­τα­σμά­των Ενέρ­γειας σε συν­θή­κες καπι­τα­λι­σμού δεν αφο­ρούν τους λαούς, όπως προ­βάλ­λε­ται, αλλά τους εκμε­ταλ­λευ­τές τους.

Λίβανος Lebanon 4 Αυγ 2020

Η σπου­δή της κυβέρ­νη­σης του Μπέν­τζα­μιν Νετα­νιά­χου να απο­ποι­η­θεί κάθε ευθύ­νη ανά­μει­ξης στις πολύ­νε­κρες εκρή­ξεις στη Βηρυ­τό και η άμε­ση προ­σφο­ρά του αντι­προ­έ­δρου της κυβέρ­νη­σης και υπουρ­γού Αμυ­νας Μπέ­νι Γκαντς για «ανθρω­πι­στι­κή και ιατρι­κή βοή­θεια στον Λίβα­νο» δεί­χνουν ότι το Ισρα­ήλ θέλει να μπει δυνα­μι­κά στο παιχνίδι.

Ο «πονόψυχος» Μακρόν

Στο ταραγ­μέ­νο σκη­νι­κό της Βηρυ­τού και πάνω στο αίμα χιλιά­δων λαβω­μέ­νων Λιβα­νέ­ζων οι ιμπε­ρια­λι­στές βλέ­πουν «ευκαι­ρί­ες». Δεν είναι μόνο οι Αμε­ρι­κα­νοί και οι Ισραη­λι­νοί, αλλά και οι Ευρω­παί­οι ιμπε­ρια­λι­στές, με πρώ­τους τους πρώ­ην αποι­κιο­κρά­τες, Γάλλους.
Ο Πρό­ε­δρος της Γαλ­λί­ας Εμα­νου­έλ Μακρόν έγι­νε ο πρώ­τος ξένος ηγέ­της που μετέ­βη την Πέμ­πτη στην κατε­στραμ­μέ­νη Βηρυ­τό. Δεν το έκα­νε από μεγα­λο­ψυ­χία και ευαι­σθη­σία. Πήγε για να «μαρ­κά­ρει» την περιο­χή για χάρη των γαλ­λι­κών μονο­πω­λί­ων, που δια­κρί­νουν νέες ευκαι­ρί­ες για μπίζ­νες στα ενερ­γεια­κά κοι­τά­σμα­τα και τις μεγά­λες ανά­γκες για κατα­σκευα­στι­κά έργα και υπο­δο­μές δια­φό­ρων υπηρεσιών.

Ετσι, ανα­λαμ­βά­νο­ντας ρόλο «ρυθ­μι­στή» των επι­κεί­με­νων εξε­λί­ξε­ων, ο Μακρόν υπο­σχέ­θη­κε σημα­ντι­κή βοή­θεια για να «ξανα­στα­θεί ο Λίβα­νος στα πόδια του».
Ανήγ­γει­λε διε­θνή σύνο­δο δωρη­τών για τον Λίβα­νο «τις επό­με­νες λίγες μέρες» σε συνερ­γα­σία με τις ΗΠΑ, χώρες της Ευρώ­πης και της Μέσης Ανα­το­λής. Απαί­τη­σε «μεταρ­ρυθ­μί­σεις», δια­φά­νεια και «νέα πολι­τι­κή συμφωνία».
Προει­δο­ποί­η­σε ότι θα επι­στρέ­ψει την 1η Σεπτέμ­βρη για να δια­πι­στώ­σει εάν υλο­ποι­ή­θη­καν οι υπο­σχέ­σεις που πήρε από την πολι­τι­κή ηγε­σία για «δια­φα­νείς διαδικασίες».

Η χρε­ο­κο­πία του Λιβά­νου και τα πολύ­μη­να παζά­ρια με το ΔΝΤ είχαν ανοί­ξει νωρί­τε­ρα την όρε­ξη και των Αμε­ρι­κα­νών ιμπε­ρια­λι­στών, με την πρέ­σβει­ρα των ΗΠΑ Ντό­ρο­θι Σι να μη διστά­ζει να κάνει κατά μέτω­πο επι­θέ­σεις στη «Χεζ­μπο­λάχ».

Από το κάδρο δεν λεί­πουν ούτε η όξυν­ση των σχέ­σε­ων χωρών του Κόλ­που με το Κατάρ, ούτε οι αντα­γω­νι­σμοί των μοναρ­χιών του Κόλ­που με το Ιράν. Χώρες που βλέ­πουν τον Λίβα­νο μόνο ως πεδίο προ­ώ­θη­σης ευρύ­τε­ρων συμφερόντων.

Οπως είναι έκδη­λο, στο κατε­στραμ­μέ­νο τοπίο της Βηρυ­τού εντεί­νο­νται παλιοί και νέοι αντα­γω­νι­σμοί. Η κατα­στρο­φή αξιο­ποιεί­ται για μια πιο άμε­ση παρέμ­βα­ση μονο­πω­λια­κών επι­χει­ρή­σε­ων και ιμπε­ρια­λι­στι­κών κέντρων για την ανοι­κο­δό­μη­ση και τον έλεγ­χο κρί­σι­μων υπο­δο­μών σε μια περιο­χή στρα­τη­γι­κής σημασίας.
Και η ανθρω­πι­στι­κή βοή­θεια που στέλ­νε­ται αυτές τις μέρες από πολ­λές αστι­κές κυβερ­νή­σεις στον Λίβα­νο, οι προ­τρο­πές της ΕΕ και άλλων ιμπε­ρια­λι­στι­κών οργα­νι­σμών, εντάσ­σο­νται στον «αγώ­να δρό­μου» για καλύ­τε­ρη θέση στην «επό­με­νη μέρα» στην ευρύ­τε­ρη περιοχή.
✔️  Αυτό δεν αναι­ρεί τη σπου­δαία προ­σπά­θεια που κατα­βάλ­λουν τα σωστι­κά συνερ­γεία που έχουν μετα­βεί στη Βηρυ­τό και συν­δρά­μουν στην ανεύ­ρε­ση επι­ζώ­ντων στα συντρίμ­μια, ανά­με­σά τους και οι άνδρες της ελλη­νι­κής ΕΜΑΚ.

Λίβανος Lebanon 4 Αυγ 2020 solidarity with the Lebanese people

Να βρεθούν οι υπεύθυνοι

Το Λιβα­νέ­ζι­κο ΚΚ από την πρώ­τη στιγ­μή εξέ­φρα­σε την οδύ­νη του και τη συμπα­ρά­στα­σή του στις οικο­γέ­νειες των θυμά­των και απαί­τη­σε να υπάρ­ξει δια­λεύ­καν­ση των αιτιών της μεγά­λης κατα­στρο­φής και να απο­δο­θούν οι ευθύ­νες στους υπαί­τιους. Στις 5 Αυγού­στου, το κόμ­μα κήρυ­ξε μέρα ανθρω­πι­στι­κής αλλη­λεγ­γύ­ης προς τους πλη­γέ­ντες και κοι­νω­νι­κής αλλη­λεγ­γύ­ης προς τους συμπα­τριώ­τες και δίνει όλους τους δια­θέ­σι­μους πόρους για να αντι­με­τω­πι­στούν οι συνέ­πειες της καταστροφής.

Σε ό,τι αφο­ρά την κυβέρ­νη­ση του Λιβά­νου, αυτή υπο­σχέ­θη­κε ότι σύντο­μα θα υπάρ­ξει πόρι­σμα της επι­τρο­πής που ερευ­νά τις αιτί­ες της έκρη­ξης. Προ­φα­νώς με το κλί­μα του αντα­γω­νι­σμού που υπάρ­χει στην περιο­χή, δεν μπο­ρεί να απο­κλει­στεί η περί­πτω­ση σκό­πι­μης ενέρ­γειας — δολιο­φθο­ράς. Ωστό­σο τα «φώτα» πέφτουν περισ­σό­τε­ρο στο ζήτη­μα των επι­σφα­λών συν­θη­κών φύλα­ξης 2.750 τόνων νιτρι­κού αμμω­νί­ου που είχαν από το 2014 κατα­λή­ξει στις απο­θή­κες του λιμα­νιού της Βηρυ­τού. Το φορ­τίο αυτό, που είναι δια­δε­δο­μέ­νο λίπα­σμα αλλά μπο­ρεί να χρη­σι­μο­ποι­η­θεί ως εκρη­κτι­κή ύλη, είχε κατα­σχε­θεί από το πλοίο «MV Rhosus», με σημαία Πανα­μά, που είχε ξεκι­νή­σει από το λιμά­νι Μπα­τού­μι της Γεωρ­γί­ας με τελι­κό προ­ο­ρι­σμό την Μπιέ­ρα της Μοζαμ­βί­κης, αλλά ελλι­με­νί­στη­κε στη Βηρυ­τό λόγω τεχνι­κού προ­βλή­μα­τος και στη συνέ­χεια εγκα­τα­λεί­φθη­κε από την πλοιο­κτή­τρια εται­ρεία. Από τότε δεν εισα­κού­στη­καν ποτέ τα επα­νει­λημ­μέ­να αιτή­μα­τα των τελω­νεια­κών προς την κυβέρ­νη­ση να απο­συρ­θεί το επι­κίν­δυ­νο αυτό υλι­κό για­τί απο­τε­λού­σε «βρα­δυ­φλε­γή βόμ­βα». Που τελι­κά έσκα­σε με οδυ­νη­ρές συνέ­πειες. Γι’ αυτό και είναι δικαιο­λο­γη­μέ­νη η οργή του βασα­νι­σμέ­νου λιβα­νέ­ζι­κου λαού, που και την Πέμ­πτη δια­δή­λω­σε μαζι­κά έξω από το Κοι­νο­βού­λιο — και εν μέσω παν­δη­μί­ας του κορο­νοϊ­ού που επί­σης «θερί­ζει» σε συν­θή­κες ανέ­χειας και διά­λυ­σης του συστή­μα­τος Υγεί­ας — απαι­τώ­ντας την τιμω­ρία των υπευθύνων.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο