Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στο φως δύο γιγάντιες σφίγγες που χτίστηκαν πριν από 3.300 χρόνια

Ομά­δα αρχαιο­λό­γων, κατά την απο­κα­τά­στα­ση του ταφι­κού συγκρο­τή­μα­τος του βασι­λιά Αμεν­χό­τεπ Γ΄ (Αμέ­νω­φις εξελ­λη­νι­σμέ­νο), ανα­κά­λυ­ψε δύο μεγά­λες Σφίγ­γες που χτί­στη­καν πριν από περί­που 3.300 χρό­νια. Η ανα­κά­λυ­ψη έγι­νε κοντά στη σύγ­χρο­νη πόλη του Λού­ξορ στον «Ναό εκα­τομ­μυ­ρί­ων ετών».
Τα ασβε­στο­λι­θι­κά αγάλ­μα­τα απει­κο­νί­ζουν τον βασι­λιά Αμμε­νο­τέπ Γ ως Σφίγ­γα, ένα μυθι­κό πλά­σμα με σώμα λιο­ντα­ριού και κεφά­λι ανθρώ­που. Ο Αμεν­χο­τέπ απει­κο­νί­ζε­ται με βασι­λι­κή γενειά­δα, κεφα­λή μαγκού­στας και φαρ­δύ περι­δέ­ραιο, σύμ­φω­να με το αιγυ­πτια­κό Υπουρ­γείο Του­ρι­σμού και Αρχαιοτήτων.
αγάλ­μα­τα ανα­κα­λύ­φθη­καν μισο­βυ­θι­σμέ­να στο νερό από μια αιγυ­πτιο-γερ­μα­νι­κή ομά­δα αρχαιο­λό­γων. Ανα­κα­λύ­φθη­καν επί­σης τρεις γρα­νι­τέ­νιες προ­το­μές της θεάς του πολέ­μου, Σεχ­μέτ. Η θεά συχνά απει­κο­νί­ζε­ται ως λιο­ντά­ρι και συν­δέ­ε­ται με την υγεία. Πιστεύ­ε­ται ότι οδη­γεί τους Φαραώ στον πόλε­μο, τους προ­στα­τεύ­ει στη ζωή και τους καθο­δη­γεί στη μετά θάνα­τον ζωή.
Σαρκοφάγος στην Αίγυπτο - Sputnik Ελλάδα, 1920, 08.12.2021
Οι μεγά­λες σφίγ­γες υπο­δει­κνύ­ουν τη θέση ενός δρό­μου πομπής.
Ο βασι­λιάς Αμμε­νο­τέπ Γ ́ ήταν ο ένα­τος Φαραώ της 18ης δυνα­στεί­ας. Η βασι­λεία του διήρ­κε­σε σχε­δόν τέσ­σε­ρις δεκα­ε­τί­ες, ξεκι­νώ­ντας γύρω στο 1390 π.Χ. Ο Αμεν­χό­τεπ κυβέρ­νη­σε στο απο­κο­ρύ­φω­μα του διε­θνούς κύρους και δύνα­μης της αρχαί­ας Αιγύ­πτου. Πάνω από 250 αγάλ­μα­τα του έχουν ανα­γνω­ρι­στεί, τα περισ­σό­τε­ρα από κάθε Φαραώ.
Το ταφι­κό συγκρό­τη­μα για τον Αμεν­χό­τεπ χτί­στη­κε κοντά στο Νεί­λο γύρω από την αρχαία αιγυ­πτια­κή πρω­τεύ­ου­σα της Θήβας. Κατα­στρά­φη­κε από ισχυ­ρό σει­σμό στην αρχαιό­τη­τα. Με τα χρό­νια, η έρη­μος σκέ­πα­σε τα ερεί­πια. Ο χώρος ανα­σκά­πτε­ται και απο­κα­θί­στα­ται συνε­χώς από το 1998 από αρχαιο­λο­γι­κές ομά­δες υπό την επί­βλε­ψη του Υπουρ­γεί­ου Του­ρι­σμού της Αιγύπτου.
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο