Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στο 10,2% ο πληθωρισμός τον Απρίλιο — Στο 35,2% οι αυξήσεις στη «Στέγαση»

Σε διψή­φιο ποσο­στό «αναρ­ρι­χή­θη­κε» τον Απρί­λιο ο πλη­θω­ρι­σμός, καθώς αυξή­θη­κε κατά 10,2% σε ετή­σια βάση, από αύξη­ση 8,9% τον Μάρ­τιο και ένα­ντι μεί­ω­σης 0,3% τον Απρί­λιο 2021. Μάλι­στα, άνο­δος 2,1% κατα­γρά­φη­κε και μετα­ξύ Απρι­λί­ου και Μαρτίου.

Τον Απρί­λιο εφέ­τος σε σχέ­ση με τον αντί­στοι­χο μήνα πέρυ­σι, υπήρ­ξαν σημα­ντι­κές ανα­τι­μή­σεις στον κλά­δο της ενέρ­γειας και συγκε­κρι­μέ­να σε: Φυσι­κό αέριο (122,6%), Ηλε­κτρι­σμό (88,8%), Πετρέ­λαιο θέρ­μαν­σης (65,1%), Καύ­σι­μα και λιπα­ντι­κά (29%) και Στέ­ρεα καύ­σι­μα (5,3%). Ταυ­τό­χρο­να, αυξή­σεις τιμών σημειώ­θη­καν σε όλα τα προ­ϊ­ό­ντα που απαρ­τί­ζουν το λεγό­με­νο «καλά­θι της νοι­κο­κυ­ράς» και ειδι­κό­τε­ρα σε: Έλαια και λίπη (22%), Κρέ­α­τα γενι­κά (14,1%), Λαχα­νι­κά γενι­κά (13,8%), Γαλα­κτο­κο­μι­κά και αυγά (11,7%), Ψωμί και δημη­τρια­κά (10%), Φρού­τα νωπά (8,6%), Καφές- κακάο- τσάι (7,1%), Λοι­πά τρό­φι­μα (5,6%), Μεταλ­λι­κό νερό- ανα­ψυ­κτι­κά- χυμοί φρού­των (3,8%), Ζάχα­ρη- σοκο­λά­τες- γλυ­κά- παγω­τά (3,4%) και Ψάρια γενι­κά (3,2%). Μεγά­λες, εξάλ­λου, ήταν οι ανα­τι­μή­σεις σε: Μετα­φο­ρά επι­βα­τών με πλοίο (17,7%), Μετα­φο­ρά επι­βα­τών με αερο­πλά­νο (15,8%), Ξενο­δο­χεία- μοτέλ- παν­δο­χεία (16,1%), Κινη­μα­το­γρά­φοι- θέα­τρα (13,9%), Αυτο­κί­νη­τα μετα­χει­ρι­σμέ­να (11,5%), Υαλι­κά- επι­τρα­πέ­ζια σκεύη και σκεύη οικια­κής χρή­σης (9,4%), Αυτο­κί­νη­τα και­νούρ­για (8,9%), Πακέ­το δια­κο­πών (6,7%), Γρα­φι­κή ύλη και υλι­κά σχε­δί­α­σης (5%), Οικια­κές υπη­ρε­σί­ες (4,8%), Ανταλ­λα­κτι­κά και αξε­σουάρ αυτο­κι­νή­του (4,7%), Είδη άμε­σης κατα­νά­λω­σης νοι­κο­κυ­ριού (4,4%), Έπι­πλα και δια­κο­σμη­τι­κά είδη (4,1%), Εστια­τό­ρια- ζαχα­ρο­πλα­στεία- καφε­νεία (3,3%), Υφα­ντουρ­γι­κά προ­ϊ­ό­ντα οικια­κής χρή­σης (3,1%), Συντή­ρη­ση και επι­σκευή εξο­πλι­σμού προ­σω­πι­κής μετα­φο­ράς (2%), Ένδυ­ση και υπό­δη­ση (1,6%), Δευ­τε­ρο­βάθ­μια εκπαί­δευ­ση (1,4%), Οδο­ντια­τρι­κές υπη­ρε­σί­ες (1,1%), Ενοί­κια κατοι­κιών (0,9%), Ιατρι­κές, οδο­ντια­τρι­κές και παραϊ­α­τρι­κές υπη­ρε­σί­ες (0,9%) και Νοσο­κο­μεία και κλι­νι­κές (0,4%).

Ενώ, και μετα­ξύ Απρι­λί­ου και Μαρ­τί­ου συνε­χί­στη­καν οι ανα­τι­μή­σεις σε ενέρ­γεια και βασι­κά αγα­θά, και ειδι­κό­τε­ρα σε: Φυσι­κό αέριο (26,2%), Ηλε­κτρι­σμό (5,3%), Πετρέ­λαιο θέρ­μαν­σης (4,3%), Βεν­ζί­νη (1%), Αρνί και κατσί­κι (20,7%), Που­λε­ρι­κά (8%), Χοι­ρι­νό (6,5%), Μοσχά­ρι (6,4%), Για­ούρ­τι (5,5%), Ψωμί (5%), Λαχα­νι­κά κατε­ψυγ­μέ­να (4,6%), Γάλα νωπό πλή­ρες (4%), Αυγά (3,9%), Λαχα­νι­κά νωπά (2,7%), Καφέ (2,6%), Τυριά (2%) και Έλαια και λίπη (1,1%). Ανα­τι­μή­σεις υπήρ­ξαν, επί­σης, σε: Πακέ­το δια­κο­πών (6,5%), Εστια­τό­ρια- ζαχα­ρο­πλα­στεία- καφε­νεία (1,1%), Αυτο­κί­νη­τα και­νούρ­για (1,1%) και Είδη άμε­σης κατα­νά­λω­σης νοι­κο­κυ­ριού (0,5%). Στον αντί­πο­δα, οι τιμές μειώ­θη­καν σε: Μετα­φο­ρά επι­βα­τών με αερο­πλά­νο (6,9%), Κρα­σιά (3,6%), Ζυμα­ρι­κά (3,4%), Ψάρια νωπά (2,6%) και Πετρέ­λαιο κίνη­σης (1,9%).

Σύμ­φω­να με την ΕΛΣΤΑΤ, η αύξη­ση κατά 10,2% του γενι­κού δεί­κτη τιμών κατα­να­λω­τή προ­ήλ­θε κυρί­ως από τις μετα­βο­λές στις ακό­λου­θες ομά­δες αγα­θών και υπηρεσιών:

1. Από τις αυξή­σεις των δει­κτών κατά:

-10,9% στην ομά­δα «Δια­τρο­φή και μη αλκο­ο­λού­χα ποτά», λόγω αύξη­σης κυρί­ως των τιμών σε: ψωμί και δημη­τρια­κά, κρέ­α­τα (γενι­κά), ψάρια (γενι­κά), γαλα­κτο­κο­μι­κά και αυγά, έλαια και λίπη, νωπά φρού­τα, λαχα­νι­κά (γενι­κά), ζάχα­ρη- σοκο­λά­τες- γλυ­κά- παγω­τά, λοι­πά τρό­φι­μα, καφέ- κακάο- τσάι, μεταλ­λι­κό νερό- ανα­ψυ­κτι­κά- χυμούς φρούτων.

-1,6% στην ομά­δα «Ένδυ­ση» και υπό­δη­ση, λόγω αύξη­σης των τιμών στα είδη ένδυ­σης και υπόδησης.

-35,2% στην ομά­δα «Στέ­γα­ση», λόγω αύξη­σης κυρί­ως των τιμών σε: ενοί­κια κατοι­κιών, ηλε­κτρι­σμό, φυσι­κό αέριο, πετρέ­λαιο θέρ­μαν­σης, στε­ρεά καύσιμα.

-4,2% στην ομά­δα «Διαρ­κή αγα­θά- Είδη νοι­κο­κυ­ριού και υπη­ρε­σί­ες», λόγω αύξη­σης κυρί­ως των τιμών σε: έπι­πλα και δια­κο­σμη­τι­κά είδη, υφα­ντουρ­γι­κά προ­ϊ­ό­ντα οικια­κής χρή­σης, υαλι­κά- επι­τρα­πέ­ζια σκεύη και σκεύη οικια­κής χρή­σης, είδη άμε­σης κατα­νά­λω­σης νοι­κο­κυ­ριού, οικια­κές υπηρεσίες.

-15,4% στην ομά­δα «Μετα­φο­ρές», λόγω αύξη­σης κυρί­ως των τιμών σε: και­νούρ­για αυτο­κί­νη­τα, μετα­χει­ρι­σμέ­να αυτο­κί­νη­τα, ανταλ­λα­κτι­κά και αξε­σουάρ αυτο­κι­νή­του, καύ­σι­μα και λιπα­ντι­κά, συντή­ρη­ση και επι­σκευή εξο­πλι­σμού προ­σω­πι­κής μετα­φο­ράς, εισι­τή­ρια μετα­φο­ράς επι­βα­τών με αερο­πλά­νο, εισι­τή­ρια μετα­φο­ράς επι­βα­τών με πλοίο.

-1,2% στην ομά­δα «Ανα­ψυ­χή- Πολι­τι­στι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες», λόγω αύξη­σης κυρί­ως των τιμών σε: διαρ­κή αγα­θά ανα­ψυ­χής και πολι­τι­σμού, μικρά είδη ανα­ψυ­χής- άνθη- κατοι­κί­δια ζώα, κινη­μα­το­γρά­φους- θέα­τρα, γρα­φι­κή ύλη και υλι­κά σχε­δί­α­σης, πακέ­το δια­κο­πών. Μέρος της αύξη­σης αυτής αντι­σταθ­μί­στη­κε από τη μεί­ω­ση κυρί­ως των τιμών στον οπτι­κο­α­κου­στι­κό εξο­πλι­σμό- υπο­λο­γι­στές- επισκευές.

-0,9% στην ομά­δα «Εκπαί­δευ­ση», λόγω αύξη­σης κυρί­ως των τιμών στα δίδα­κτρα δευ­τε­ρο­βάθ­μιας εκπαίδευσης.

-3,8% στην ομά­δα «Ξενο­δο­χεία- Καφέ- Εστια­τό­ρια», λόγω αύξη­σης κυρί­ως των τιμών σε: εστια­τό­ρια- ζαχα­ρο­πλα­στεία- καφε­νεία, ξενο­δο­χεία- μοτέλ- πανδοχεία.

-0,9% στην ομά­δα «Αλλα αγα­θά και υπη­ρε­σί­ες», λόγω αύξη­σης κυρί­ως των τιμών στα άλλα είδη ατο­μι­κής φρο­ντί­δας. Μέρος της αύξη­σης αυτής αντι­σταθ­μί­στη­κε από τη μεί­ω­ση κυρί­ως των τιμών στα ασφά­λι­στρα οχημάτων.

2. Από τη μεί­ω­ση του δεί­κτη κατά:

-2,7% στην ομά­δα «Επι­κοι­νω­νί­ες», λόγω μεί­ω­σης κυρί­ως των τιμών σε: τηλε­φω­νι­κό εξο­πλι­σμό κινη­τών τηλε­φώ­νων, τηλε­φω­νι­κές υπηρεσίες.

Μετα­ξύ Απρι­λί­ου και Μαρ­τί­ου εφέ­τος, ο γενι­κός δεί­κτης αυξή­θη­κε 2,1%, ένα­ντι αύξη­σης 0,9% που σημειώ­θη­κε κατά την αντί­στοι­χη σύγκρι­ση του προη­γού­με­νου έτους.

Όσον αφο­ρά στον εναρ­μο­νι­σμέ­νο πλη­θω­ρι­σμό, αυτός αυξή­θη­κε τον Απρί­λιο κατά 9,1%, από αύξη­ση 8% τον Μάρ­τιο και ένα­ντι μεί­ω­σης 1,1% τον Απρί­λιο 2021. Τον Απρί­λιο σε σύγκρι­ση με τον Μάρ­τιο, ο εναρ­μο­νι­σμέ­νος δεί­κτης παρου­σί­α­σε αύξη­ση 2%, ένα­ντι αύξη­σης 0,9% που σημειώ­θη­κε κατά την αντί­στοι­χη σύγκρι­ση του προη­γού­με­νου έτους.

Κων­στα­ντί­νος Θεο­τό­κης: «Αγά­πη παράνομη»

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο