Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στο 11,3% ο πληθωρισμός το Μάη — «Καίνε» ψωμί, γαλακτομικά, κρεατικά, έλαια, καύσιμα.…

Σε ρεκόρ σχε­δόν 30 ετών έφτα­σε ο πλη­θω­ρι­σμός τον Μάιο, ο οποί­ος δια­μορ­φώ­θη­κε στο 11,3% σύμ­φω­να με την Ελλη­νι­κή Στα­τι­στι­κή Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Μετά από το 10,2% του Απρι­λί­ου που ήταν και ρεκόρ 28ετίας, ο πλη­θω­ρι­σμός του Μαΐ­ου είναι ο υψη­λό­τε­ρος από τον Δεκέμ­βριο του 1993, απο­τυ­πώ­νο­ντας ξεκά­θα­ρα το κύμα ακρί­βειας με τις ανα­τι­μή­σεις σε τρό­φι­μα, καύ­σι­μα και ηλε­κτρι­κό ρεύμα.

Την πιο μεγά­λη αύξη­ση σε σχέ­ση με τον περ­σι­νό Μάιο κατα­γρά­φει το φυσι­κό αέριο, το οποίο είναι ακρι­βό­τε­ρο κατά 172,7%. Όσον αφο­ρά στα υπό­λοι­πα προ­ϊ­ό­ντα ενέρ­γεια, ο ηλε­κτρι­σμός αυξή­θη­κε κατά 80,2%, το πετρέ­λαιο θέρ­μαν­σης κατά 65,1% και τα καύ­σι­μα & λιπα­ντι­κά κατά 36,6%.

Βαριές είναι και οι ανα­τι­μή­σεις στα τρό­φι­μα: αύξη­ση 14,1% στα γαλα­κτο­κο­μι­κά, 13,4% στο ψωμί και τα δημη­τρια­κά, 13,8% στα κρέ­α­τα και 23,2% στα έλαια. Γενι­κά, ο δεί­κτης της κατη­γο­ρί­ας «Δια­τρο­φή και μη αλκο­ο­λού­χα ποτά» έχει παρου­σιά­σει άνο­δο 12,1% τον φετι­νό Μάιο, σε σχέ­ση με τον αντί­στοι­χο μήνα του 2021.

Υψη­λό (18,8%) ήταν και το άλμα του κόστους στην κατη­γο­ρία των Μετα­φο­ρών. Οι τιμές για μετα­φο­ρές με αερο­πλά­νο ήταν αυξη­μέ­νες κατά 22,8% και 17,7% σε αυτές με πλοίο, σε σχέ­ση με τον Μάιο του 2021.

Ανα­λυ­τι­κά, σύμ­φω­να με την ΕΛΣΤΑΤ, η αύξη­ση του Γενι­κού ΔΤΚ κατά 11,3% τον Μάιο 2022, σε σύγκρι­ση με τον αντί­στοι­χο Δεί­κτη του Μαΐ­ου 2021, προ­ήλ­θε κυρί­ως από τις μετα­βο­λές στις ακό­λου­θες ομά­δες αγα­θών και υπηρεσιών:

Από τις αυξή­σεις των δει­κτών κατά:

– 12,1% στην ομά­δα Δια­τρο­φή και μη αλκο­ο­λού­χα ποτά, λόγω αύξη­σης κυρί­ως των τιμών σε: ψωμί και δημη­τρια­κά, κρέ­α­τα (γενι­κά), ψάρια (γενι­κά), γαλα­κτο­κο­μι­κά και αυγά, έλαια και λίπη, νωπά φρού­τα, λαχα­νι­κά (γενι­κά), ζάχα­ρη-σοκο­λά­τες-γλυ­κά-παγω­τά, λοι­πά τρό­φι­μα, καφέ-κακάο-τσάι, μεταλ­λι­κό νερό-ανα­ψυ­κτι­κά-χυμούς φρούτων.

– 0,9% στην ομά­δα Αλκο­ο­λού­χα ποτά και καπνός, λόγω αύξη­σης κυρί­ως των τιμών στα αλκο­ο­λού­χα ποτά (μη σερβιριζόμενα).

– 5,6% στην ομά­δα Ένδυ­ση και υπό­δη­ση, λόγω αύξη­σης των τιμών στα είδη ένδυ­σης και υπόδησης.

– 35% στην ομά­δα Στέ­γα­ση, λόγω αύξη­σης κυρί­ως των τιμών σε: ενοί­κια κατοι­κιών, ηλε­κτρι­σμό, φυσι­κό αέριο, πετρέ­λαιο θέρ­μαν­σης, στε­ρεά καύσιμα.

– 5,1% στην ομά­δα Διαρ­κή αγα­θά-Είδη νοι­κο­κυ­ριού και υπη­ρε­σί­ες, λόγω αύξη­σης κυρί­ως των τιμών σε: έπι­πλα και δια­κο­σμη­τι­κά είδη, υφα­ντουρ­γι­κά προ­ϊ­ό­ντα οικια­κής χρή­σης, υαλι­κά-επι­τρα­πέ­ζια σκεύη και σκεύη οικια­κής χρή­σης, είδη άμε­σης κατα­νά­λω­σης νοι­κο­κυ­ριού, οικια­κές υπηρεσίες.

– 0,5% στην ομά­δα Υγεία, λόγω αύξη­σης κυρί­ως των τιμών σε: ιατρι­κές, οδο­ντια­τρι­κές και παραϊ­α­τρι­κές υπη­ρε­σί­ες, νοσο­κο­μεία και κλι­νι­κές. Μέρος της αύξη­σης αυτής αντι­σταθ­μί­στη­κε από τη μεί­ω­ση κυρί­ως των τιμών στα φαρ­μα­κευ­τι­κά προϊόντα.

– 18,8% στην ομά­δα Μετα­φο­ρές, λόγω αύξη­σης κυρί­ως των τιμών σε: και­νούρ­για αυτο­κί­νη­τα, μετα­χει­ρι­σμέ­να αυτο­κί­νη­τα, ανταλ­λα­κτι­κά και αξε­σουάρ αυτο­κι­νή­του, καύ­σι­μα και λιπα­ντι­κά, συντή­ρη­ση και επι­σκευή εξο­πλι­σμού προ­σω­πι­κής μετα­φο­ράς, εισι­τή­ρια μετα­φο­ράς επι­βα­τών με αερο­πλά­νο, εισι­τή­ρια μετα­φο­ράς επι­βα­τών με πλοίο.

– 1,3% στην ομά­δα Ανα­ψυ­χή-Πολι­τι­στι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες, λόγω αύξη­σης κυρί­ως των τιμών σε: διαρ­κή αγα­θά ανα­ψυ­χής και πολι­τι­σμού, μικρά είδη ανα­ψυ­χής-άνθη-κατοι­κί­δια ζώα, κινη­μα­το­γρά­φους-θέα­τρα, γρα­φι­κή ύλη και υλι­κά σχε­δί­α­σης, πακέ­το δια­κο­πών. Μέρος της αύξη­σης αυτής αντι­σταθ­μί­στη­κε από τη μεί­ω­ση κυρί­ως των τιμών στον οπτι­κο­α­κου­στι­κό εξοπλισμό-υπολογιστές-επισκευές.

– 0,9% στην ομά­δα Εκπαί­δευ­ση, λόγω αύξη­σης κυρί­ως των τιμών στα δίδα­κτρα δευ­τε­ρο­βάθ­μιας εκπαίδευσης.

– 5,1% στην ομά­δα Ξενο­δο­χεία-Καφέ-Εστια­τό­ρια, λόγω αύξη­σης κυρί­ως των τιμών σε: εστια­τό­ρια-ζαχα­ρο­πλα­στεία-καφε­νεία, ξενοδοχεία-μοτέλ-πανδοχεία.

– 0,4% στην ομά­δα Άλλα αγα­θά και υπη­ρε­σί­ες, λόγω αύξη­σης κυρί­ως των τιμών στα άλλα είδη ατο­μι­κής φρο­ντί­δας. Μέρος της αύξη­σης αυτής αντι­σταθ­μί­στη­κε από τη μεί­ω­ση κυρί­ως των τιμών στα ασφά­λι­στρα οχημάτων.

Πάνε καλά αυτοί οι Σουηδοί;
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο