Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στο 12% ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο — Αφαιμάζει το λαϊκό εισόδημα

Ανο­δο, μετά από δύο μήνες απο­κλι­μά­κω­σης, παρου­σί­α­σε ο Δεί­κτης Τιμών Κατα­να­λω­τή για τον Σεπτέμ­βριο, σύμ­φω­να με τα στοι­χεία που ανα­κοί­νω­σε η ΕΛΣΤΑΤ.

Συγκε­κρι­μέ­να, δια­μορ­φώ­θη­κε στο 12%, ένα­ντι 11,4% που ήταν τον Αύγου­στο και 11,6% τον Ιούλιο.

Ο Γενι­κός ΔΤΚ τον Σεπτέμ­βριο 2022, σε σύγκρι­ση με τον Αύγου­στο 2022, παρου­σί­α­σε αύξη­ση 2,9% ένα­ντι αύξη­σης 2,4% που σημειώ­θη­κε κατά την αντί­στοι­χη σύγκρι­ση του προη­γού­με­νου έτους.

Ο μέσος ΔΤΚ του δωδε­κα­μή­νου Οκτω­βρί­ου 2021 — Σεπτεμ­βρί­ου 2022, σε σύγκρι­ση με τον αντί­στοι­χο Δεί­κτη του δωδε­κα­μή­νου Οκτω­βρί­ου 2020 — Σεπτεμ­βρί­ου 2021, παρου­σί­α­σε αύξη­ση 8,7% ένα­ντι μεί­ω­σης 0,4% που σημειώ­θη­κε κατά την αντί­στοι­χη σύγκρι­ση του δωδε­κα­μή­νου Οκτω­βρί­ου 2020 — Σεπτεμ­βρί­ου 2021 με το δωδε­κά­μη­νο Οκτω­βρί­ου 2019 — Σεπτεμ­βρί­ου 2020.

Την μεγα­λύ­τε­ρη αύξη­ση τον Σεπτέμ­βριο κατα­γρά­φει το φυσι­κό αέριο με άνο­δο 332% και ακο­λου­θούν, μετα­φο­ρές με αερο­πλά­νο 58,7%, ηλε­κτρι­κό ρεύ­μα 30,5%, τιμές σε ξενο­δο­χεία 25,8%, γαλα­κτο­κο­μι­κά και αυγά 23,3%, καφές — κακάο — τσάι 14,3%, καύ­σι­μα 17,7%, μετα­φο­ρές με ταξί 32,9% κ.λπ.

Οι κλάδοι

Η αύξη­ση του Γενι­κού ΔΤΚ κατά 12,0% τον μήνα Σεπτέμ­βριο 2022, σε σύγκρι­ση με τον αντί­στοι­χο Δεί­κτη του Σεπτεμ­βρί­ου 2021, προ­ήλ­θε κυρί­ως από τις μετα­βο­λές στις ακό­λου­θες ομά­δες αγα­θών και υπηρεσιών:

1. Από τις αυξή­σεις των δει­κτών κατά:

* 13,5% στην ομά­δα Δια­τρο­φή και μη αλκο­ο­λού­χα ποτά, λόγω αύξη­σης κυρί­ως των τιμών σε: ψωμί και δημη­τρια­κά, κρέ­α­τα (γενι­κά), ψάρια (γενι­κά), γαλα­κτο­κο­μι­κά και αυγά, έλαια και λίπη, λαχα­νι­κά (γενι­κά), ζάχα­ρη-σοκο­λά­τες — γλυ­κά­πα­γω­τά, λοι­πά τρό­φι­μα, καφέ-κακάο-τσάι, μεταλ­λι­κό νερό-ανα­ψυ­κτι­κά-χυμούς φρού­των. Μέρος της αύξη­σης αυτής αντι­σταθ­μί­στη­κε από τη μεί­ω­ση κυρί­ως των τιμών στα νωπά φρούτα.

* 2,0% στην ομά­δα Αλκο­ο­λού­χα ποτά και καπνός, λόγω αύξη­σης κυρί­ως των τιμών στα αλκο­ο­λού­χα ποτά (μη σερβιριζόμενα).

* 3,5% στην ομά­δα Ένδυ­ση και υπό­δη­ση, λόγω αύξη­σης των τιμών στα είδη ένδυ­σης και υπόδησης.

* 35,4% στην ομά­δα Στέ­γα­ση, λόγω αύξη­σης κυρί­ως των τιμών σε: ενοί­κια κατοι­κιών, επι­σκευή και συντή­ρη­ση κατοι­κί­ας, ηλε­κτρι­σμό, φυσι­κό αέριο, πετρέ­λαιο θέρ­μαν­σης, στε­ρεά καύσιμα.

* 9,3% στην ομά­δα Διαρ­κή αγα­θά-Είδη νοι­κο­κυ­ριού και υπη­ρε­σί­ες, λόγω αύξη­σης κυρί­ως των τιμών σε: έπι­πλα και δια­κο­σμη­τι­κά είδη, οικια­κές συσκευ­ές και επι­σκευ­ές, υαλι­κά-επι­τρα­πέ­ζια σκεύη και σκεύη οικια­κής χρή­σης, είδη άμε­σης κατα­νά­λω­σης νοι­κο­κυ­ριού, οικια­κές υπηρεσίες.

 

Ναζίμ Χικ­μέτ Ποι­ή­μα­τα εκλο­γή από το έργο του

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο