Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στο 12,1% ο πληθωρισμός — Στα ύψη οι τιμές σε ενέργεια και τρόφιμα — Επιτακτική ανάγκη για μέτρα ανακούφισης του λαού

Στο 12,1% δια­μορ­φώ­θη­κε ο πλη­θω­ρι­σμός τον Ιού­νη σύμ­φω­να με τα στοι­χεία που ανα­κοί­νω­σε πριν από λίγο η ΕΣΛΤΑΤ, ένα­ντι 11,3% τον Μάη, τσα­κί­ζο­ντας παρα­πέ­ρα τα λαϊ­κά εισοδήματα.

Σύμ­φω­να με την ΕΛΣΤΑΤ ο Γενι­κός Δεί­κτης Τιμών Κατα­να­λω­τή τον Ιού­νη 2022, σε σύγκρι­ση με τον Μάη 2022, παρου­σί­α­σε αύξη­ση 1,6%.

Υπέ­ρο­γκες αυξή­σεις κατά 117,7% κατα­γρά­φο­νται στις τιμές του φυσι­κού αερί­ου ενώ αύξη­ση κατά 70,4% σημεί­ω­σαν οι τιμές του ηλε­κτρι­σμού και κατά 65,1% στο πετρέ­λαιο θέρμανσης.

Επί­σης, αυξή­σεις κατά 12,6% κατα­γρά­φο­νται στην ομά­δα Δια­τρο­φή και μη αλκο­ο­λού­χα ποτά, λόγω αύξη­σης κυρί­ως των τιμών σε: ψωμί και δημη­τρια­κά, κρέ­α­τα (γενι­κά), ψάρια (γενι­κά), γαλα­κτο­κο­μι­κά και αυγά, έλαια και λίπη, νωπά φρού­τα, λαχα­νι­κά (γενι­κά), ζάχα­ρη-σοκο­λά­τες-γλυ­κά-παγω­τά, λοι­πά τρό­φι­μα, καφέ-κακάο-τσάι, μεταλ­λι­κό νερό-ανα­ψυ­κτι­κά-χυμούς φρούτων.

Ο μέσος πλη­θω­ρι­σμός του δωδε­κα­μή­νου Ιού­λη 2021 — Ιού­νη 2022, σε σύγκρι­ση με τον αντί­στοι­χο του δωδε­κα­μή­νου Ιού­λη 2020 — Ιού­νη 2021, παρου­σί­α­σε αύξη­ση 6,2% ένα­ντι μεί­ω­σης 1,3%.

Με βάση αυτά τα στοι­χεία, είναι επι­τα­κτι­κή ανά­γκη για τη λήψη μέτρων για την ανα­κού­φι­ση του λαού και των εργα­ζο­μέ­νων από την πολι­τι­κή που γεν­νά ακρί­βεια και φτώχεια.

Επιτακτική ανάγκη η λήψη μέτρων ανακούφισης του λαού

Για την ακρί­βεια απά­ντη­ση μπο­ρούν να δώσουν µόνο οι προ­τά­σεις του ΚΚΕ και οι διεκ­δι­κή­σεις του εργα­τι­κού — λαϊ­κού κινήματος.

● Στη­ρί­ζου­µε την πρό­τα­ση εργα­τι­κών σωμα­τεί­ων, Ομο­σπον­διών, Εργα­τι­κών Κέντρων για τη νέα Εθνι­κή Γενι­κή Συλ­λο­γι­κή Σύμ­βα­ση Εργα­σί­ας µε αύξη­ση του κατώ­τα­του μισθού.

● Επα­να­φο­ρά του 13ου και 14ου μισθού για το Δηµό­σιο, της 13ης και 14ης σύνταξης.

● Αυξή­σεις στις συντάξεις.

● Επί­δο­μα ανερ­γί­ας στα 600 ευρώ για όλους τους ανέργους.

● Γεν­ναία μεί­ω­ση και πλα­φόν στις τιμές στα βασι­κά είδη πλα­τιάς κατα­νά­λω­σης, όπως δια­τρο­φής (πχ ψωμί, γάλα, άλευ­ρα, έλαια), ένδυ­σης κοκ.

● Κατάρ­γη­ση του ΦΠΑ στα βασι­κά είδη πλα­τιάς λαϊ­κής κατανάλωσης.

● Επι­δό­τη­ση ενοι­κί­ου για λαϊ­κά νοι­κο­κυ­ριά, τους φοι­τη­τές και τις μικρές επι­χει­ρή­σεις, διεύ­ρυν­ση των κρι­τη­ρί­ων έντα­ξης και αύξη­ση της επιδότησης.

● Κατάρ­γη­ση του ΕΝΦΙΑ για τα λαϊ­κά νοικοκυριά.

● Κατάρ­γη­ση του Τέλους Επι­τη­δεύ­μα­τος για τους επαγγελματίες.

Πηγή: 902.gr

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο