Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στο 21% η ανεργία – Σχεδόν 1 στους 2 νέους είναι άνεργος

Ουσια­στι­κά αμε­τά­βλη­τη παρέ­με­νε η επί­ση­μη ανερ­γία καθώς σύμ­φω­να με την ΕΛΣΤΑΤ κατα­γρά­φη­κε στο 21,7% το Μάη από 21,8% τον Απρί­λη του 2017, ενώ η επί­ση­μη ανερ­γία των νέων είναι στο 44,4%. Σύμ­φω­να με την έρευ­να εργα­τι­κού δυνα­μι­κού της ΕΛΣΤΑΤ, οι άνερ­γοι ανήλ­θαν τον Μάιο σε 1.035.192 άτομα.

Πρό­βλη­μα παρα­μέ­νει στην αύξη­ση της ανερ­γί­ας στις ηλι­κί­ες 55- 64 ετών, οι οποί­οι αντι­κα­θί­στα­νται από νεό­τε­ρους και φθη­νό­τε­ρους μισθο­λο­γι­κά εργα­ζό­με­νους. Μάλι­στα, στην ηλι­κια­κή αυτή ομά­δα η ανερ­γία αυξή­θη­κε κατά 7,1 μονά­δες την τελευ­ταία πενταετία.

Η ανερ­γία στις γυναί­κες ανήλ­θε στο 26,1% και στους άνδρες στο 18,1%. Όσον αφο­ρά τις ηλι­κια­κές ομά­δες, το υψη­λό­τε­ρο ποσο­στό ανερ­γί­ας παρα­τη­ρή­θη­κε στους νέους 15–24 ετών με 44,4% και σε γεω­γρα­φι­κό επί­πε­δο η υψη­λό­τε­ρη ανερ­γία κατα­γρά­φε­ται σε Ήπει­ρος — Δυτι­κή Μακε­δο­νία με 27,4% και σε Μακε­δο­νία — Θρά­κη με 22,3% και η Αττι­κή (22,1%). Ακο­λου­θούν, η Θεσ­σα­λία- Στε­ρεά Ελλά­δα (21,8%), η Πελο­πόν­νη­σος- Δυτι­κή Ελλά­δα- Ιόνιοι Νήσοι (20,5%), η Κρή­τη (17,5%) και το Αιγαίο (16,3%).

Αξί­ζει να σημειω­θεί ότι στο 54,3% του συνό­λου των προ­σλή­ψε­ων έφτα­σαν το μήνα Ιού­λη 2017 οι προ­σλή­ψεις μερι­κής και εκ περι­τρο­πής απα­σχό­λη­σης, σύμ­φω­να με τα πρό­σφα­τα στοι­χεία του συστή­μα­τος «Εργά­νη» που ανα­κοι­νώ­θη­καν από το υπουρ­γείο Εργασίας.

Σύστη­μα ΕΡΓΑΝΗ: Συνε­χώς αυξά­νο­νται η μερι­κή και η εκ περι­τρο­πής απασχόληση

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο