Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στο Santiago de Cuba, οι κεντρικές εκδηλώσεις του νησιού της επανάστασης για την επέτειο της επίθεσης στη Moncada

Με ανα­κοί­νω­ση του Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Πρώ­του Γραμ­μα­τέα της Κεντρι­κής Επι­τρο­πής του Κόμ­μα­τος και Πρό­ε­δρου της Δημο­κρα­τί­ας “στο Santiago η τιμή να φιλο­ξε­νή­σει την εκδή­λω­ση για την ιστο­ρία του, αλλά και για τους καθη­με­ρι­νούς του αγώ­νες”.

Το ΠΓ του ΚΚ Κού­βας απο­φά­σι­σε επί­σης να χορη­γή­σει καθε­στώς ειδι­κής μνεί­ας στις επαρ­χί­ες Cienfuegos και Sancti Spíritus και απηύ­θυ­νε συγ­χα­ρη­τή­ρια σε όλο τον λαό της Κού­βας με την ευκαι­ρία της Ημέ­ρας της Εθνι­κής Εξέ­γερ­σης για την 70η επέ­τειο της επί­θε­σης στους στρα­τώ­νες Moncada

Στην ανά­λυ­ση που έγι­νε, η ηγε­σία του Κόμ­μα­τος στή­ρι­ξε την από­φα­ση στις προ­ό­δους της επαρ­χί­ας στον πολι­τι­κό, οικο­νο­μι­κό και κοι­νω­νι­κό τομέα.

Ταυ­τό­χρο­να, ο λαός του Σαντιά­γο συμ­με­τεί­χε ενερ­γά στις πολι­τι­κές δια­δι­κα­σί­ες που ανα­πτύ­χθη­καν και έδει­ξε λαϊ­κή υπο­στή­ρι­ξη στην Επα­νά­στα­ση στην εκπλή­ρω­ση καθη­κό­ντων μεγά­λης σημα­σί­ας για το έθνος.

Η επαρ­χία παρου­σιά­ζει ευνοϊ­κά απο­τε­λέ­σμα­τα στο Πρό­γραμ­μα Εδα­φι­κής Αυτάρ­κειας, συμ­μορ­φώ­νε­ται με σχέ­δια φύτευ­σης για διά­φο­ρες καλ­λιέρ­γειες και δια­τη­ρεί στα­θε­ρό­τη­τα στη δια­νο­μή του.

Ξεχω­ρί­ζει στις συμ­βά­σεις προ­ϊ­ό­ντων Αστι­κής, Προ­α­στια­κής και Οικο­γε­νεια­κής Γεωρ­γί­ας, υπερ­βαί­νει το σχέ­διο εμπο­ρι­κής κυκλο­φο­ρί­ας λια­νι­κής και εμφα­νί­ζει θετι­κούς δεί­κτες στην ορθο­λο­γι­κή χρή­ση της ενέργειας.

Αντι­κα­το­πτρί­ζει ενθαρ­ρυ­ντι­κά επι­τεύγ­μα­τα σε προ­γράμ­μα­τα ευρεί­ας κοι­νω­νι­κής εμβέ­λειας που σχε­τί­ζο­νται με την εκπαί­δευ­ση, την υγεία, τον πολι­τι­σμό και τον αθλη­τι­σμό, καθώς και στον ψηφια­κό μετα­σχη­μα­τι­σμό και σε υπη­ρε­σί­ες και δια­δι­κα­σί­ες για τον πλη­θυ­σμό μέσω της ηλε­κτρο­νι­κής διακυβέρνησης.

Μον­κά­δα, 26 Ιού­λη 1953: Οι του­φε­κιές που σήμα­ναν την ημ. λήξης της εκμε­τάλ­λευ­σης και άνοι­ξαν το δρό­μο προς τον σοσιαλισμό

Το Πολι­τι­κό Γρα­φείο απο­φά­σι­σε επί­σης να χορη­γή­σει καθε­στώς ειδι­κής μνεί­ας στις επαρ­χί­ες Cienfuegos και Sancti Spíritus, λόγω της στα­θε­ρό­τη­τας και της προ­ό­δου τους στα κύρια καθή­κο­ντα. Ομοί­ως, ανα­γνώ­ρι­σε τα απο­τε­λέ­σμα­τα σε αυτήν την περί­ο­δο των επαρ­χιών Ciego de Ávila και Matanzas.

Η καλή από­δο­ση αυτών των περιο­χών δεν σημαί­νει, σε καμία περί­πτω­ση, ότι δεν υπάρ­χουν προ­βλή­μα­τα σε αυτά, αλλά δια­κρί­νο­νται από τον τρό­πο που τα αντι­με­τω­πί­ζουν με στό­χο να τα ξεπε­ρά­σουν και να προ­χω­ρή­σουν, μπρο­στά και στις περί­πλο­κες συν­θή­κες που αντι­με­τω­πί­ζει η χώρα.

Ο εορ­τα­σμός της 70ης επε­τεί­ου από την επί­θε­ση στους στρα­τώ­νες Moncada και Carlos Manuel de Céspedes απο­τε­λεί ορό­ση­μο για την ιστο­ρι­κή συνέ­χεια της κου­βα­νι­κής επα­νά­στα­σης. «Απο­τί­ο­ντας φόρο τιμής στην Εκα­το­ντα­ε­τή Γενιά και στο κατόρ­θω­μα της 26ης Ιου­λί­ου, επι­βε­βαιώ­νου­με την ανυ­πο­χώ­ρη­τη από­φα­ση να συνε­χί­σου­με να σφυ­ρη­λα­τού­με την ενό­τη­τα στις ιδέ­ες του Martí και του Fidel, για να αντι­με­τω­πί­σου­με και να ξεπε­ρά­σου­με όλα τα εμπόδια».

Ατέχνως Καλές Διακοπές

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο