Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στο “Studio” θα προβληθούν όλες οι ταινίες του Εμίρ Κουστουρίτσα

«Οι αλη­θι­νοί καλ­λι­τέ­χνες στέ­κο­νται πάντα στο πλευ­ρό του δίκιου», τόνι­σε ο σκη­νο­θέ­της Εμίρ Κου­στου­ρί­τσα στη χθε­σι­νή συνέ­ντευ­ξη Τύπου που έδω­σε στον χώρο του ιστο­ρι­κού κινη­μα­το­γρά­φου «Studio New Star Art Cinema», στο πλαί­σιο του 36ου Πανο­ρά­μα­τος Ευρω­παϊ­κού Κινη­μα­το­γρά­φου, του οποί­ου είναι επί­ση­μος προ­σκε­κλη­μέ­νος και θα τιμη­θεί για την προ­σφο­ρά του στον κινηματογράφο.

Την παρα­πά­νω απά­ντη­ση έδω­σε στην ερώ­τη­ση που του απηύ­θυ­νε ο «Ριζο­σπά­στης» για το ποια πρέ­πει να είναι η θέση του καλ­λι­τέ­χνη απέ­να­ντι σε αυτά που εκτυ­λίσ­σο­νται καθη­με­ρι­νά και στο απί­στευ­το «κυνή­γι μαγισ­σών» που είχε ξεσπά­σει και στον χώρο της Τέχνης για όποιον έχει δια­φο­ρε­τι­κή άπο­ψη από το κυρί­αρ­χο αφή­γη­μα, για όποιον ενα­ντιώ­νε­ται στον πόλε­μο και στέ­κε­ται στο πλευ­ρό του λαού της Παλαιστίνης.

Πρό­σθε­σε ότι και ο ίδιος έχει πέσει θύμα λογο­κρι­σί­ας, όταν απα­γο­ρεύ­τη­καν οι ται­νί­ες του σε διά­φο­ρα Φεστι­βάλ λόγω των πεποι­θή­σε­ών του. Χαρα­κτη­ρι­στι­κά ανα­φέρ­θη­κε στην ται­νία του, «On the Milky Road», η οποία δεν παρου­σιά­στη­κε στο Φεστι­βάλ των Καν­νών, με τους διορ­γα­νω­τές να μην του στέλ­νουν καν απά­ντη­ση. «Τι έγι­νε μετά; Στην 75η επέ­τειο, νομί­ζω, μου έστει­λαν επί­ση­μη πρό­σκλη­ση από το Φεστι­βάλ Καν­νών. Ήμουν έτοι­μος να πάω. Μετά σκέ­φτη­κα ότι αν πάω θα πουν “είναι καλό αγό­ρι” και ότι παρα­δέ­χο­μαι πως η ται­νία μου δεν ήταν αρκε­τά καλή για να προ­βλη­θεί στις Κάν­νες. Απο­φά­σι­σα να μην πάω, καθώς έμα­θα ότι θα είναι καλε­σμέ­νος ο Ζελέν­σκι, στον οποίο θα δινό­ταν και ευκαι­ρία να μιλή­σει για 10 λεπτά. Δεν βρί­σκω καμία σύν­δε­ση μετα­ξύ του Ζελέν­σκι και του “σινα­φιού” μας. Αν πήγαι­να, θα συμ­φω­νού­σα με τα όσα έλε­γαν για τον πόλε­μο στην Ουκρανία».

Η κου­βέ­ντα μοι­ρά­στη­κε μετα­ξύ Τέχνης και πολι­τι­κής. Ο Κου­στου­ρί­τσα κατα­φέρ­θη­κε ενά­ντια στο mainstream σινε­μά: «Δεν δέχε­ται πως υπάρ­χει κάποιο πρό­βλη­μα στην ανθρω­πό­τη­τα. Δεν δέχε­ται τις κοι­νω­νι­κές τάξεις, δεν μιλά­ει για την εργα­τι­κή τάξη». Μίλη­σε ακό­μα για τη μου­σι­κή του, για τους σκη­νο­θέ­τες που άνοι­ξαν νέο δρό­μο στον παγκό­σμιο κινη­μα­το­γρά­φο, ενώ στά­θη­κε και σε επό­με­νες ται­νί­ες του που βρί­σκο­νται στα σκα­ριά, ευελ­πι­στώ­ντας να πραγματοποιηθούν.

Ο «Ριζο­σπά­στης» είχε την τιμή να συνο­μι­λή­σει με τον Σέρ­βο σκη­νο­θέ­τη, συνέ­ντευ­ξη που θα δημο­σιεύ­σου­με σε επό­με­νο φύλλο.

Ο Κου­στου­ρί­τσα δίνει ραντε­βού με το κοι­νό της Αττι­κής στο «Studio», καθώς μέχρι και την επό­με­νη Τετάρ­τη θα προ­βλη­θούν εκεί όλες του οι ταινίες. 

Ανα­λυ­τι­κά το πρόγραμμα:

  • Σήμε­ρα Παρα­σκευή: 19.00 «Θυμά­σαι την Ντό­λυ Μπελ» (1981), 21.00 «Ολα τα αόρα­τα παι­διά» (2005)
  • Αύριο Σάβ­βα­το: 19.00 «Arizona Dream» (1993), 21.30 «Ελ Πέπε: Μια ανώ­τε­ρη ζωή» (2018)
  • Κυρια­κή 26/11: 19.00 «Ο μπα­μπάς λεί­πει ταξί­δι για δου­λειές» (1985), 21.15 «Μαρα­ντό­να» (2008)
  • Δευ­τέ­ρα 27/11: 19.00 «Underground» (1995), 22.00 «Ιστο­ρί­ες σε σού­περ 8» (2001)
  • Τρί­τη 28/11: 19.00 «Ασπρος γάτος — μαύ­ρη γάτα» (1998), 21.15 «Η ζωή είναι ένα θαύ­μα» (2004)
  • Τετάρ­τη 29/11: 19.00 «Υπο­σχέ­σου μου» (2007), 21.00 «On the Milky Road» (2016)

 

Αύριο Σάβ­βα­το επί­σης, στις 15.00, θα γίνει masterclass με τον Κου­στου­ρί­τσα. Δηλώ­σεις συμ­με­το­χής στο e‑mail [email protected].

23/11__29 /11/23 _STUDIO new star art cinema
Σπάρ­της & Σταυ­ρο­πού­λου 33 Πλα­τεία Αμερικής
Τηλ 210–8640054 –6932479731
Η αίθου­σα κλιματίζεται

Εισι­τή­ριο 6€ ανά ται­νία, 10€ για τις δυο ται­νί­ες κάθε μέρας
Θα δια­τε­θούν μόνο 100 κάρ­τες διάρ­κειας στην προ­νο­μια­κή τιμή των 30€ για όλες τις προβολές

 

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο