Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στρατηγικός «Διάλογος» Ελλάδας-ΗΠΑ

Από την πρώ­τη μέρα (8 Ιού­λη 2019), όταν η ΝΔ δια­δέ­χτη­κε τον Συρι­ζα στην κυβέρ­νη­ση, ξεκί­νη­σε –παράλ­λη­λα με τα μπα­ράζ στο εσω­τε­ρι­κό μέτω­πο (Ν. 4622/19 για το «επι­τε­λι­κό κρά­τος», νόμος-σκού­πα 4623/19, με αλλα­γές –κατάρ­γη­ση ουσια­στι­κά του πανε­πι­στη­μια­κού ασύ­λου, παρα­πέ­ρα αντι­λαϊ­κή αξιο­ποί­η­ση της τοπι­κής διοί­κη­σης κλπ. κλπ. μια  «χει­ρο­πια­στή από­δει­ξη της εντα­τι­κής και εποι­κο­δο­μη­τι­κής συνερ­γα­σί­ας με τις Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες» υπο­γραμ­μί­ζο­ντας σε όλους τους τόνους «πόσο δυνα­τή είναι η διμε­ρής σχέ­ση», επι­βε­βαιώ­νο­ντας την «αμοι­βαία επι­θυ­μία να βαθύ­νουν τη συνερ­γα­σία τους» σε διά­φο­ρα πεδία, όπως στην «Περι­φε­ρεια­κή Συνερ­γα­σία, Άμυ­να και Ασφά­λεια, Εμπό­ριο και  Επεν­δύ­σεις, Ενέρ­γεια και Σχέ­σεις μετα­ξύ της Κοι­νω­νί­ας των Πολιτών.

Έτσι άμ’ έπος — άμ’ έργον σε μόλις τρεις μήνες (7-Οκτ-2019), δημο­σιο­ποι­ή­θη­κε ο επι­και­ρο­ποι­η­μέ­νος «Στρα­τη­γι­κός Διά­λο­γος» της χώρας μας με την αστε­ρό­εσ­σα με επί­ση­μη βού­λα του υπΕξ της Ελλά­δας Νίκου Δέν­δια και του επι­κε­φα­λής του Στέιτ Ντι­πάρ­τμεντ Μάικ Πομπέο και υψη­λού επι­πέ­δου εκπρο­σώ­πη­ση από διά­φο­ρες υπη­ρε­σί­ες, δεδο­μέ­νου ότι τα θέμα­τα «άμυ­νας και ασφά­λειας», απο­τέ­λε­σαν μικρό μέρος της «μεγά­λης εικόνας».
Ήδη –ένα μήνα πριν το ΝΑΤΟ είχε ξεκι­νή­σει την επι­χεί­ρη­ση Defender 2020 (ακο­λού­θη­σε η 2021) μια από τις μεγα­λύ­τε­ρες πολε­μι­κές ασκή­σεις που έχει δει η Ευρώ­πη εδώ και 10ετίες, δηλώ­νο­ντας πως τώρα «θα δοκι­μα­στεί η πολι­τι­κο-στρα­τιω­τι­κή αντο­χή της ηπεί­ρου και της συμμαχίας»ΝΑΤΟ DEF 20

✔️  Defender 2020 στην Ευρώπη, μια από τις μεγαλύτερες πολεμικές ασκήσεις που έχει δει η ήπειρος εδώ και 10ετίες

Οι σύμ­μα­χοι και οι εταί­ροι είχαν επί­σης την ευκαι­ρία να εκπαι­δεύ­σουν τα στρα­τεύ­μα­τα τους μαζί με τους αμε­ρι­κα­νούς στρα­τιώ­τες, αυξά­νο­ντας τη λεγό­με­νη δια­λει­τουρ­γι­κό­τη­τα  εντός της συμ­μα­χί­ας (συντο­νι­σμός -Interoperability Connecting NATO’s Forces).
Και ενώ δοκι­μά­στη­κε η ικα­νό­τη­τα του στρα­τού των Η.Π.Α. να προ­βάλ­λει τις δυνα­τό­τη­τες παρέμ­βα­σης από την αμε­ρι­κά­νι­κη ήπει­ρο σε έθνη και κρά­τη ολό­κλη­ρης της Ευρώ­πης, ανα­γνω­ρί­στη­κε ότι κανέ­νας τους δεν θα πολε­μή­σει μόνος ενα­ντί­ον των  επι­τι­θέ­με­νων στην Ευρώ­πη — οι ΗΠΑ και οι εταί­ροι ‑σύμ­μα­χοί τους στο ΝΑΤΟ βέβαια αυτή η από κοι­νού λει­τουρ­γία είναι κρί­σι­μη αλλά και δύσκολη.
Το «Defender 2020» απο­τέ­λε­σε «την τρί­τη μεγα­λύ­τε­ρη στρα­τιω­τι­κή άσκη­ση στην Ευρώ­πη από τον Ψυχρό Πόλε­μο», δήλω­σε ο Chris Cavoli.
Η άσκη­ση θα ελέγ­ξει την ικα­νό­τη­τα του Στρα­τού να μετα­φέ­ρει τη στρα­τιω­τι­κή ισχύ από τα «φρού­ρια στα λιμά­νια ΗΠΑ» και στη συνέ­χεια στα ευρω­παϊ­κά λιμά­νια και από εκεί σε επι­χει­ρη­σια­κές περιο­χές σε ολό­κλη­ρη την ήπει­ρο, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νης της Γερ­μα­νί­ας, της Πολω­νί­ας , των χωρών της Βαλ­τι­κής, τις σκαν­δι­να­βι­κές χώρες, της Γεωρ­γί­ας και πολ­λών άλλων – δήλω­σε ο Cavoli.
σσ. Αφο­ρά την τακτι­κή «fort-to-port phase»
Στον στρα­τό που εδρεύ­ει κυρί­ως στην ηπει­ρω­τι­κή χώρα των ΗΠΑ (CONUS), τα καθή­κο­ντα ανά­πτυ­ξης αρχί­ζουν με την ικα­νό­τη­τα να προ­βάλ­λουν ισχύ μάχης από τα «φρού­ρια» – forts  σε καθο­ρι­σμέ­να στρα­τη­γι­κά θαλάσ­σια λιμά­νια.
Ο στρα­τός ορί­ζει διά­φο­ρες θέσεις-κλει­διά (οχυ­ρά και απο­θή­κες) που δια­τη­ρούν επαρ­κή υπο­δο­μή ανά­πτυ­ξης και συν­δε­σι­μό­τη­τα με τα εθνι­κά οδι­κά και σιδη­ρο­δρο­μι­κά δίκτυα και αυτές οι τοπο­θε­σί­ες λει­τουρ­γούν ως πλατ­φόρ­μες προ­βο­λής της ισχύ­ος του.Defense and Security Defender1

Lt. Gen. J.T. ThomsonAllied Land Command Izmir | Turkey: «Κάνου­με πραγ­μα­τι­κά συλ­λο­γι­κή άμυ­να και το τονί­ζω συλ­λο­γι­κή, όχι απλά ένα ή δύο έθνη», είπε. Αυτό είναι το δικό μας “fort-to-port».
Βασι­κό στοι­χείο για το ΝΑΤΟ είναι η αξιο­λό­γη­ση της τρέ­χου­σας κατά­στα­σης της στρα­τιω­τι­κής κινη­τι­κό­τη­τας και η δια­σφά­λι­ση της ομα­λής λει­τουρ­γί­ας των επί μέρους χωρών και αυτές είναι και οι μεγα­λύ­τε­ρες προκλήσεις.
Κατά τη διάρ­κεια των «Defender» (2020,2021 και έπε­ται συνέ­χεια), οι συμ­με­τέ­χο­ντες μετα­φέ­ρουν τερά­στιες ποσό­τη­τες εξο­πλι­σμού και στρα­τευ­μά­των σε διά­φο­ρες χώρες σ’ όλα τα μήκη και πλά­τη της ηπεί­ρου. Η προ­σπά­θεια δοκι­μά­ζει σε βάθος τις υπο­δο­μές και τις πολι­τι­κές των συνό­ρων. Οι δυνά­μεις θα πρέ­πει να δια­σχί­ζουν κρά­τη μέλη της ΕΕ και έθνη που δεν ανή­κουν στον οργα­νι­σμό, όπως η Νορβηγία.
Αυτή είναι μια εξαι­ρε­τι­κή ευκαι­ρία να το εφαρ­μό­σου­με σε κάθε επί­πε­δο μεραρ­χί­ας, σώμα­τος στρα­τειάς και joint task force (σσ. ad hoc στρα­τιω­τι­κός σχη­μα­τι­σμός κοι­νών | πολ­λα­πλών υπη­ρε­σιών), κάτι που δεν μπο­ρού­με να το κάνου­με συνέχεια.
Όλα αυτά θα απο­τε­λέ­σουν πολύ­τι­μη εμπει­ρία και τη σωστή οπτι­κή (σσ. good azimuth) για τη μελ­λο­ντι­κή μας προοπτική

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες από το επί­ση­μο site του ΝΑΤΟ + NATO Topics & τα defence-blog & defensenews.com <| 1 |> & <| 2 |>
Δεί­τε και Δια­βε­βαιώ­σεις στις ΗΠΑ για τους «κοι­νούς στρα­τη­γι­κούς στό­χους» στην περιοχή

Defense and Security Defender2Η κοινή ανακοίνωση Ελλάδας και ΗΠΑ

(σσ. αφο­ρά την επι­και­ρο­ποι­η­μέ­νη, επί ΝΔ του Οκτ-2019, σε συνέ­χεια της επί Συρι­ζα που ξεκί­νη­σε στα τέλη του 2018)
«Το ευρύ φάσμα της συνερ­γα­σί­ας που διέ­πει τις ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κές σχέ­σεις τέθη­κε επί τάπη­τος στον δεύ­τε­ρο Στρα­τη­γι­κό Διά­λο­γο Ελλά­δας-ΗΠΑ, την έναρ­ξη του οποί­ου εγκαι­νί­α­σαν στην Αθή­να ο υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών Νίκος Δέν­διας μαζί με τον Αμε­ρι­κα­νό ομό­λο­γο του Μάικ Πομπέο.
Με εκπρο­σώ­πη­ση υψη­λού επι­πέ­δου και από τις δύο χώρες, ο δεύ­τε­ρος Στρα­τη­γι­κός Διά­λο­γος κατα­δει­κνύ­ει, όπως σημειώ­νε­ται στο κοι­νό ανα­κοι­νω­θέν, «την εντα­τι­κή και εποι­κο­δο­μη­τι­κή δέσμευ­ση των δύο χωρών» τονί­ζε­ται «η δύνα­μη των διμε­ρών σχέ­σε­ων, επι­βε­βαιώ­νο­ντας την αμοι­βαία επι­θυ­μία των Ηνω­μέ­νων Πολι­τειών και της Ελλά­δας να εμβα­θύ­νουν σε μια σει­ρά από κρί­σι­μους τομείς».
Δεί­τε Strategic Dialogue Greece October‑7–2019 Nikos_Dendias & U.S. Secretary of State Michael_Pompeo.pdf

Περιφερειακή συνεργασία

Σύμ­φω­να με το κοι­νό ανα­κοι­νω­θέν, η Ελλά­δα και οι Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες έχουν κοι­νές από­ψεις για την ανα­το­λι­κή Μεσό­γειο, τον Εύξει­νο Πόντο και τα Δυτι­κά Βαλ­κά­νια. Υπό αυτό το πρί­σμα, οι δύο πλευ­ρές σημεί­ω­σαν το κοι­νό τους όρα­μα για μια ειρη­νι­κή και ευη­με­ρού­σα περιο­χή και επα­νέ­λα­βαν την απο­φα­σι­στι­κό­τη­τά τους να υπο­στη­ρί­ξουν την έντα­ξη των χωρών των δυτι­κών Βαλ­κα­νί­ων στα ευρω­παϊ­κά και δια­τλα­ντι­κά θεσμι­κά όργα­να. Επι­πλέ­ον, ανα­γνώ­ρι­σαν ότι οι καλές σχέ­σεις γει­το­νί­ας και η ειρη­νι­κή διευ­θέ­τη­ση των δια­φο­ρών είναι καθο­ρι­στι­κές για την επί­τευ­ξη αυτού του στόχου.
Επι­ση­μαί­νε­ται ότι οι δύο κυβερ­νή­σεις επι­βε­βαιώ­νουν την πρό­θε­σή τους να υπο­στη­ρί­ξουν το κρά­τος δικαί­ου και τους δημο­κρα­τι­κούς θεσμούς στην περιο­χή. Υπό αυτό το πρί­σμα, δεσμεύ­τη­καν να προ­ω­θή­σουν μια κουλ­τού­ρα συμ­βι­βα­σμού και συμ­φι­λί­ω­σης, τονί­ζο­ντας τις προ­σπά­θειες που κατα­βά­λει η Ελλά­δα προς αυτή την κατεύ­θυν­ση, υπο­γραμ­μί­ζο­ντας πως τέθη­κε σε ισχύ η Συμ­φω­νία των Πρε­σπών και τονί­στη­κε η σημα­σία της συνε­πούς εφαρ­μο­γής της με καλή πίστη. Σημειώ­νο­ντας τη σημα­σία που έχει η ενί­σχυ­ση της περι­φε­ρεια­κής ολο­κλή­ρω­σης, οι δύο πλευ­ρές σημεί­ω­σαν τις σχε­τι­κές πρω­το­βου­λί­ες που έχει ανα­λά­βει η Ελλά­δα για την επί­τευ­ξη αυτού του στό­χου. Επι­πλέ­ον, κατα­γρά­φη­κε το κοι­νό ενδια­φέ­ρον των δύο χωρών για τα θέμα­τα της Μαύ­ρης Θάλασ­σας.

Ανα­φο­ρι­κά με την ανα­το­λι­κή Μεσό­γειο, οι κυβερ­νή­σεις συμ­με­ρί­ζο­νται την άπο­ψη ότι πρό­κει­ται για μια γεω­πο­λι­τι­κά κρί­σι­μη περιο­χή που έχει επα­νεμ­φα­νι­στεί δυνα­μι­κά στη διε­θνή σκη­νή και ως εκ τού­του παρου­σιά­ζει σημα­ντι­κές ευκαι­ρί­ες στον οικο­νο­μι­κό και στον ενερ­γεια­κό τομέα. Η Ελλη­νι­κή πλευ­ρά ανέ­λυ­σε το πως οι τρι­με­ρείς της συμπρά­ξεις στην ανα­το­λι­κή Μεσό­γειο μπο­ρούν να βοη­θή­σουν στην εδραί­ω­ση της περι­φε­ρεια­κής στα­θε­ρό­τη­τας και ασφάλειας.
Σε αυτό το πλαί­σιο, οι Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες και η Ελλά­δα υπο­γράμ­μι­σαν την ανά­γκη σεβα­σμού της εδα­φι­κής ακε­ραιό­τη­τας των χωρών της περιο­χής και σημεί­ω­σαν με ανη­συ­χία τις παρά­νο­μες και προ­κλη­τι­κές ενέρ­γειες που εντεί­νουν την έντα­ση, καθώς και την κακο­προ­αί­ρε­τη (σσ. malign influence) επιρ­ροή στην περιο­χή. Συνε­χί­ζο­ντας, οι δύο κυβερ­νή­σεις υπο­γράμ­μι­σαν τη σημα­σία του σεβα­σμού του Διε­θνούς Δικαί­ου και της ειρη­νι­κής επί­λυ­σης των δια­φο­ρών ως κατευ­θυ­ντή­ριας αρχής στις σχέ­σεις καλής γειτονίας.
Για αυτό τον σκο­πό, εξέ­φρα­σαν την προ­σή­λω­ση τους στην περαι­τέ­ρω ενί­σχυ­ση της στε­νής τους συνερ­γα­σί­ας στο πλαί­σιο του σχή­μα­τος 3+1 (Ελλά­δα, Κύπρος, Ισρα­ήλ μαζί με τις Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες), το οποίο δρο­μο­λο­γή­θη­κε στην Ιερου­σα­λήμ τον Μάρ­τιο του 2019, δεδο­μέ­νου ότι αυτή η εται­ρι­κή σχέ­ση μπο­ρεί να συμ­βά­λει στην προ­ώ­θη­ση της ειρή­νης, της στα­θε­ρό­τη­τας, της ασφά­λειας και της ευη­με­ρί­ας στην Ανα­το­λι­κή Μεσό­γειο και την ευρύ­τε­ρη περιοχή.

Οι Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες εξέ­φρα­σαν επί­σης την στή­ρι­ξη τους για την έντα­ξη της Ελλά­δας στην Πρω­το­βου­λία των Τριών Θαλασ­σών (Three Seas Initiative) και τις σχε­τι­κές προ­σπά­θειες για την ενί­σχυ­ση της δια­σύν­δε­σης Βορ­ρά-Νότου της Ευρώπης.

Άμυνα και Ασφάλεια

Όπως υπο­γραμ­μί­ζε­ται στο κοι­νό ανα­κοι­νω­θέν «η Ελλά­δα και οι Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες επα­να­βε­βαί­ω­σαν την επι­θυ­μία τους να ενι­σχύ­σουν περαι­τέ­ρω τη στρα­τη­γι­κή τους εται­ρι­κή σχέ­ση για την άμυ­να και την ασφά­λεια, η οποία συμ­βάλ­λει σημα­ντι­κά στην ασφά­λεια και των δύο εθνών. Υπο­γράμ­μι­σαν επί­σης την επι­θυ­μία τους να ενι­σχύ­σουν περαι­τέ­ρω τη συνερ­γα­σία τους για την προ­ώ­θη­ση της στα­θε­ρό­τη­τας και της ευη­με­ρί­ας στην Ανα­το­λι­κή Μεσό­γειο, καθώς και την αντι­με­τώ­πι­ση των κοι­νών προ­βλη­μά­των ασφά­λειας στην ευρύ­τε­ρη περιοχή.
Για το σκο­πό αυτό, και οι δύο πλευ­ρές σκο­πεύ­ουν να βοη­θή­σουν ο ένας τον άλλο στη δια­τή­ρη­ση ισχυ­ρών, ικα­νών και δια­λει­τουρ­γι­κών στρα­τιω­τι­κών δυνά­με­ων.
Οι Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες εξέ­φρα­σαν την εκτί­μη­σή τους για το γεγο­νός ότι η Ελλά­δα συνέ­χι­σε να εκπλη­ρώ­νει την νατοϊ­κή δέσμευ­ση για αμυ­ντι­κές δαπά­νες της τάξης του 2% του ΑΕΠ και ενθάρ­ρυ­ναν τη χώρα μας να κατα­νεί­μει του­λά­χι­στον το 20% των αμυ­ντι­κών της δαπα­νών σε πρω­ταρ­χι­κής σημα­σί­ας εξο­πλι­σμό.
Ανα­φο­ρι­κά με την ανα­θε­ώ­ρη­ση της Συμ­φω­νί­ας Αμοι­βαί­ας Αμυ­ντι­κής Συνερ­γα­σί­ας, σημειώ­νε­ται ότι «αντι­κα­το­πτρί­ζει τη περαι­τέ­ρω ενί­σχυ­ση και επέ­κτα­ση της αμυ­ντι­κής συνερ­γα­σί­ας προς όφε­λος και των δύο εθνών και της περι­φε­ρεια­κής στα­θε­ρό­τη­τας. Οι δύο κυβερ­νή­σεις χαι­ρέ­τι­σαν τον πρό­σφα­το αυξη­μέ­νο ρυθ­μό των διμε­ρών ασκή­σε­ων και επι­βε­βαί­ω­σαν την επι­θυ­μία τους να συνε­χί­σουν να εξε­λίσ­σουν την πολύ­πλευ­ρη αμυ­ντι­κή τους σχέ­ση προ­κει­μέ­νου να αντα­πο­κρι­θούν καλύ­τε­ρα στις ανά­γκες και των δύο χωρών και να αντι­με­τω­πί­σουν απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τε­ρα τις περι­φε­ρεια­κές και τις παγκό­σμιες προ­κλή­σεις ασφάλειας».

Ενέργεια

Με βασι­κό ζητού­με­νο την επέ­κτα­ση της ενερ­γεια­κής συνερ­γα­σί­ας, οι δύο πλευ­ρές επα­να­βε­βαί­ω­σαν ότι ο στό­χος της ενερ­γεια­κής δια­φο­ρο­ποί­η­σης εξα­κο­λου­θεί να απο­τε­λεί κοι­νή προ­τε­ραιό­τη­τα. Σε αυτό το πλαί­σιο, τονί­στη­καν οι πρώ­τες εισα­γω­γές υγρο­ποι­η­μέ­νου φυσι­κού αερί­ου από τις ΗΠΑ στην Ελλά­δα και εκφρά­στη­κε η ετοι­μό­τη­τα για τη στή­ρι­ξη μελ­λο­ντι­κών έργων υπο­δο­μής που θα ενι­σχύ­σουν στη δια­φο­ρο­ποί­η­ση των ενερ­γεια­κών δια­δρο­μών και προ­μη­θειών και στην επέ­κτα­ση της περι­φε­ρεια­κής δια­συν­δε­τι­κό­τη­τας. Ένα σχέ­διο στο οποίο άλλω­στε εντάσ­σε­ται και ο προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νος τερ­μα­τι­κός σταθ­μός φυσι­κού αερί­ου (FSRU) στην Αλεξανδρούπολη.
Ανα­φο­ρι­κά με την κατα­σκευή αγω­γού φυσι­κού αερί­ου στην ανα­το­λι­κή Μεσό­γειο, σημειώ­νε­ται ότι «οι ελλη­νι­κές και αμε­ρι­κα­νι­κές κυβερ­νή­σεις ανα­γνώ­ρι­σαν τις δυνα­τό­τη­τες του προ­τει­νό­με­νου αγω­γού φυσι­κού αερί­ου EastMed να συμ­βά­λει στην ενερ­γεια­κή ασφά­λεια και τη δια­φο­ρο­ποί­η­ση των ενερ­γεια­κών πηγών και των δια­δρο­μών στην ανα­το­λι­κή Μεσό­γειο».

Οι δύο πλευ­ρές συζή­τη­σαν επί­σης την πρό­ο­δο του αγω­γού Trans-Adriatic (TAP) και τη δια­σύν­δε­ση Ελλά­δας-Βουλ­γα­ρί­ας (IGB), καθώς και την πρό­θε­ση της Ελλά­δας να ανα­ζη­τή­σει ευκαι­ρί­ες για την περαι­τέ­ρω διεύ­ρυν­ση των ενερ­γεια­κών δικτύ­ων με τους γεί­το­νές της στη νοτιο­α­να­το­λι­κή Ευρώ­πη, συμ­βάλ­λο­ντας έτσι στην περι­φε­ρεια­κή ενερ­γεια­κή ασφάλεια.
Υπό αυτό το πρί­σμα, η Ελλά­δα και οι Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες ανα­γνώ­ρι­σαν ότι η ανα­κά­λυ­ψη και μελ­λο­ντι­κή εκμε­τάλ­λευ­ση των υδρο­γο­ναν­θρά­κων στην ανα­το­λι­κή Μεσό­γειο είναι ζωτι­κής σημα­σί­ας για τη στα­θε­ρό­τη­τα της περιο­χής και μπο­ρεί να συμ­βά­λει ενερ­γά στη στρα­τη­γι­κή της ΕΕ για τη δια­φο­ρο­ποί­η­ση της ενέρ­γειας. Συνε­χί­ζο­ντας, οι δύο πλευ­ρές σημεί­ω­σαν τα απο­τε­λέ­σμα­τα του δια­λό­γου 3+1 για την ενερ­γεια­κή συνερ­γα­σία μετα­ξύ Ελλά­δας, Κύπρου, Ισρα­ήλ και Ηνω­μέ­νων Πολι­τειών με στό­χο τη διε­ρεύ­νη­ση ευκαι­ριών για την παρο­χή στή­ρι­ξης στα ενερ­γεια­κά σχέ­δια και την ενθάρ­ρυν­ση των απα­ραί­τη­των επεν­δύ­σε­ων από τον ιδιω­τι­κό τομέα.

Όσον αφο­ρά το υπό­λοι­πο σκέ­λος της ενερ­γεια­κής ατζέ­ντας, «οι Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες χαι­ρέ­τι­σαν τις προ­σπά­θειες της Ελλά­δας να ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σει την ενερ­γεια­κή της υπο­δο­μή. Οι δύο πλευ­ρές συζή­τη­σαν επί­σης τις ανα­νε­ώ­σι­μες πηγές ενέρ­γειας και τον ρόλο του φυσι­κού αέριου ως ένα καύ­σι­μο που μπο­ρεί να λει­τουρ­γή­σει ως γέφυ­ρα για ένα πιο πρά­σι­νο μέλ­λον. Οι δύο κυβερ­νή­σεις εξέ­φρα­σαν την υπο­στή­ρι­ξή τους για την εξε­ρεύ­νη­ση και εκμε­τάλ­λευ­ση δυνη­τι­κών ενερ­γεια­κών πόρων στις ελλη­νι­κές θαλάσ­σιες ζώνες και οι Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες επι­κρό­τη­σαν την κοι­νο­βου­λευ­τι­κή έγκρι­ση για τα δικαιώ­μα­τα εξε­ρεύ­νη­σης σε δύο blocks (σσ. «οικό­πε­δα») της Κρή­της, σε μια κοι­νο­πρα­ξία που περι­λαμ­βά­νει και μια αμε­ρι­κα­νι­κή ενερ­γεια­κή εται­ρεία».Defense and Security Defender3

Εμπόριο και Επενδύσεις

Στο κοι­νό ανα­κοι­νω­θέν επι­ση­μαί­νε­ται ότι «οι Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες χαι­ρε­τί­ζουν τις πρό­σφα­τες θετι­κές εξε­λί­ξεις στην ελλη­νι­κή οικο­νο­μία και τη δυνα­μι­κή που παρου­σιά­ζε­ται για μια πορεία βιώ­σι­μης ανά­πτυ­ξης. Οι Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες θεω­ρούν την Ελλά­δα έναν σημα­ντι­κό οικο­νο­μι­κό εταί­ρο, με έναν διευ­ρυ­νό­με­νο ρόλο ως ενερ­γεια­κό, μετα­φο­ρι­κό και εμπο­ρι­κό κόμ­βο στην περιο­χή και επι­βε­βαιώ­νουν την υπο­στή­ρι­ξή τους στις προ­σπά­θειες της Ελλά­δας να βελ­τιώ­σει το επεν­δυ­τι­κό κλί­μα της για να τονώ­σει την οικο­νο­μι­κή ανάπτυξη.
Η Ελλά­δα εκφρά­ζει την ικα­νο­ποί­η­σή της για το ενδια­φέ­ρον των ΗΠΑ για επεν­δύ­σεις σε διά­φο­ρους τομείς και, ειδι­κό­τε­ρα, για την και­νο­το­μία και τις νεο­φυ­είς επι­χει­ρή­σεις, μετα­ξύ άλλων μέσω δύο νέων κέντρων και­νο­το­μί­ας στη Βόρεια Ελλά­δα που δρο­μο­λο­γή­θη­καν από εται­ρεί­ες των ΗΠΑ».

Όπως σημειώ­θη­κε, οι δύο πλευ­ρές χρη­σι­μο­ποί­η­σαν τον Στρα­τη­γι­κό Διά­λο­γο για να συζη­τή­σουν συγκε­κρι­μέ­νους τομείς που σχε­τί­ζο­νται με τις συνε­χι­ζό­με­νες προ­σπά­θειες της Ελλά­δας για την ενί­σχυ­ση της προ­στα­σί­ας και της επι­βο­λής των δικαιω­μά­των πνευ­μα­τι­κής ιδιο­κτη­σί­ας.
Οι Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες θα συνερ­γα­στούν με την Ελλά­δα, καθώς ανα­πτύσ­σει μια δια­δι­κα­σία ελέγ­χου των επεν­δύ­σε­ων και μηχα­νι­σμούς για την κρί­σι­μη υπο­δο­μή της.
Οι δύο χώρες θα συνερ­γα­στούν επί­σης για να προ­ω­θή­σουν την οικο­νο­μι­κή ενδυ­νά­μω­ση των γυναι­κών τόσο στο εσω­τε­ρι­κό όσο και στο παγκό­σμιο επί­πε­δο. Μέσω της ομά­δας εργα­σί­ας για το εμπό­ριο και τις επεν­δύ­σεις, οι δύο πλευ­ρές προ­τί­θε­νται να συνε­χί­σουν τη συνερ­γα­σία σε βασι­κούς τομείς, όπως η ενέρ­γεια, η πλη­ρο­φο­ρι­κή, ο του­ρι­σμός, η ψυχα­γω­γία και οι υποδομές.
Η ομά­δα εργα­σί­ας σκο­πεύ­ει επί­σης να αντι­με­τω­πί­σει τις εμπο­ρι­κές προ­κλή­σεις, να συζη­τή­σει τις ευκαι­ρί­ες δημό­σιων δια­γω­νι­σμών στην Ελλά­δα, καθώς και να διε­ρευ­νή­σει τρό­πους για να κατα­στή­σει τις ελλη­νι­κές εται­ρεί­ες ενή­με­ρες σχε­τι­κά με ευκαι­ρί­ες στην αγο­ρά των ΗΠΑ.
Επι­πλέ­ον, οι Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες χαι­ρε­τί­ζουν την πρω­το­βου­λία της Ελλά­δας να ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σει βασι­κές υπο­δο­μές, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων των ναυ­πη­γεί­ων και των λιμα­νιών, όπως στην Ελευ­σί­να και στην Αλε­ξαν­δρού­πο­λη. Οι δύο κυβερ­νή­σεις χαι­ρέ­τι­σαν τις πρό­σφα­τες απο­φά­σεις των αμε­ρι­κα­νι­κών εται­ρειών των ΗΠΑ να επεν­δύ­σουν στην Ελλά­δα. Σημεί­ω­σαν επί­σης με χαρά το ενδια­φέ­ρον που εξέ­φρα­σαν δύο εται­ρεί­ες των ΗΠΑ για τις άδειες καζί­νο στο πλαί­σιο της επέν­δυ­σης που θα γίνει στον πρώ­ην αερο­λι­μέ­να του Ελλη­νι­κού.

Σχέσεις μεταξύ της Κοινωνίας των Πολιτών

Οι κυβερ­νή­σεις ανα­γνώ­ρι­σαν ότι η περαι­τέ­ρω ενί­σχυ­ση των ιστο­ρι­κών σχέ­σε­ων μετα­ξύ των δύο χωρών θα παρα­μεί­νει ανα­πό­σπα­στο μέρος της διμε­ρούς σχέ­σης. Ανα­γνώ­ρι­σαν κοι­νά επι­τεύγ­μα­τα από το Στρα­τη­γι­κό Διά­λο­γο του 2018 (σσ. επί Σύρι­ζα) που αύξη­σαν την αμοι­βαία κατα­νό­η­ση και οδή­γη­σαν σε ενι­σχυ­μέ­νη συνερ­γα­σία μετα­ξύ των μου­σεί­ων, καθώς και στη δημιουρ­γία νέων προ­γραμ­μά­των ανταλ­λα­γής φοι­τη­τών και εκμά­θη­σης της αγγλι­κής γλώσ­σας. Οι Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες εξέ­φρα­σαν την εκτί­μη­σή τους προς την ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση για το γεγο­νός ότι ξανάρ­χι­σε να συμ­βά­λει στο πρό­γραμ­μα Fulbright και ενθάρ­ρυ­ναν τις συνε­χι­ζό­με­νες μελ­λο­ντι­κές συνει­σφο­ρές σε αυτό το βασι­κό πρόγραμμα.
Οι δύο κυβερ­νή­σεις προσ­διό­ρι­σαν περαι­τέ­ρω τομείς εκπαι­δευ­τι­κής, πολι­τι­στι­κής και επι­στη­μο­νι­κής συνερ­γα­σί­ας, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νου του σχε­δια­σμού για συμ­με­το­χή των ΗΠΑ στις εορ­τα­στι­κές εκδη­λώ­σεις για την επέ­τειο του 2021 και την παρου­σία των Ηνω­μέ­νων Πολι­τειών ως τιμη­μέ­νη χώρα στη Διε­θνή Έκθε­ση Βιβλί­ου Θεσ­σα­λο­νί­κης τον ίδιο χρόνο.

Επι­πλέ­ον, οι δύο πλευ­ρές δεσμεύ­τη­καν να υπο­στη­ρί­ξουν τη συνε­χή βελ­τί­ω­ση των σχέ­σε­ων μετα­ξύ ελλη­νι­κών και αμε­ρι­κα­νι­κών μου­σεί­ων και να ενθαρ­ρύ­νουν τη μεγα­λύ­τε­ρη συνερ­γα­σία στην επι­στή­μη και την τεχνο­λο­γία διευ­κο­λύ­νο­ντας την ελλη­νι­κή συμ­με­το­χή στη Διε­θνή Έκθε­ση Επι­στη­μών και Τεχνο­λο­γί­ας στις Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες. Σε αυτό το πλαί­σιο, επι­βε­βαιώ­θη­κε ότι η Ελλά­δα προ­τί­θε­ται να αξιο­ποι­ή­σει την επι­τυ­χη­μέ­νη προη­γού­με­νη συνερ­γα­σία στον τομέα της πολι­τι­στι­κής κλη­ρο­νο­μιάς, δια­σφα­λί­ζο­ντας την κύρω­ση της Ανα­νέ­ω­σης του Μνη­μο­νί­ου Συμ­φω­νί­ας για την προ­στα­σία της πολι­τι­στι­κής κλη­ρο­νο­μιάς του 2016.
Ένας άλλος τομέ­ας στον οποίο κατα­γρά­φη­κε πρό­ο­δο είναι η συνερ­γα­σία μετα­ξύ του Μου­σεί­ου Μνη­μεί­ων του Ολο­καυ­τώ­μα­τος των ΗΠΑ και της ελλη­νι­κής κυβέρ­νη­σης για την ανταλ­λα­γή αρχεί­ων. Μάλι­στα οι δύο πλευ­ρές επι­βε­βαί­ω­σαν τη πρό­θε­σή τους να εντα­τι­κο­ποι­ή­σουν τη συνερ­γα­σία για την ανά­κτη­ση προ­σω­πι­κών αντι­κει­μέ­νων που ανή­κουν σε Εβραί­ους πρό­σφυ­γες από το ναυά­γιο της Αθή­νας του 1946.
Τέλος, οι δύο πλευ­ρές συνέ­χι­σαν τις συζη­τή­σεις σχε­τι­κά με το πλαί­σιο εφαρ­μο­γής των διμε­ρών συμ­φω­νιών τους και των στό­χων της αει­φό­ρου ανά­πτυ­ξης, Ατζέ­ντα 2030 του ΟΗΕ, με στό­χο τον εντο­πι­σμό περαι­τέ­ρω τομέ­ων εκπαι­δευ­τι­κής, πολι­τι­στι­κής και επι­στη­μο­νι­κής συνεργασίας.
|-              σσ. οι επι­ση­μάν­σεις (bold) δικές μας

Σεπτέμ­βρης 2020: το Στέιτ Ντι­πάρ­τμεντ δια­μη­νύ­ει πως «ο υπουρ­γός Πομπέο θα συνα­ντη­θεί με τον πρω­θυ­πουρ­γό Μητσο­τά­κη και τον υπουρ­γό Εξω­τε­ρι­κών Δέν­δια, για να ανα­νε­ώ­σουν την κοι­νή μας δέσμευ­ση για την προ­ώ­θη­ση της ασφά­λειας, της ειρή­νης και της ευη­με­ρί­ας στην Ανα­το­λι­κή Μεσό­γειο και για να γιορ­τά­σουν την ισχυ­ρό­τε­ρη σχέ­ση που έχει υπάρ­ξει μετα­ξύ των ΗΠΑ και της Ελλά­δας εδώ και δεκα­ε­τί­ες».
Να σημειω­θεί πως το ταξί­δι Πομπέο στην Ελλά­δα εντάσ­σε­ται σε ευρύ­τε­ρο πλαί­σιο επα­φών στην περιο­χή, καθώς μετέ­βη και σε Ιτα­λία, Βατι­κα­νό Κρο­α­τία κά., ενώ κατέ­φθα­σε μόλις δυο βδο­μά­δες μετά την επί­σκε­ψή του στην Κύπρο, όπου μετά την άρση του αμε­ρι­κα­νι­κού εμπάρ­γκο όπλων ανα­κοί­νω­σε τη δημιουρ­γία Κέντρου Εκπαί­δευ­σης σε θέμα­τα ασφά­λειας που θα λει­τουρ­γεί στην Κύπρο, αλλά «θα παρέ­χει εξει­δί­κευ­ση για το υπό­λοι­πο της περιο­χής» και δια­μή­νυ­σε ότι «τα ζητή­μα­τα της ασφά­λειας έχουν σημα­σία, καθώς έθνη που δεν μοι­ρά­ζο­νται τις κοι­νές μας αξί­ες προ­σπα­θούν να απο­κτή­σουν νέα πατή­μα­τα στην περιοχή».

ΚΚΕ: Καμία εμπι­στο­σύ­νη σε κυβέρ­νη­ση και αστι­κά κόμ­μα­τα που έχουν ενα­πο­θέ­σει την υπε­ρά­σπι­ση των κυριαρ­χι­κών δικαιω­μά­των αλλά και την ειρή­νη στο ΝΑΤΟ, στις ΗΠΑ και την ΕΕ
(…)
Ο ελλη­νι­κός λαός δεν πρέ­πει να δεί­ξει καμιά εμπι­στο­σύ­νη στις επι­λο­γές της κυβέρ­νη­σης, αλλά και των άλλων αστι­κών κομ­μά­των, που έχουν ενα­πο­θέ­σει την υπε­ρά­σπι­ση των κυριαρ­χι­κών δικαιω­μά­των, αλλά και την ειρή­νη στην περιο­χή, στο ΝΑΤΟ, στις ΗΠΑ και την ΕΕ.
Αντί­θε­τα, χρειά­ζε­ται να εντεί­νει την πάλη του για την απε­μπλο­κή της χώρας από τους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς και την απο­δέ­σμευ­ση από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ, που τρο­φο­δο­τούν τις επι­κίν­δυ­νες εξε­λί­ξεις στο Αιγαίο και την Ανατ. Μεσόγειο».

Μάρ­της 2021 ΚΚΕ: «Η επί­σκε­ψη του κ. Μητσο­τά­κη στο αερο­πλα­νο­φό­ρο Αϊζεν­χά­ου­ερ, που ελλι­με­νί­ζε­ται στο “Περλ Χάρ­μπορ” της Μεσο­γεί­ου, στο οποίο έχει εξε­λι­χθεί η Σού­δα, απο­τε­λεί ένα ακό­μη “σύμ­βο­λο” της εμπλο­κής της Ελλά­δας στα βρώ­μι­κα και επι­κίν­δυ­να πολε­μι­κά σχέ­δια των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ. Πραγ­μα­τι­κός στό­χος αυτής της εμπλο­κής είναι η γεω­στρα­τη­γι­κή ανα­βάθ­μι­ση των συμ­φε­ρό­ντων της ελλη­νι­κής αστι­κής τάξης και όχι του ελλη­νι­κού λαού.


PDF Logo

Strategic Dialogue Greece October‑7–2019 Nikos_Dendias & U.S. Secretary of State Michael_Pompeo

Ξεκίνησε η ναυαρχίδα των ασκήσεων του ΝΑΤΟ «STEADFAST DEFENDER 2021»

Στις 6 Μαΐ­ου έγι­νε η επί­ση­μη έναρ­ξη της ΝΑΤΟϊ­κής άσκη­σης «STEADFAST DEFENDER 2021» (στα­θε­ρός υπε­ρα­σπι­στής 21) ή οποία συσχε­τί­ζε­ται με την άσκη­ση του αμε­ρι­κα­νι­κού στρα­τού: «DEFENDER EUROPE 21» και απο­τε­λεί την ναυαρ­χί­δα των ασκή­σε­ων του ΝΑΤΟ για φέτος.
Με 9.000 συμ­με­το­χές από 20 νατοϊ­κά και εται­ρι­κά κρά­τη από την Αμε­ρι­κή και την Ευρώ­πη η «STEADFAST DEFENDER 2021» έχει σκο­πό να αυξή­σει την δια­λει­τουρ­γι­κό­τη­τα μετα­ξύ των δυνά­με­ων και να εξα­σκη­θούν στην στρα­τιω­τι­κή κινη­τι­κό­τη­τα δια­μέ­σου της Ευρώπης.
Στην άσκη­ση συμ­με­τέ­χουν οι χώρες – νατοϊ­κοί εταί­ροι Φιλαν­δία και Σουηδία.
Ο σκο­πός και το μέγε­θος της άσκη­σης θα δοκι­μά­σει την δυνα­τό­τη­τα του ΝΑΤΟ να μετα­κι­νή­σει πολυά­ριθ­μες στρα­τιω­τι­κές δυνά­μεις, εξο­πλι­σμό και εφό­δια δια­μέ­σου του Ατλα­ντι­κού και της Ευρω­παϊ­κής ηπεί­ρου προς τα ανα­το­λι­κά σύνο­ρα της ΕΕ.STEADFAST DEFENDER 2021

Η άσκη­ση θα διε­ξα­χθεί σε τρεις φάσεις:
Φάση 1η: Εξα­σφά­λι­ση στρα­τη­γι­κών θαλάσ­σιων γραμ­μών επι­κοι­νω­νί­ας / Δια­τλα­ντι­κή ενί­σχυ­ση δυνάμεων
Η πρώ­τη Φάση, εστιά­ζει στην ταχεία ενί­σχυ­ση ευρω­παϊ­κών συμ­μά­χων με δυνά­μεις από την βόρεια Αμε­ρι­κή. Την ευθύ­νη αυτής της φάσης θα έχει η νεοι­δρυ­θεί­σα, για απο­στο­λές αυτού του είδους,  Δια­κλα­δι­κή διοί­κη­ση δυνά­με­ων του Νόρ­φολκ. Θα περι­λαμ­βά­νει πραγ­μα­τι­κή ναυ­τι­κή άσκη­ση καθώς και ημέ­ρα υψη­λών καλε­σμέ­νων και ΜΜΕ στην Λισα­βώ­να της Πορτογαλίας.
Φάση 2η: Απο­κα­τά­στα­ση πλή­ρους ικα­νό­τη­τας στην περιο­χή ευθύ­νης του Ανώ­τα­του συμ­μα­χι­κού διοι­κη­τή Ευρώ­πης (SACEUR) / μετα­κί­νη­ση στρα­τιω­τι­κών δυνάμεων/ ανά­πτυ­ξη της Δύνα­μης αντί­δρα­σης του ΝΑΤΟ ( NATO Response Force – NRF). Κατά τη φάση αυτή η προ­σπά­θεια θα εστια­στεί στην ταχεία μετα­φο­ρά των βορειο­α­με­ρι­κα­νι­κών ενι­σχύ­σε­ων προς τις θέσεις της ασκή­σε­ως. Στη φάση αυτή κυρί­ως εμπλέ­κε­ται η, επί­σης νεοι­δρυ­θεί­σα, Δια­κλα­δι­κή διοί­κη­ση υπο­στή­ρι­ξης και ενί­σχυ­σης (Joint Support and Enabling Command), ώστε να διε­ξά­γει την κίνη­ση των στρα­τευ­μά­των δια­μέ­σου της ευρω­παϊ­κής ηπεί­ρου. Το απο­κο­ρύ­φω­μα της φάσης Β΄, θα είναι η συμ­με­το­χή της Δια­κλα­δι­κής δύνα­μης πολύ υψη­λής ετοι­μό­τη­τας (Very High Readiness Joint Task Force – VJTF) υπό την διοί­κη­ση της Τουρ­κί­ας στην άσκη­ση  της Δια­κλα­δι­κής διοί­κη­σης Νεά­πο­λης «Noble Jump» που θα διε­ξα­χθεί στην Ρουμανία.
Φάση 3η: Επι­πρό­σθε­τη πολυ­ε­θνι­κή εκπαίδευση
Κλεί­νο­ντας την άσκη­ση «STEADFAST DEFENDER 2021» οι στρα­τιω­τι­κές δυνά­μεις νατοϊ­κών και εται­ρι­κών χωρών θα συμ­με­τά­σχουν σε διά­φο­ρες ασκή­σεις συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νης και της άσκη­σης «Saber Guardian» στην Ρου­μα­νία με επι­κε­φα­λής κρά­τος τις ΗΠΑ. Η φάση αυτή περι­λαμ­βά­νει και επι­χει­ρή­σεις επα­να­πα­τρι­σμού των στρα­τευ­μά­των που μετακινήθηκαν.

Εξασφάλιση «Στρατιωτικής Κινητικότητας» στον Ατλαντικό και στην Ευρώπη

Κατά την πρό­σφα­τη σύνο­δο των ΥΠΕΞ της ΕΕ απο­φα­σί­στη­κε, μετά από πρό­τα­ση του ΝΑΤΟ, η εφαρ­μο­γή κοι­νού προ­γράμ­μα­τος των χωρών της ΕΕ με σκο­πό την επι­τά­χυν­ση στο έδα­φος των χωρών της ΕΕ, των μετα­κι­νή­σε­ων στρα­τευ­μά­των από τις ΗΠΑ, τον Κανα­δά και τη Νορ­βη­γία. Οι μετα­κι­νή­σεις των στρα­τευ­μά­των θα είναι ενταγ­μέ­νες στο πρό­γραμ­μα της Στρα­τιω­τι­κής Κινη­τι­κό­τη­τας της Μόνι­μης Διαρ­θρω­μέ­νης Συνερ­γα­σί­ας (PESCO).
Όπως ανα­φέ­ρε­ται και σε προη­γού­με­νες απο­φά­σεις της ΕΕ, το σχέ­διο της στρα­τιω­τι­κής κινη­τι­κό­τη­τας της PESCO είναι μια στρα­τη­γι­κή πλατ­φόρ­μα, που επι­τρέ­πει σε ομά­δα χωρών, την ταχεία και απρό­σκο­πτη μετα­κί­νη­ση του στρα­τιω­τι­κού προ­σω­πι­κού και εξο­πλι­σμού σε όλη την ΕΕ, σιδη­ρο­δρο­μι­κώς, οδι­κώς, αερο­πο­ρι­κώς ή δια θαλάσσης.
Είναι αυτό που τις τελευ­ταί­ες μέρες συμ­βαί­νει στο λιμά­νι της Αλε­ξαν­δρού­πο­λης, στο αερο­δρό­μιο της Λάρι­σας ή στο λιμά­νι του Δυρ­ρα­χί­ου στην Αλβα­νία, όπου στα πλαί­σια της  «Defender Europe 21» απο­βι­βά­στη­καν χιλιά­δες στρα­τεύ­μα­τα, στρα­τιω­τι­κό υλι­κό, ελι­κό­πτε­ρα και πολε­μι­κά αεροσκάφη».
Στη σύνο­δο κορυ­φής του ΝΑΤΟ, στις Βρυ­ξέλ­λες 11–12 Ιου­λί­ου 2018, ξεκα­θα­ρί­ζε­ται ότι τα κρά­τη – μέλη θα συνε­χί­σουν τους εξο­πλι­σμούς και τις στρα­τιω­τι­κές τους δαπά­νες, προ­σα­να­το­λι­σμέ­νες ως είναι στις ανά­γκες και τα προ­τάγ­μα­τα του ΝΑΤΟ.

Δημιουρ­γού­νται δύο νέες διοι­κή­σεις, μια στη Βιρ­τζί­νια των ΗΠΑ που θα επι­κε­ντρω­θεί στην εξα­σφά­λι­ση ότι οι θαλάσ­σιες γραμ­μές μετα­φο­ρών μετα­ξύ Ευρώ­πης και Βόρειας Αμε­ρι­κής παρα­μέ­νουν ελεύ­θε­ρες και ασφα­λείς και μια στη Γερ­μα­νία για να εξα­σφα­λί­σει την υλι­κο­τε­χνι­κή υπο­στή­ρι­ξη και την επί­σης γρή­γο­ρη μετα­κί­νη­ση ανα­το­λι­κά, στρα­τευ­μά­των στην Ευρώπη.
Την ίδια επο­χή, η ΕΕ ανέ­λα­βε να βάλει τάξη στην ταχεία μετα­κί­νη­ση των στρα­τιω­τι­κών δυνά­με­ων χωρίς προ­βλή­μα­τα στις υπο­δο­μές (τραί­να, δρό­μους, γέφυ­ρες) αλλά και με τις δια­δι­κα­σί­ες στα σύνο­ρα των χωρών (νομι­κά, τελω­νεια­κά ζητήματα).

Πηγή — πλη­ρο­φο­ρί­ες — περισ­σό­τε­ρα εδώ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο