Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στρατιωτικές δαπάνες: Οι 20 εταιρίες που ωφελούνται περισσότερο από τον πόλεμο

Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της // 

Το περιο­δι­κό της Wall Street, USA today, στις 21 Φεβρουα­ρί­ου δημο­σιεύ­ει τον κατά­λο­γο των Εται­ριών που έχουν όλους τους δολο­φο­νι­κούς λόγους «να σκο­τώ­νο­νται οι λαοί για τ’αφέντη το φαί»!

Στην έκθε­ση του Ινστι­τού­του Έρευ­νας Διε­θνούς Ειρή­νης της Στοκ­χόλ­μης SIPRI, δια­πι­στώ­νε­ται αύξη­ση 1,1% των παγκό­σμιων στρα­τιω­τι­κών δαπα­νών το 2017. Η Παγκό­σμια άνο­δος εξη­γεί­ται εν μέρει και με την αύξη­ση των στρα­τιω­τι­κών δαπα­νών των ΗΠΑ κατά 9,6 δισε­κα­τομ­μύ­ρια δολά­ρια– οι Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες έχει τον μεγα­λύ­τε­ρο αμυ­ντι­κό πρου­πο­λο­γι­σμό μακράν όλων των χωρών, φτά­νο­ντας στο ιλλι­γιώ­δες ποσό των 700 δις δολαρίων.

Οι πωλή­σεις όπλων από τους 100 μεγα­λύ­τε­ρους αμυ­ντι­κούς ανα­δό­χους του κόσμου ξεπέ­ρα­σε τα 398 δισε­κα­τομ­μύ­ρια δολά­ρια(!) το 2017 με αυξη­τι­κή τάση για τρί­τη συνε­χό­με­νη χρο­νιά. Η Ρωσία έγι­νε η δεύ­τε­ρη μεγα­λύ­τε­ρη χώρα παρα­γω­γής όπλων, ξεπερ­νώ­ντας την Αγγλία για πρώ­τη φορά από το 2002. Η θέση των ΗΠΑ στην παρα­γω­γή όπλων παρα­μέ­νει στην κορυ­φή αμε­τά­βλη­τη και αδιαμφισβήτητη.

Στις Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες βρί­σκο­νται οι πέντε από τους 10 μεγα­λύ­τε­ρους ανα­δό­χους του κόσμου, και οι εται­ρεί­ες αυτές αντι­προ­σω­πεύ­ουν τις πωλή­σεις του 57% των πωλή­σε­ων όπλων από τις συνο­λι­κά 100 εται­ρί­ες όπλων του κόσμου, βάσει των στοι­χεί­ων SIPRI.

Η Lockheed Martin, ο μεγα­λύ­τε­ρος ανά­δο­χος όπλων και αμυ­ντι­κών συστη­μά­των στον κόσμο, εκτι­μά­ται ότι είχε 44.9 δισε­κα­τομ­μύ­ρια δολά­ρια σε πωλή­σεις όπλων το 2017 μέσω συμ­φω­νιών με κυβερ­νή­σεις σε όλο τον κόσμο. Η εται­ρία ελέγ­θη­κε από επι­τρο­πή του Κογκρέ­σου μετα­ξύ των άλλων για τον βομ­βαρ­δι­σμό σχο­λι­κού λεω­φο­ρεί­ου στην Υεμέ­νη όταν με δική της βόμ­βα σκο­τώ­θη­καν 40 παι­διά και 11 ενή­λι­κες χωρίς βέβαια καμία συνέ­πεια. Οι πωλή­σεις της Lockheed μόνο στις ΗΠΑ ξεπερ­νούν τον συνο­λι­κό πρου­πο­λο­γι­σμό της Ομο­σπον­δια­κής Φορο­λο­γι­κής Υπη­ρε­σί­ας και του υπουρ­γεί­ου Περι­βάλ­λο­ντος συνολικά.

Η Wall Street αξιο­λό­γη­σε τα δεδο­μέ­να του SIPRI για τον εντο­πι­σμό των εται­ρειών που επω­φε­λού­νται περισ­σό­τε­ρο από τον πόλε­μο. Οι Κινε­ζι­κές εται­ρεί­ες δεν εξε­τά­στη­καν λόγω έλλει­ψης επαρ­κών στοι­χεί­ων. Τα κέρ­δη και οι συνο­λι­κές πωλή­σεις για το οικο­νο­μι­κό έτος 2017 προ­έρ­χο­νται από τις ετή­σιες χρη­μα­το­οι­κο­νο­μι­κές γνω­στο­ποι­ή­σεις όπως κατα­τέ­θη­καν δημό­σια στην Επι­τρο­πή Κεφα­λαια­γο­ράς των ΗΠΑ ή από τους ισο­λο­γι­σμούς που δημο­σιεύ­τη­καν στον Τύπο.

Ακο­λου­θούν οι 20 εται­ρί­ες. Τα στοι­χεία πωλή­σε­ων αφο­ρούν μόνο όπλα και οπλι­κά συστή­μα­τα καθώς πολ­λές από τις εται­ρί­ες έχουν και άλλες εμπο­ρι­κές δραστηριότητες.

20. Textron, ΗΠΑ: πωλή­σεις πολε­μι­κών ελι­κο­πτέ­ρων, τανκς, αερο­σκα­φών 4, 1 δις δολά­ρια πωλή­σεις, κέρ­δη 1, 2 δις. 35.000 εργαζόμενοι

19. Naval Group, Γαλ­λία: πωλή­σεις φρε­γα­τών, υπο­βρυ­χί­ων 4, 1 δις πωλή­σεις, κέρ­δη 36, 5 εκα­τομ­μύ­ρια. 13.430 εργαζόμενοι

18. Leidos, ΗΠΑ: αμυ­ντι­κά συστή­μα­τα, στρα­τιω­τι­κές τηλε­πι­κοι­νω­νί­ες 10, 2 δις πωλή­σεις, κέρ­δη 242 εκ. 31.000 εργαζόμενοι

17. Rolls-Royce, Αγγλία: κινη­τή­ρες πολε­μι­κών αερο­σκα­φών, αμυ­ντι­κά συστή­μα­τα 19, 3 δις πωλή­σεις, κέρ­δη 5, 3 δις. 50.000 εργαζόμενοι

16. Honeywell International, ΗΠΑ: οπλι­κά και πυραυ­λι­κά συστή­μα­τα 4, 5 δις πωλή­σεις, κέρ­δη 1, 7 δις. 114.000 εργαζόμενοι

15. United Shipbuilding Corp, Ρωσία: όπλα 5 δις πωλή­σεις, κέρ­δη 101 εκ. 80.000 εργαζόμενοι

14. United Aircraft Corp, Ρωσία: πολε­μι­κά αερο­πλά­να, 6, 4‑δις πωλή­σεις, κέρ­δος 325 εκ. 98.000 εργαζόμενοι

13. Huntington Ingalls Industries, ΗΠΑ: αερο­πλα­νο­φό­ρα, υπο­βρύ­χια, 6, 5‑δις πωλή­σεις, κέρ­δος 479 εκ. 38.000 εργαζόμενοι

12. L‑3 Technologies, ΗΠΑ: τεχνο­λο­γί­ες επι­κοι­νω­νί­ας, 7, 8‑δις πωλή­σεις, κέρ­δος 693 εκ. 31000 εργαζόμενοι

11. United Technologies Corp ΗΠΑ: κινη­τή­ρες αερο­σκα­φών, συστή­μα­τα ελι­κο­πτέ­ρων, 7, 8‑δις πωλή­σεις, κέρ­δος 4, 9 δις. 240.000 εργαζόμενοι

10. Almaz- Antey, Ρωσία: πύραυ­λοι, όπλα, 8, 6‑δις πωλή­σεις, κέρ­δος 422, 6 εκ. 129.000 εργαζόμενοι

9. Leonardo, Ιτα­λία: ελι­κό­πτε­ρα, αερο­πλά­να, πυραύ­λους κλπ, 8, 9 πωλή­σεις, 310, 3 κέρ­δη. 45.134 εργαζόμενοι

8. Thales, Γαλ­λία; Συστή­μα­τα ραντάρ, 9‑δις πωλή­σεις, 931, 1 εκ κέρ­δη. 65.000 εργαζόμενοι

7. Airbus Group, Πανευ­ρω­παι­κή; Αερο­σκά­φη, επι­κοι­νω­νί­ες ασφα­λεί­ας, 11, 3‑δις πωλή­σεις, 3, 3‑δις κέρ­δη. 133.671 εργαζόμενοι.

6. General Dynamics Corp, ΗΠΑ: πύραυ­λοι, βλή­μα­τα, πολε­μι­κά πλοία, υπο­βρύ­χια, 19, 5‑δις πωλή­σεις, 2, 9‑δις κέρ­δη. 105.000 εργαζόμενοι

5. Northrop Grumman Corp, ΗΠΑ: αερο­σκά­φη, υπη­ρε­σί­ες τεχνο­λο­γί­ας, 22, 4‑δις πωλή­σεις, 2‑δις κέρ­δη. 85.000 εργαζόμενοι

4. BAE Systems, Αγγλία: τανκς, αερο­σκά­φη, 22, 9‑δις πωλή­σεις, 1, 1 κέρ­δη. 83.200 εργαζόμενοι.

3. Raytheon, ΗΠΑ: ραντάρ, πύραυ­λοι, τορ­πί­λες, 23, 9‑δις πωλή­σεις, 2‑δις κέρ­δη. 67.000 εργαζόμενοι

2. Boeing, ΗΠΑ: αερο­σκά­φη, ελι­κό­πτε­ρα, 26,9 δις πωλή­σεις, 8,2 δις κέρ­δη. 153.000 εργαζόμενοι

1. Lockheed Martin Corp, αερο­σκά­φη, πλοία, τεχνο­λο­γί­ες, πύραυ­λοι, 44, 9 δις πωλή­σεις, 2‑δις κέρ­δη. 105.000 εργαζόμενοι

Οι αριθ­μοί προ­κα­λούν ίλιγ­γο και πίσω τους κρύ­βο­νται τα πραγ­μα­τι­κά συμ­φέ­ρο­ντα των Ιμπε­ρια­λι­στών. Συμ­φέ­ρο­ντα που προ­κα­λούν θάνα­το, κατα­στρο­φές, δυστυ­χία, ξερι­ζω­μέ­νους. Συμ­φέ­ρο­ντα που έρχο­νται σε σύγκρου­ση με τα συμ­φέ­ρο­ντα των εργα­ζο­μέ­νων και υπάρ­χει μεγά­λη ανά­γκη να ανα­τρα­πούν με την λαι­κή πάλη και την εργα­τι­κή εξουσία.

_________________________________________________________________________

Πάνος Αλεπλιώτης Δημοτικός σύμβουλος Πυλαίας Θεσσαλονίκης 87/90 και 99/2002. Αντιδήμαρχος Πυλαίας από το 1987 έως και το 1990 και από το 1999 έως και το 2000. Εργάστηκε σαν γεωλόγος, περιβαλλοντολόγος και χωροτάκτης στην Ελλάδα και στην Σουηδία
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο