Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στρατοχωροφύλακες υποχωρούν μπροστά στους εργάτες σε διυλιστήριο της Μασσαλίας (VIDEO)

Στο κενό πέφτει η επι­χεί­ρη­ση της κυβέρ­νη­σης Μακρόν να σπά­σει την απερ­γία, μέσω επι­στρά­τευ­σης, στο λιμά­νι-διυ­λι­στή­ριο του Φος στη Μασ­σα­λία.

Η μαζι­κή κινη­το­ποί­η­ση του Εργα­τι­κού Κέντρου Μασ­σα­λί­ας ανα­γκά­ζει τις δυνά­μεις της στρα­το­χω­ρο­φυ­λα­κής σε υπο­χώ­ρη­ση.

Οι δυνά­μεις της στρα­το­χω­ρο­φυ­λα­κής έφτα­σαν στην πύλη του διυ­λι­στη­ρί­ου, για να επι­βάλ­λουν το σπά­σι­μο της απερ­γί­ας που πραγ­μα­το­ποιούν οι εργα­ζό­με­νοι ενά­ντια στον αντια­σφα­λι­στι­κό νόμο που πέρα­σε χθες η κυβέρ­νη­ση της χώρας, μέσω Προ­ε­δρι­κού Διατάγματος.

Πηγή: 902.gr
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο