Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στρατόπεδα συγκέντρωσης: Η ντροπή του ανθρώπινου πολιτισμού

Για τα παι­διά δεύ­τε­ρης γενιάς ο πρω­θυ­πουρ­γός είπε ότι θα δοθεί ιθαγένεια
(Πόσοι από αυτούς που η βία ‑του πολέ­μου και της οικο­νο­μι­κής εκμε­τάλ­λευ­σης- έδιω­ξε από τον τόπο τους έφτα­σαν στα σύνο­ρα, τα πέρα­σαν και κατά­φε­ραν να κάνουν οικο­γέ­νεια. Και πόσοι από αυτούς που σήμε­ρα ξεκί­νη­σαν, αν αντέ­ξουν τις κακου­χί­ες, δεν πνι­γούν στη Μεσό­γειο, δεν… δεν… θα κατα­φέ­ρουν να φτά­σουν και να κάνουν οικο­γέ­νεια;). Χτες «έπαι­ζε« η είδη­ση ότι 29 μετα­νά­στες έχα­σαν τη ζωή τους από υπο­θερ­μία επά­νω σε σκά­φη του λιμε­νι­κού σώμα­τος της Ιταλίας.

Για το φρά­χτη, αυτόν που οι ίδιοι χαρα­κτή­ρι­ζαν προ­ε­κλο­γι­κά «ΜΕΤΡΟ ΒΑΡΒΑΡΟ, ΑΠΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ» (και τόσα επέν­δυ­σαν σε επί­πε­δο εντυ­πώ­σε­ων) είπε ο αρμό­διος υπουρ­γός ότι θα μείνει.

H FRONTEX θα συνε­χί­σει απε­ρί­σπα­στη το έργο της.

Για τα στρα­τό­πε­δα συγκέ­ντρω­σης, την ντρο­πή του ανθρώ­πι­νου πολι­τι­σμού, είπαν κάτι? Ναι αυτά που προ­ε­κλο­γι­κά έλε­γαν ότι θα καταργήσουν.

Επι­μέ­λεια: Ηρα­κλής Κακαβάνης 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο