Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στρατόπεδο — κέντρο εκπαίδευσης του στρατού των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στον Αυλώνα!

Πυκνώνει το δίχτυ της επικίνδυνης για τον λαό εμπλοκής σε ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς

Η κυβέρ­νη­ση «τρέ­χει» στην πρά­ξη την κλι­μα­κού­με­νη εμπλο­κή της χώρας σε ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς με πολ­λούς και διά­φο­ρους τρό­πους! Οι πλη­ρο­φο­ρί­ες που έχει ο «Ριζο­σπά­στης» απο­κα­λύ­πτουν ότι τον Ιού­λη του 2020 δημο­πρα­τή­θη­κε και έως τον Οκτώ­βρη του 2021 είχε ολο­κλη­ρω­θεί η κατα­σκευή στρατοπέδου/κέντρου εκπαί­δευ­σης των Ενό­πλων Δυνά­με­ων των ΗΑΕ, εντός των στρα­τιω­τι­κών εγκα­τα­στά­σε­ων του ΚΕΤΘ στον Αυλώ­να!

Η σύμ­βα­ση προ­βλέ­πει μίσθω­ση των εγκα­τα­στά­σε­ων για δέκα έτη καταρ­χάς, με δυνα­τό­τη­τα ανα­νέ­ω­σης. Το έργο κόστι­σε 13.630.000 ευρώ, που αφο­ρούν σε οδο­ποι­ία, οικο­δο­μι­κά, ηλε­κτρο­μη­χα­νο­λο­γι­κά, υδραυ­λι­κά, υδραυ­λι­κά υπό πίε­ση και βιο­μη­χα­νι­κά ενερ­γεια­κά έργα. Το συγκρό­τη­μα έχει συνο­λι­κή δομη­μέ­νη επι­φά­νεια περί­που 15.000 τ.μ., εκτεί­νε­ται σε έκτα­ση 90 στρεμ­μά­των, απο­τε­λεί­ται από 67 κτί­ρια (κοι­τώ­νες, διοι­κη­τή­ριο, κλει­στό γυμνα­στή­ριο, χώρος δρα­στη­ριο­τή­των, ιατρείο, εστια­τό­ριο, πλυ­ντή­ριο, φυλά­κια, χώροι ανα­ψυ­χής, μηχα­νο­λο­γι­κοί χώροι, γρα­φεία) και δύνα­ται να φιλο­ξε­νή­σει 900 περί­που άτομα.

Το έργο φέρε­ται να υλο­ποι­ή­θη­κε στο πλαί­σιο δια­κρα­τι­κής συμ­φω­νί­ας στρα­τιω­τι­κής συνερ­γα­σί­ας Ελλά­δας — Ηνω­μέ­νων Αρα­βι­κών Εμι­ρά­των, προ­φα­νώς (;) προ­γε­νέ­στε­ρης αυτής που ήρθε προς κύρω­ση στη Βου­λή τον περα­σμέ­νο Μάρτη.

Στο μεσο­διά­στη­μα, το φθι­νό­πω­ρο του 2020, υπο­γρά­φτη­καν η Κοι­νή Δια­κή­ρυ­ξη Στρα­τη­γι­κής Εται­ρι­κής Σχέ­σης μετα­ξύ Ελλά­δας και Ηνω­μέ­νων Αρα­βι­κών Εμι­ρά­των και η Συμ­φω­νία σχε­τι­κά με την κοι­νή συνερ­γα­σία στην Εξω­τε­ρι­κή Πολι­τι­κή και Αμυ­να, που έμπλε­ξε ακό­μα βαθύ­τε­ρα τη χώρα στους επι­κίν­δυ­νους σχε­δια­σμούς των ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ στον Περ­σι­κό και παρα­πέ­ρα, με τον Ν. Δέν­δια να την παρου­σιά­ζει ως «μεγά­λη διπλω­μα­τι­κή επι­τυ­χία», ανα­πα­ρά­γο­ντας το αφή­γη­μα της «προ­στα­σί­ας» που διά­φο­ρες τέτοιες κολι­γιές παρέ­χουν τάχα στη χώρα, όταν απο­δε­δειγ­μέ­να κάνουν τον λαό «στό­χο» των ανταγωνισμών.

Περη­φα­νεύ­τη­κε μάλι­στα για την απα­ρά­δε­κτη δέσμευ­ση που ανέ­λα­βε η κυβέρ­νη­ση ότι… θα πολε­μή­σει στο πλευ­ρό των ΗΑΕ και των συμ­μά­χων τους στην περιο­χή, λέγο­ντας ότι «εμπε­ριέ­χε­ται στη Συμ­φω­νία πρω­το­πο­ρια­κή ρήτρα αμυ­ντι­κής συν­δρο­μής. Η ρήτρα αυτή υπάρ­χει για πρώ­τη φορά σε διμε­ρή συμ­φω­νία, την οποία υπο­γρά­φει η χώρα μας μετά τη λήξη του Β’ Παγκο­σμί­ου Πολέμου».

Επι­βε­βαιώ­νο­ντας πλή­ρως τη σύμπλευ­ση του ΣΥΡΙΖΑ στην πολι­τι­κή της εμπλο­κής στα ευρω­α­τλα­ντι­κά σχέ­δια, ο τομε­άρ­χης Εξω­τε­ρι­κών, Γ. Κατρού­γκα­λος, ανα­γνώ­ρι­σε τη Συμ­φω­νία αυτή ως μέρος σχε­δια­σμών που και η κυβέρ­νη­ση του ΣΥΡΙΖΑ υπη­ρέ­τη­σε με ζήλο, κάνο­ντας λόγο για ανα­βάθ­μι­ση της σχέ­σης της χώρας με τα Ηνω­μέ­να Αρα­βι­κά Εμι­ρά­τα και για «θετι­κή εξέ­λι­ξη», πλειο­δο­τώ­ντας με την υπεν­θύ­μι­ση πως «εμείς είχα­με άλλω­στε προ­τεί­νει την τρι­με­ρή συνερ­γα­σία με τα Αρα­βι­κά Εμι­ρά­τα και την Κύπρο, στο τελευ­ταίο μου ταξί­δι στη χώρα αυτή τον Ιού­νιο 2019».

Λίγους μήνες μετά, τον περα­σμέ­νο Μάρ­τη, ένας ακό­μα κρί­κος στην αλυ­σί­δα της εμπλο­κής στα ευρω­α­τλα­ντι­κά σχέ­δια και τους αντα­γω­νι­σμούς στην περιο­χή του Περ­σι­κού Κόλ­που και πέραν αυτού, απέ­να­ντι στο Ιράν, στην Κίνα και άλλα ιμπε­ρια­λι­στι­κά κέντρα προ­στί­θε­ται, με την κύρω­ση απ’ τη Βου­λή και τη θετι­κή ψήφο της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ και της Ελλη­νι­κής Λύσης, της Στρα­τιω­τι­κής Συμ­φω­νί­ας με τα Ηνω­μέ­να Αρα­βι­κά Εμιράτα.

Πρό­κει­ται για μια επι­κίν­δυ­νη Συμ­φω­νία, η οποία περι­λαμ­βά­νει ρήτρα αμοι­βαιό­τη­τας στη συν­δρο­μή αντι­με­τώ­πι­σης επί­θε­σης που θα δεχθεί κάποιο από τα συμ­βαλ­λό­με­να μέρη και προ­κλη­τι­κή παρο­χή του δικαιώ­μα­τος η μία χώρα να στέλ­νει και να εγκα­θι­στά στρα­τεύ­μα­τα στην επι­κρά­τεια της άλλης!

Η Συμ­φω­νία μάλι­στα έχει συνταγ­μα­τι­κή ισχύ αφού ψηφί­στη­κε σύμ­φω­να με το απα­ρά­δε­κτο άρθρο 27 του Συντάγ­μα­τος, το οποίο προ­βλέ­πει ότι μπο­ρεί στην ελλη­νι­κή επι­κρά­τεια να παρα­μεί­νει ή να γίνει διέ­λευ­ση ξένης στρα­τιω­τι­κής δύνα­μης, αρκεί κάτι τέτοιο να ψηφι­στεί από την Ολο­μέ­λεια της Βου­λής με από­λυ­τη πλειο­ψη­φία, δηλα­δή με το 50% συν 1 των βου­λευ­τών. Αρθρο που δια­φύ­λα­ξαν ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ/ΠΑΣΟΚ κατά την τελευ­ταία συνταγ­μα­τι­κή ανα­θε­ώ­ρη­ση, απορ­ρί­πτο­ντας την πρό­τα­ση του ΚΚΕ για την κατάρ­γη­σή του.

Τα αστι­κά κόμ­μα­τα εν χορώ επι­βε­βαί­ω­σαν τον ρόλο που ο Αμε­ρι­κα­νός πρέ­σβης απέ­δω­σε στη χώρα, ως του «μεντε­σέ» στα επι­κίν­δυ­να ευρω­α­τλα­ντι­κά σχέ­δια, καθώς η Ελλά­δα με αυτήν τη Συμ­φω­νία μετα­τρά­πη­κε σε κρί­κο μετα­ξύ ΝΑΤΟ και ΕΕ, από τη μια, και μιας χώρας του Συμ­βου­λί­ου Συνερ­γα­σί­ας του Κόλ­που, από την άλλη, χάριν της προ­σπά­θειας ανα­βάθ­μι­σης του γεω­στρα­τη­γι­κού ρόλου της εγχώ­ριας αστι­κής τάξης. Για να μην υπάρ­χει αμφι­βο­λία ποιον πραγ­μα­τι­κά υπη­ρε­τούν τέτοιες Συμ­φω­νί­ες ο Ν. Δέν­διας κυνι­κά παρα­δέ­χτη­κε στη Βου­λή: «Εχου­με υπο­χρέ­ω­ση (…) να διευ­ρύ­νου­με τους ορί­ζο­ντές μας. Και μπο­ρού­με να το κάνου­με (…) προ­α­σπί­ζο­ντας τις αρχές μας, τα συμ­φέ­ρο­ντά μας και την οικο­νο­μι­κή μας παρου­σία, τις εξα­γω­γές μας, τις επεν­δύ­σεις», χαι­ρε­τί­ζο­ντας ως «μεγά­λο επί­τευγ­μα» ότι «Συμ­φω­νί­ες όπως η σημε­ρι­νή ψηφί­ζο­νται με ευρύ­τα­τη πλειο­ψη­φία», που δεί­χνει πως «μπο­ρού­με να βλέ­που­με τις προ­κλή­σεις του παρό­ντος και του μέλ­λο­ντος μαζί», ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και λοι­ποί δηλα­δή. Ενώ θιγ­μέ­νος ο ειση­γη­τής του ΣΥΡΙΖΑ, Γ. Τσί­πρας, που η ΝΔ τους πήρε «την μπου­κιά απ’ το στό­μα», δήλω­σε απε­ρί­φρα­στα ότι «έχει επι­λέ­ξει να τρώ­ει από τα έτοι­μα, από τις συνερ­γα­σί­ες που χτί­στη­καν τα προη­γού­με­να χρό­νια, μια τέτοια συνερ­γα­σία αφο­ρά και τη Συμ­φω­νία που συζη­τά­με σήμε­ρα με τα Εμιράτα».

Ποια είναι τα ΗΑΕ;

Κι αν κάποιος σκε­φτεί ότι τα Ηνω­μέ­να Αρα­βι­κά Εμι­ρά­τα είναι μια φιλή­συ­χη, μακρι­νή, νωχε­λι­κή χώρα, πέφτει έξω. Μιλά­με για μια πετρε­λαιο­μο­ναρ­χία, όπου δεν υπάρ­χουν πολι­τι­κά κόμ­μα­τα, δικαί­ω­μα εκλέ­γειν και εκλέ­γε­σθαι έχουν μόλις 6.689 άτο­μα (!) διο­ρι­σμέ­να από τους κυβερ­νή­τες των 7 εμιράτων.

Τις τελευ­ταί­ες 3 δεκα­ε­τί­ες έχουν συμ­με­τά­σχει σχε­δόν σε όλες τις μεγά­λες ιμπε­ρια­λι­στι­κές επεμ­βά­σεις της Δύσης: Στους πολέ­μους του Κόλ­που, στο Αφγα­νι­στάν, στη Σομα­λία, στη Βοσ­νία — Ερζε­γο­βί­νη, στη Λιβύη, στη μετέ­πει­τα «διε­θνή εκστρα­τεία κατά του “Ισλα­μι­κού Κρά­τους”», στον πόλε­μο της Σαου­δι­κής Αρα­βί­ας και των συμ­μά­χων της στην Υεμέ­νη που έχει οδη­γή­σει σε τρα­γω­δία τον πολύ­πα­θο λαό της, από όπου απο­σύρ­θη­καν το 2019, στην επέμ­βα­ση υπέρ της σου­νι­τι­κής μοναρ­χί­ας στο Μπα­χρέιν το 2011 κ.ο.κ.

Τελευ­ταία, στο πλαί­σιο των αντα­γω­νι­σμών που μαί­νο­νται στην ευρύ­τε­ρη περιο­χή, επι­δει­κνύ­ουν μια εξαι­ρε­τι­κά δρα­στή­ρια στά­ση, διευ­ρύ­νο­ντας κολι­γιές σε μια προ­σπά­θεια να κερ­δί­σουν τα περισ­σό­τε­ρα οφέ­λη από περισ­σό­τε­ρους «παί­κτες». Επι­ση­μο­ποί­η­σαν τις σχέ­σεις τους με το Ισρα­ήλ, υπο­γρά­φο­ντας τον Σεπτέμ­βρη του 2020 τη «συμ­φω­νία του Αβρα­άμ» για ομα­λο­ποί­η­ση σχέ­σε­ων, ανα­θέρ­μα­ναν τις σχέ­σεις με την Τουρ­κία, ενι­σχύ­ουν τις σχέ­σεις με την Κίνα κ.ά.

Πηγή: Ριζο­σπά­στης.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο