Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στρατός-Νεοσύλλεκτοι: Αναστέλλεται λόγω κορονοϊού η άδεια ορκωμοσίας ανακοίνωσε το ΓΕΕΘΑ

Σύμ­φω­να με ανα­κοί­νω­ση του ΓΕΕΘΑ ανα­στέλ­λε­ται η χορή­γη­ση άδειας ορκω­μο­σί­ας 15 ημε­ρών στους νεο­σύλ­λε­κτους οπλί­τες θητεί­ας. Αμέ­σως μετά την ορκω­μο­σία τους, οι νεο­σύλ­λε­κτοι θα λάβουν Φύλ­λο Πορεί­ας προ­κει­μέ­νου να παρου­σια­στούν στις μονά­δες τους.

Η από­φα­ση πάρ­θη­κε στο πλαί­σιο των μέτρων για τον περιο­ρι­σμό της διά­δο­σης του COVID-19 στο προ­σω­πι­κό των Ενό­πλων Δυνάμεων.

Η άδεια θα δοθεί στο τέλος της θητεί­ας τους,  με την από­λυ­ση τους 15 ημέ­ρες νωρί­τε­ρα της καθορισμένης.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο