Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στόλτενμπεργκ: “Θεμιτές” οι ανησυχίες της Άγκυρας στην προοπτική ένταξης Φινλανδίας — Σουηδίας στο ΝΑΤΟ

Οι ανη­συ­χί­ες ασφά­λειας της Τουρ­κί­ας και η αντί­θε­ση της, στις αιτή­σεις έντα­ξης της Φιν­λαν­δί­ας και της Σου­η­δί­ας στο ΝΑΤΟ είναι “θεμι­τές” δήλω­σε σήμε­ρα στη Φιν­λαν­δία, ο γενι­κός γραμ­μα­τέ­ας της συμ­μα­χί­ας Γενς Στόλτενμπεργκ.

“Αυτές είναι θεμι­τές ανη­συ­χί­ες που ανα­φέ­ρο­νται στην τρο­μο­κρα­τία, αλλά και στις εξα­γω­γές όπλων,” δήλω­σε ο Στόλ­τεν­μπεργκ σε μία κοι­νή συνέ­ντευ­ξη Τύπου με τον πρό­ε­δρο της Φιν­λαν­δί­ας Σάου­λι Νιι­νί­στο, καθώς τον επι­σκέ­φτη­κε στη θερι­νή κατοι­κία του στο Ναα­ντά­λι της Φιν­λαν­δί­ας, ενώ τόνι­σε ότι είναι σημα­ντι­κό να σημειω­θεί, ότι κανέ­να άλλο μέλος του ΝΑΤΟ δεν έχει «υπο­φέ­ρει περισ­σό­τε­ρες τρο­μο­κρα­τι­κές επι­θέ­σεις από την Τουρ­κία, και έτσι, οι ανη­συ­χί­ες της είναι ανα­γκαίο να ληφθούν σοβα­ρά υπόψη».

H Σου­η­δία και Φιν­λαν­δία κατέ­θε­σαν αιτή­σεις για την έντα­ξή τους στο ΝΑΤΟ τον προη­γού­με­νο μήνα, αντι­δρώ­ντας στην εισβο­λή της Ρωσί­ας στην Ουκρανία.

Ωστό­σο, η αίτη­ση τους, βρί­σκε­ται αντι­μέ­τω­πη με την αντί­θε­ση της Τουρ­κί­ας, που τις κατη­γο­ρεί ότι υπο­στη­ρί­ζουν και δίνουν κατα­φύ­γιο σε Κούρ­δους μαχη­τές, αλλά και άλλες ομά­δες, τις οποί­ες, η Άγκυ­ρα χαρα­κτη­ρί­ζει ως τρομοκρατικές.

Ο Στόλ­τεν­μπεργκ είπε ότι η Τουρ­κία είναι ένας σημα­ντι­κός σύμ­μα­χος για το ΝΑΤΟ με δεδο­μέ­νη τη στρα­τη­γι­κή θέση της, στη Μαύ­ρη Θάλασ­σα μετα­ξύ της Ευρώ­πης και της Μέσης Ανα­το­λής, ενώ επι­κα­λέ­στη­κε την υπο­στή­ρι­ξη που η Τουρ­κία προ­σέ­φε­ρε στην Ουκρα­νία, από την έναρ­ξη της ρωσι­κής εισβο­λής στις 24 Φεβρουα­ρίου. Η Μόσχα χαρα­κτη­ρί­ζει τις ενέρ­γειές της στην Ουκρα­νία ως μία “ειδι­κή στρα­τιω­τι­κή επιχείρηση.”

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι η Τουρ­κία κατη­γο­ρεί τις σκαν­δι­να­βι­κές χώρες, ιδιαί­τε­ρα τη Σου­η­δία, η οποία έχει μεγά­λη κοι­νό­τη­τα Τούρ­κων εξό­ρι­στων, ότι προ­σφέ­ρει κατα­φύ­γιο σε Κούρ­δους μαχη­τές του PKK, του Εργα­τι­κού Κόμ­μα­τος του Κουρ­δι­στάν, το οποίο θεω­ρεί τρο­μο­κρα­τι­κή οργάνωση.

Καταγ­γέλ­λει επί­σης την παρου­σία υπο­στη­ρι­κτών του ιερο­κή­ρυ­κα Φετου­λάχ Γκιου­λέν, τον οποίο θεω­ρεί ύπο­πτο ότι ενορ­χή­στρω­σε την από­πει­ρα πρα­ξι­κο­πή­μα­τος τον Ιού­λιο του 2016.

Η Άγκυ­ρα ζητά από τις δύο χώρες να «κάνουν συγκε­κρι­μέ­να βήμα­τα» όσον αφο­ρά «την παρου­σία τρο­μο­κρα­τι­κών οργα­νώ­σε­ων σε επί­πε­δο οργα­νω­τι­κό, οικο­νο­μι­κό και μέσων ενη­μέ­ρω­σης», όπως είχε δηλώ­σει ο Ιμπρα­ήμ Καλίν, εκπρό­σω­πος της τουρ­κι­κής προ­ε­δρί­ας και στε­νός συνερ­γά­της του προ­έ­δρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σημειώ­νε­ται πως στα τέλη του Ιου­νί­ου ανα­μέ­νε­ται να πραγ­μα­το­ποι­η­θεί η Σύνο­δος Κορυ­φής του ΝΑΤΟ στη Μαδρί­τη. Πολ­λοί εκφρά­ζουν, ή του­λά­χι­στον εξέ­φρα­ζαν, την ελπί­δα πως μέχρι τότε θα έχει η Τουρ­κία συμ­φω­νή­σει να ανοί­ξει τον δρό­μο για την έντα­ξη της Φιν­λαν­δί­ας και της Σου­η­δί­ας στη Συμ­μα­χία. Όσο περ­νά ο και­ρός ωστό­σο, αυτές οι ελπί­δες δεί­χνουν να περιορίζονται…

Πάντως, οι δηλώ­σεις των ΝΑΤΟί­κών για τη στά­ση της Τουρ­κί­ας στο θέμα της έντα­ξης Σου­η­δί­ας — Φιλαν­δί­ας στο ΝΑΤΟ, και στη συνε­χώς κλι­μα­κού­με­νη προ­κλη­τι­κό­τη­τα ένα­ντι της Ελλά­δας, μόνο μια απο­μο­νω­μέ­νη Τουρ­κία δε δεί­χνουν όπως προ­κλη­τι­κά και απο­προ­σα­να­το­λι­στι­κά επι­μέ­νει να τη χαρα­κτη­ρί­ζει η ελλη­νι­κή κυβέρνηση.

Η μαζώ­χτρα, του Αργύ­ρη Εφταλιώτη

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο