Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στόλτενμπεργκ: Περιμένω _όπως πρέπει, οι σύμμαχοι να δαπανήσουν φέτος για την άμυνα το 2% του ΑΕΠ τους

Ο Γενι­κός Γραμ­μα­τέ­ας του ΝΑΤΟ Γενς Στολ­τεν­μπεργκ ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα ότι 18 χώρες — μέλη του ΝΑΤΟ θα επι­τύ­χουν το 2024 το στό­χο του 2% του ΑΕΠ τους σε αμυ­ντι­κές δαπάνες.

Το παρα­πά­νω, από το site του ΝΑΤΟ, έχουν ανα­πα­ρά­γει 10άδες ΜΜΕ _ακόμη και η Πρά­βδα! ‑25+ στη χώρα μας ενδει­κτι­κά Skai.gr _ iNews _ sofokleous10.gr LiFO _Η Εφη­με­ρί­δα των Συντα­κτών _ΕΡΤ

«Φέτος ανα­μέ­νω ότι 18 χώρες σύμ­μα­χοι του ΝΑΤΟ θα δαπα­νή­σουν το 2% του ΑΕΠ τους για την άμυ­να», δήλω­σε ο Γ. Στόλ­τεν­μπεργκ, κατά τη διάρ­κεια συνέ­ντευ­ξης Τύπου που παρα­χώ­ρη­σε σήμε­ρα στις Βρυ­ξέλ­λες, ενό­ψει του αυρια­νού Συμ­βου­λί­ου Υπουρ­γών ‘Αμυ­νας της Βορειο­α­τλα­ντι­κής Συμμαχίας.

«Είναι ένα ρεκόρ» και μια «σημα­ντι­κή αύξη­ση» πρό­σθε­σε, υπεν­θυ­μί­ζο­ντας ότι το 2014 μόνο τρεις χώρες πλη­ρού­σαν το στό­χο του 2% του ΑΕΠ σε αμυ­ντι­κές δαπά­νες. Τόνι­σε, επί­σης, ότι το 2024 οι ευρω­παϊ­κές χώρες του ΝΑΤΟ θα επεν­δύ­σουν συνο­λι­κά σε άμυ­να 380 δισε­κα­τομ­μύ­ρια δολά­ρια.

Στο παρα­σκή­νιο των συνα­ντή­σε­ων των Υπουρ­γών Άμυ­νας αυτής της εβδο­μά­δας, ο Stoltenberg ανα­κοί­νω­σε ότι από τότε που δόθη­κε η υπό­σχε­ση “αμυ­ντι­κών” επεν­δύ­σε­ων (!!) το 2014, οι Ευρω­παί­οι Σύμ­μα­χοι και ο Κανα­δάς έχουν προ­σθέ­σει περισ­σό­τε­ρα από 600 δισ$ για την άμυ­να. Το 2023, είδα­με μια πραγ­μα­τι­κή αύξη­ση 11% στις αμυ­ντι­κές δαπά­νες, την οποία ο Γενι­κός Γραμ­μα­τέ­ας χαρα­κτή­ρι­σε «άνευ προη­γου­μέ­νου άνο­δο». Πρό­σθε­σε ότι ανα­μέ­νει ότι 18 Σύμ­μα­χοι θα δαπα­νή­σουν το 2% του ΑΕΠ για την άμυ­να το 2024 – μια εξα­πλά­σια αύξη­ση από το 2014, όταν μόνο τρεις Σύμ­μα­χοι πέτυ­χαν τον στόχο.

Επι­πλέ­ον στρα­τεύ­μα­τα στέλ­νουν οι ΗΠΑ – Ενι­σχύ­ο­νται οι στρα­τιω­τι­κές δυνά­μεις της Ρωσί­ας στα σύνορα

«Το 2024, οι Σύμ­μα­χοι του ΝΑΤΟ στην Ευρώ­πη θα επεν­δύ­σουν συνο­λι­κά 380 δισε­κα­τομ­μύ­ρια δολά­ρια ΗΠΑ στην άμυ­να. Για πρώ­τη φορά, αυτό ανέρ­χε­ται στο 2% του συν­δυα­σμέ­νου ΑΕΠ τους», είπε. Θυμη­θεί­τε Επει­δή συμ­φω­νή­σα­με στη Σύνο­δο Κορυ­φής του Βίλ­νιους ότι όλοι οι Σύμ­μα­χοι θα πρέ­πει να επεν­δύ­σουν 2%, και ότι το 2% είναι ελά­χι­στο _ και αυτό πρέ­πει να τηρηθεί

Το 2014, οι Σύμ­μα­χοι του ΝΑΤΟ στην Ευρώ­πη επέν­δυ­σαν μόνο το 1,47% του συλ­λο­γι­κού τους ΑΕΠ στην άμυ­να και αυτός ο αριθ­μός αυξά­νε­ται στα­θε­ρά μέχρι σήμε­ρα και αυτό είναι καλό με βάση τα συμφωνημένα

VJTF- NRF | Task Force: Σε εξέ­λι­ξη ψυχρο­πο­λε­μι­κά παι­χνί­δια πολέ­μου του ΝΑΤΟ

Aπάντηση προς Τραμπ

Κλη­θείς να σχο­λιά­σει τις δηλώ­σεις του πρώ­ην προ­έ­δρου των ΗΠΑ, Ντό­ναλντ Τραμπ, ο Γ. Στόλ­τεν­μπεργκ είπε ότι «δεν θα πρέ­πει να υπο­νο­μεύ­ου­με την αξιο­πι­στία της αντί­δρα­σης του ΝΑΤΟ».

Αυτό, τόνι­σε, είναι κάτι το οποίο ισχύ­ει για την αξιο­πι­στία μας, αλλά και για το πώς επι­κοι­νω­νού­με, «διό­τι η απο­τρο­πή είναι στο μυα­λό των αντι­πά­λων μας και δεν θα πρέ­πει να αφή­νου­με κανέ­να περι­θώ­ριο για λαν­θα­σμέ­νους υπο­λο­γι­σμούς και παρε­ξη­γή­σεις στη Μόσχα σχε­τι­κά με την ετοι­μό­τη­τά μας και τη δέσμευ­σή μας να προ­στα­τεύ­σου­με τους συμ­μά­χους μας».

Ο λόγος για τον οποίο γίνε­ται αυτό είναι για να απο­τρέ­ψου­με τη σύγκρου­ση και όχι για να την προ­κα­λέ­σου­με, πρόσθεσε.

🇬🇷  Η Ελλάδα στην πρώτη γραμμή των επικίνδυνων σχεδιασμών

Με βάση τους σχε­τι­κούς πίνα­κες (σσ. 2020–2021), η Ελλά­δα κατα­λαμ­βά­νει για μια ακό­μα φορά τη δεύ­τε­ρη θέση στη λίστα των χωρών που δαπα­νούν τα μεγα­λύ­τε­ρα ποσά σε σχέ­ση με το ΑΕΠ τους, για τις λεγό­με­νες αμυ­ντι­κές δαπά­νες, προ­σα­να­το­λι­σμέ­νες, βέβαια, όπως είναι στα προ­τάγ­μα­τα και τις ανά­γκες του ΝΑΤΟ.

Συγκε­κρι­μέ­να, η Ελλά­δα ανα­μέ­νε­ται να δαπα­νή­σει το 2,58% του ΑΕΠ της για τέτοιες δαπά­νες, όντας στη δεύ­τε­ρη θέση μετά τις ΗΠΑ (με 3,87% του ΑΕΠ τους). Ακο­λου­θούν Βρε­τα­νία (με 2,43%) και — «όλως τυχαί­ως» — οι χώρες που βρί­σκο­νται στη συνο­ριο­γραμ­μή με τη Ρωσία: Ρου­μα­νία (2,38%), Εσθο­νία (2,38%), Λετο­νία (2,32%), Πολω­νία (2,30%), Λιθουα­νία (2,28%). Μαζί με τη Γαλ­λία (2,11%), είναι και οι μόνες χώρες που καλύ­πτουν τη νόρ­μα του 2% που έχει τεθεί από πλευ­ράς ΝΑΤΟ, ήδη από το 2014, για ετή­σιες στρα­τιω­τι­κές δαπά­νες σε σχέ­ση με το ΑΕΠ κάθε χώρας — μέλους.

Σύμ­φω­να πάντα με το ΝΑΤΟ, τα ακρι­βή ποσά που ξόδε­ψε η ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση για τέτοιες δαπά­νες ΝΑΤΟ, το 2018 ανέρ­χο­νται στα 4,560 δισ. ευρώ, το 2019 4,326 δισ., ενώ και το 2020, εν μέσω της νέας επί­θε­σης που βιώ­νουν οι εργα­ζό­με­νοι και τα λαϊ­κά νοι­κο­κυ­ριά και με την κυβέρ­νη­ση να επι­κα­λεί­ται ότι δεν έχει «μία» για να καλύ­ψει τις λαϊ­κές ανά­γκες, ανα­μέ­νε­ται να ξοδέ­ψει 4,398 δισ.!

🇬🇷 Ανθεκτικότητα
για την όξυνση των ανταγωνισμών

Άλλο ένα σημείο με έντο­νο ελλη­νι­κό ενδια­φέ­ρον, το ζήτη­μα της «ανθε­κτι­κό­τη­τας των κοι­νω­νιών μας», όπως την παρου­σί­α­σε ο Στόλ­τεν­μπεργκ (σσ. Οκτ 2020), λέγο­ντας πως «έχου­με ήδη επι­και­ρο­ποι­ή­σει τις βασι­κές απαι­τή­σεις του ΝΑΤΟ για εθνι­κή ανθε­κτι­κό­τη­τα. Συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων των δικτύ­ων 5G και των τηλε­πι­κοι­νω­νιών, των απει­λών στον κυβερ­νο­χώ­ρο, της ασφά­λειας των αλυ­σί­δων εφο­δια­σμού και των συνε­πειών της ξένης ιδιο­κτη­σί­ας και ελέγ­χου», πάνω σε βασι­κές, στρα­τη­γι­κής σημα­σί­ας υπο­δο­μές, όπως τις ονοματίζουν.

Θυμί­ζου­με, οι ΗΠΑ κατά την επί­σκε­ψη Πομπέο χαι­ρέ­τι­σαν πρό­σφα­τα τις απο­φά­σεις της κυβέρ­νη­σης σχε­τι­κά με το θέμα — προ­φα­νώς τις δια­βε­βαιώ­σεις που πήραν ότι δεν θα παρα­χω­ρή­σουν σε κινε­ζι­κούς τηλε­πι­κοι­νω­νια­κούς ομί­λους την ανά­πτυ­ξη στην Ελλά­δα του δικτύ­ου 5G, ο δια­γω­νι­σμός για τις οποί­ες επί­κει­ται — ενώ ταυ­τό­χρο­να έχουν ξεκα­θα­ρί­σει πως τα λιμά­νια Αλε­ξαν­δρού­πο­λης και Καβά­λας, που τα χαρα­κτη­ρί­ζουν «στρα­τη­γι­κά περιου­σια­κά στοι­χεία», όπως και τα Ναυ­πη­γεία Ελευ­σί­νας και Σκα­ρα­μα­γκά, δεν πρέ­πει να πέσουν σε χέρια αντί­πα­λων κέντρων, ιδιαί­τε­ρα Κίνας και Ρωσίας.

Άλλω­στε, και ο ίδιος ο Στόλ­τεν­μπεργκ τόνι­ζε ότι «πρέ­πει να κάνου­με περισ­σό­τε­ρα», «επει­δή οι στρα­τιω­τι­κοί μας βασί­ζο­νται σε πολι­τι­κές υπο­δο­μές, υπη­ρε­σί­ες και πόρους». Εξ ου και προ­α­νήγ­γει­λε ότι οι υπουρ­γοί θα λάβουν μια έκθε­ση αξιο­λό­γη­σης των τρω­τών σημεί­ων σε ολό­κλη­ρη τη Συμ­μα­χία, «για παρά­δειγ­μα σε τομείς όπως η πρό­σβα­ση σε πολι­τι­κές υπο­δο­μές για τις στρα­τιω­τι­κές μας δυνά­μεις σε μια κρί­ση ή σύγκρου­ση».

Συντη­ρεί­ται η έντα­ση με νέες ΝΑΤΟι­κές δυνά­μεις στο σχέ­διο περι­κύ­κλω­σης της Ρωσίας

Χαρα­κτη­ρι­στι­κή περί­πτω­ση και εδώ η Ελλά­δα, και συγκε­κρι­μέ­να η Αλε­ξαν­δρού­πο­λη, όπου ο αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κός σχε­δια­σμός προ­βλέ­πει ακρι­βώς, πέρα από την ανά­δει­ξη της πόλης σε επι­χει­ρη­μα­τι­κό και ενερ­γεια­κό κέντρο, και την αξιο­ποί­η­ση του ακρι­τι­κού λιμέ­να συν του οδι­κού και σιδη­ρο­δρο­μι­κού δικτύ­ου του Εβρου, για ταχεία μετα­κί­νη­ση δυνά­με­ων προς την Ανα­το­λι­κή και Κεντρι­κή Ευρώ­πη, με τον ίδιο τον Στόλ­τεν­μπεργκ να τονί­ζει (βλ. Ουκρα­νία) ότι η περιο­χή της Μαύ­ρης Θάλασ­σας ανα­δει­κνύ­ε­ται σε περιο­χή στρα­τη­γι­κής σημα­σί­ας για το ΝΑΤΟ και θα απο­τε­λεί κορυ­φαία πρό­κλη­ση στη σύντα­ξη της λεγό­με­νης Στρα­τη­γι­κής του ΝΑΤΟ για το 2030, ο μπού­σου­λας για την αντι­πα­ρά­θε­σή του με άλλα κέντρα στη δεκα­ε­τία που ξεκινά.

Εξάλ­λου, ο Στόλ­τεν­μπεργκ δεν παρέ­λει­ψε να βάλει όλα αυτά τα σχέ­δια στο πλαί­σιο ακρι­βώς της αντι­πα­ρά­θε­σης με Ρωσία και Κίνα. Όπως είπε, θα «εξε­τα­στεί» η «απά­ντη­ση» του ΝΑΤΟ «στη ρωσι­κή πυραυ­λι­κή πρό­κλη­ση, η οποία αυξά­νε­ται σε κλί­μα­κα και πολυ­πλο­κό­τη­τα», ενώ δια­βε­βαί­ω­σε ότι «συνε­χί­ζο­νται οι εργα­σί­ες» για την «ενί­σχυ­ση των συμ­βα­τι­κών δυνα­το­τή­των του ΝΑΤΟ» στην αντια­ε­ρο­πο­ρι­κή και αντι­πυ­ραυ­λι­κή άμυ­να, με ταυ­τό­χρο­να μέτρα, για να δια­σφα­λι­στεί ότι η περι­λά­λη­τη «πυρη­νι­κή απο­τρο­πή», το οπλο­στά­σιο του ΝΑΤΟ, «παρα­μέ­νει ασφα­λής και αποτελεσματική».

 

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο