Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στόλτενμπεργκ: «Σας βομβαρδίζαμε για να σας σώσουμε»

Γρά­φει ο Στέ­λιος Κανά­κης //

Ο Στόλ­τεν­μπεργκ, είναι ο γραμ­μα­τέ­ας του εγκλη­μα­τι­κού ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ είχε βομ­βαρ­δί­σει την Γιου­γκο­σλα­βία το 1999 κι εμείς το βλέ­πα­με απ’ την τηλε­ό­ρα­ση. Βομ­βάρ­δι­σε νοσο­κο­μεία, σχο­λεία, πόλεις, γέφυ­ρες, τη Ζάστα­βα, την κινέ­ζι­κη πρε­σβεία κλπ. Έρι­ξαν, τότε, 15.000 τόνους απε­μπλου­τι­σμέ­νο ουρά­νιο. Ακό­μη και σήμε­ρα 33.000 άνθρω­ποι αρρω­σταί­νουν εξαι­τί­ας αυτού του ουρα­νί­ου κάθε χρόνο.

Θα θυμά­στε ότι λίγο μετά πήγαν κι Έλλη­νες στρα­τιω­τι­κοί… εθε­λο­ντι­κά. Για ένα διχί­λια­ρο ευρώ. Για να βοη­θή­σουν στο… σωσμό των δύσμοι­ρων Γιου­γκο­σλά­βων. Γύρι­σαν και μετά αρρώ­σται­ναν. Και δια­μαρ­τύ­ρο­νταν. Δεν κατα­λά­βα­με ποτέ αν δια­μαρ­τύ­ρο­νταν επει­δή αρρώ­σται­ναν ή για­τί ήταν λίγο το… διχί­λια­ρο. Είχε βγει και η τότε υφυ­πουρ­γός υγεί­ας, η Σπυ­ρά­κη και μας καθη­σύ­χα­ζε πως το απε­μπλου­τι­σμέ­νο ουρά­νιο κάνει λιγό­τε­ρο κακό απ’ το… τσι­γά­ρο. Μετά πέθαι­ναν οι εθε­λο­ντές. Ψόφη­σε και η Σπυ­ρά­κη. Εμείς απο­μεί­να­με να μιλά­με «για μια χώρα που την έλε­γαν Γιου­γκο­σλα­βία». Και να βλέ­που­με – πάντα στην τηλε­ό­ρα­ση αμέ­ρι­μνοι, τους εγκλη­μα­τί­ες του ΝΑΤΟ να δια­λύ­ουν άλλες χώρες, στη γει­το­νιά μας. Μέχρι να χρεια­στεί να «σώσουν» κι εμάς.

Αυτό το ιμπε­ρια­λι­στι­κό κατα­κά­θι λοι­πόν, ο Στόλ­τεν­μπεργκ, είπε στους φοι­τη­τές του πανε­πι­στή­μιου του Βελι­γρα­δί­ου ότι τους βομ­βάρ­δι­ζαν τότε, για να τους προ­στα­τεύ­σουν από την δική τους κυβέρ­νη­ση. Δήλω­σε χαρα­κτη­ρι­στι­κά: «Το κάνα­με αυτό για να προ­στα­τεύ­σου­με τους άμα­χους και να πέσει το καθε­στώς Μιλό­σε­βιτς». Ο οποί­ος Μιλο­σε­βιτς πέθα­νε στα χέρια τους. Κι αθω­ώ­θη­κε νεκρός, μιας και δεν κατά­φε­ραν να τον ενοχοποιήσουν.

Και το φασι­στό­μου­τρο ο Στόλ­τεν­μπεργκ, κατά­φε­ρε και βγή­κε ζωντα­νός από την αίθου­σα του πανεπιστημίου.

_______________________________________________________________________________________________________

Στέλιος Κανάκης Διδάσκει στην επαγγελματική εκπαίδευση και παράλληλα δραστηριοποιείται στο χώρο του βιβλίου. Έχει γράψει, υπό μορφή ημερολογίων τα «Με τη μουσική του κόσμου», «Οι μουσικοί του κόσμου» και «Δώδεκα μήνες συνθέτες».  Επίσης το «Ιερές Βλακείες» Εμπειρία Εκδοτική 1η και 2η έκδοση – Εκδόσεις Εντύποις 3η και 4η και το «Η Αγρία Γραφή» Εκδόσεις ΚΨΜ.
[email protected] Facebook: Stelios Kanakis /ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο