Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στ. Κασσελάκης: Ξεσκόνισε αραχνιασμένες αυταπάτες του ΣΥΡΙΖΑ

Την πρώ­τη τηλε­ο­πτι­κή του συνέ­ντευ­ξη ως πρό­ε­δρος του ΣΥΡΙΖΑ έδω­σε χτες ο Στ. Κασ­σε­λά­κης, στο «Star», ξεσκο­νί­ζο­ντας — στην πεπα­τη­μέ­νη του κόμ­μα­τος όπου προ­ε­δρεύ­ει — τις γνω­στές αυτα­πά­τες ότι όλα μπο­ρούν να αλλά­ξουν προς όφε­λος του λαού αν αλλά­ξει η δια­χεί­ρι­ση του σάπιου καπι­τα­λι­στι­κού συστή­μα­τος και απο­κτή­σει χαρα­κτη­ρι­στι­κά «σύνε­σης» και «δια­φά­νειας».

Στο πλαί­σιο αυτό, υπο­στή­ρι­ξε ότι για τα προ­βλή­μα­τα φταί­νε η διοι­κη­τι­κή ανε­πάρ­κεια, η έλλει­ψη πολι­τι­κής βού­λη­σης για μέτρα πολι­τι­κής προ­στα­σί­ας, η γρα­φειο­κρα­τία, η απου­σία συντο­νι­σμού μετα­ξύ των αρμο­δί­ων φορέ­ων, και ο …Χατζη­πε­τρής δηλα­δή, για να βγαί­νουν εκτός κάδρου ο πραγ­μα­τι­κός ένο­χος, το κέρ­δος, και όσοι το υπηρετούν.

Διε­ρω­τή­θη­κε έτσι σε οργί­λο ύφος για­τί δεν απορ­ρο­φού­νται οι πόροι για αντι­πλημ­μυ­ρι­κά έργα, προ­σπερ­νώ­ντας ότι τέτοιοι πόροι δεν δια­τί­θε­νται, καθώς αυτού του είδους τα έργα δεν κρί­νο­νται επι­λέ­ξι­μα από την ΕΕ.

Αλλω­στε, κατά τον Στ. Κασ­σε­λά­κη, για τα Τέμπη, τις φωτιές και τις πλημ­μύ­ρες φταί­ει ότι το κρά­τος δεν έχει εκσυγ­χρο­νι­στεί — καλώ­ντας μάλι­στα …τον Κυρ. Μητσο­τά­κη να το εκσυγ­χρο­νί­σει — και βέβαια όχι το γεγο­νός ότι αυτό το κρά­τος είναι επι­λε­κτι­κά «ανί­κα­νο» όταν πρό­κει­ται για την υπε­ρά­σπι­ση της ζωής και της περιου­σί­ας του λαού.

Σαν «εκσυγ­χρο­νι­σμό» υπε­ρα­σπί­στη­κε άλλω­στε τη θέση της ιδιω­τι­κο­ποί­η­σης της Παι­δεί­ας από την πίσω πόρ­τα, μέσα από συμπρά­ξεις των δημό­σιων πανε­πι­στη­μί­ων με τα ιδιωτικά!

Ανα­μά­ση­σε δε τα περί φορο­λό­γη­σης των κερ­δών και μεί­ω­σης του ΦΠΑ «πιλο­τι­κά, στις πλη­γεί­σες περιο­χές» για την αντι­με­τώ­πι­ση της ακρί­βειας, την ίδια ώρα που υπε­ρα­σπι­ζό­ταν ως στό­χο του την «πρά­σι­νη μετά­βα­ση», που βρί­σκε­ται πίσω από την εκτί­να­ξη των τιμών της Ενέρ­γειας και μιας σει­ράς εμπο­ρευ­μά­των, αλλά και τη φορο­α­φαί­μα­ξη του λαού για τα «πακέ­τα» στους ομίλους.

Εκλι­νε σε όλες τις πτώ­σεις την ανά­γκη ανα­σύ­στα­σης του υπο­τι­θέ­με­νου «κοι­νω­νι­κού κρά­τους» και, για να μη μεί­νει αμφι­βο­λία σχε­τι­κά με το τι εννο­εί, εγκω­μί­α­σε τον Αλ. Τσί­πρα (που η κυβέρ­νη­σή του τσά­κι­σε μια σει­ρά κοι­νω­νι­κές παρο­χές και εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­σε παρα­πέ­ρα Υγεία — Πρό­νοια), ισχυ­ρι­ζό­με­νος γι’ αυτόν ότι κατά­φε­ρε μεγά­λα επι­τεύγ­μα­τα, όπως …να κρα­τή­σει ένα δίχτυ για τους πλέ­ον ευά­λω­τους, ώστε να μη βου­λιά­ξουν στην ακραία φτώ­χεια στην οποία τους κατα­δι­κά­ζει η αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή που υλο­ποί­η­σε και ο ΣΥΡΙΖΑ.

Ερω­τη­θείς, τέλος, για τα εθνι­κά θέμα­τα, δήλω­σε ότι η προ­σέγ­γι­ση με την Τουρ­κία είναι ευπρόσ­δε­κτη αλλά η Χάγη θα πρέ­πει να έχει ως αντι­κεί­με­νο μόνο την υφα­λο­κρη­πί­δα και την ΑΟΖ, ενώ χαρα­κτή­ρι­σε «κόκ­κι­νη γραμ­μή» …την απο­στρα­τιω­τι­κο­ποί­η­ση των νησιών.

Κατά τα λοι­πά, έπλε­ξε το εγκώ­μιο του Σ. Φάμελ­λου, δηλώ­νο­ντας ανα­κου­φι­σμέ­νος που έχει στη Βου­λή ένα τόσο ικα­νό στέ­λε­χος, δήλω­σε πίστη στα όργα­να του κόμ­μα­τος και ανοι­χτός σε όλα τα μέλη και στε­λέ­χη του κόμ­μα­τος να συνο­μι­λή­σει μαζί τους, ενώ ανέ­φε­ρε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέ­πει να απο­κτή­σει γεί­ω­ση με την κοι­νω­νία και δήλω­σε «υπη­ρέ­της και όχι ιδιο­κτή­της» του κόμματος.

Την ερχό­με­νη εβδο­μά­δα ο Στ. Κασ­σε­λά­κης θα επι­σκε­φτεί την Κύπρο, ενώ στις 5 Οκτω­βρί­ου θα συνε­δριά­σει η Κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα για τον κατα­με­ρι­σμό καθη­κό­ντων. Τέλη του μήνα θα συνε­δριά­σει η Κεντρι­κή Επι­τρο­πή, που θα συζη­τή­σει μετα­ξύ άλλων αν και πότε θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί το συνέ­δριο. Καμία ανα­φο­ρά σε συνε­δρί­α­ση της Πολι­τι­κής Γραμ­μα­τεί­ας στο μεσοδιάστημα.

Στο μετα­ξύ, στον από­η­χο της φημο­λο­γί­ας ότι επί­κει­ται επι­στρο­φή του στον ΣΥΡΙΖΑ, ο Ν. Κοτζιάς, με τη σφρα­γί­δα της κίνη­σης «Πράτ­τω», της οποί­ας ηγεί­ται, έδω­σε στη δημο­σιό­τη­τα ανα­κοί­νω­ση στην οποία καλεί ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ στη δημιουρ­γία μετώ­που από­κρου­σης των πολι­τι­κών της ΝΔ, αλλά και για την απο­τρο­πή των δια­φαι­νό­με­νων υπο­χω­ρή­σε­ων στα εθνι­κά θέμα­τα. «Η προ­ώ­θη­ση του δια­λό­γου ανά­με­σα στις δυνά­μεις της προ­ό­δου είναι επι­τα­κτι­κή ανά­γκη», ανα­φέ­ρε­ται στην ανακοίνωση.

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο