Στ. Κουγιουμτζής, δημιούργησε τραγούδια σπάνιας ομορφιάς

Με το μονα­δι­κό μου­σι­κό ήθος του ο Στ. Κου­γιουμ­τζής δημιούρ­γη­σε τρα­γού­δια σπά­νιας ομορ­φιάς, με ιδιαί­τε­ρη απή­χη­ση στον κόσμο. Τρα­γού­δια που τον καθιέ­ρω­σαν σαν ξεχω­ρι­στό, βαρύ­νου­σας σημα­σί­ας δημιουρ­γό στη νεό­τε­ρη ιστο­ρία του ελλη­νι­κού τρα­γου­διού. Στη μακρά, γόνι­μη πορεία του έγρα­ψε περισ­σό­τε­ρα από 200 τρα­γού­δια, που τα περισ­σό­τε­ρα έγι­ναν μεγά­λες επι­τυ­χί­ες, αγκα­λιά­ζο­ντας πλα­τιά κοι­νω­νι­κά στρώ­μα­τα. Ανά­με­σά τους … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Στ. Κου­γιουμ­τζής, δημιούρ­γη­σε τρα­γού­δια σπά­νιας ομορ­φιάς.