Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στ. Κούλογλου: «Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν σχεδιάζει να επιβάλλει τη δικτατορία του προλεταριάτου»

«Μην ανη­συ­χεί­τε με όσα ακού­τε διό­τι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν σχε­διά­ζει να επι­βάλ­λει τη δικτα­το­ρία του προ­λε­τα­ριά­του», είπε ο ευρω­βου­λευ­τής του ΣΥΡΙΖΑ Στέ­λιος Κού­λο­γλου μιλώ­ντας σήμε­ρα σε ραδιο­φω­νι­κή εκπομπή.

Λες και ήταν ποτέ δυνα­τό ο ΣΥΡΙΖΑ — ένα αστι­κό, σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κό κόμ­μα — να κάνει δικτα­το­ρία του προ­λε­τα­ριά­του, δηλα­δή σοσια­λι­στι­κή επα­νά­στα­ση. Γέλα­σαν και τα τσι­μέ­ντα στην πλα­τεία Κουμουνδούρου…

Για­τί όμως έσπευ­σε ο κ. Κού­λο­γλου να δια­βε­βαιώ­σει την αστι­κή τάξη για τις προ­θέ­σεις του ΣΥΡΙΖΑ, που εκ των πραγ­μά­των είναι δεδομένες;

Είχαν προη­γη­θεί τοπο­θε­τή­σεις του Παύ­λου Πολά­κη ο οποί­ος σε κομ­μα­τι­κή εκδή­λω­ση υπο­στή­ρι­ξε πως η τυχόν επά­νο­δος της αξιω­μα­τι­κής αντι­πο­λί­τευ­σης στην εξου­σία, θα πρέ­πει να συνο­δευ­θεί από κρα­τι­κο­ποι­ή­σεις τρα­πε­ζών και δημό­σιων οργα­νι­σμών, όπως η ΔΕΗ, παράλ­λη­λα με την εφαρ­μο­γή προ­γράμ­μα­τος εθε­λου­σί­ας εξό­δου των δικα­στών. Αερο­λο­γί­ες και φού­μα­ρα, δηλα­δή, όπως αυτά που έλε­γε ο ΣΥΡΙΖΑ πριν τις εκλο­γές του 2015…

Σχο­λιά­ζο­ντας τα λεγό­με­να του κ. Πολά­κη, ο κ. Κού­λο­γλου ανέ­φε­ρε μιλώ­ντας στο ρ/σ North98, πως «δεν περ­νά­ει η κρα­τι­κο­ποί­η­ση αυτή τη στιγ­μή ιδιω­τι­κής τρά­πε­ζας στην Ελλά­δα, στην Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση», τόνι­σε. «Δηλα­δή θα πρέ­πει να φύγεις και από την Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση! Επο­μέ­νως δεν είναι σοβα­ρές προ­τά­σεις αυτές και το ίδιο ισχύ­ει και με τη Δικαιοσύνη».

Και για να μην μεί­νει καμία αμφι­βο­λία ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι… κόμ­μα Μπολ­σε­βί­κων, ο Στ. Κού­λο­γλου πρό­σθε­σε πως το κόμ­μα της αξιω­μα­τι­κής αντι­πο­λί­τευ­σης «δεν σχε­διά­ζει να επι­βάλ­λει τη δικτα­το­ρία του προλεταριάτου».

Ευτυ­χώς το ξεκα­θα­ρί­σα­τε κ. Κούλογλου…

vivlio mpelogiannis

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο