Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στ. Πέτσας: «Δεν είναι ρεαλιστική η λήξη του lockdown την 1η Δεκεμβρίου»

Ο κυβερ­νη­τι­κός εκπρό­σω­πος, Στέ­λιος Πέτσας, δήλω­σε σήμε­ρα ότι «δεν είναι ρεα­λι­στι­κή η λήξη του lockdown την 1η Δεκεμ­βρί­ου» και συμπλή­ρω­σε ότι η κυβέρ­νη­ση θα προ­χω­ρή­σει από την ερχό­με­νη εβδο­μά­δα στο σχε­δια­σμό ανα­φο­ρι­κά με τη στα­δια­κή άρση των μέτρων του lockdown.

Προ­σπα­θώ­ντας να διορ­θώ­σει προη­γού­με­νες δηλώ­σεις του, περί στα­δια­κής άρσης του lockdown από 1ης Δεκεμ­βριου είπε πως «ποτέ δεν μιλή­σα­με για συγκε­κρι­μέ­νο χρο­νο­διά­γραμ­μα. Μιλού­σα­με για φάσεις στα­δια­κής επα­νό­δου σε μια μορ­φή κανο­νι­κό­τη­τας εντός του Δεκεμβρίου».

Η αντι­φα­τι­κό­τη­τα των δηλώ­σε­ων σχε­τί­ζε­ται τόσο με την έξαρ­ση της παν­δη­μί­ας που δε λέει να υπο­χω­ρή­σει -η κυβέρ­νη­ση απο­φεύ­γει να πάρει ουσια­στι­κά μέτρα- όσο και με το γεγο­νός ότι το σύστη­μα Υγεί­ας είναι στα όρια του με τη Θεσ­σα­λο­νί­κη α είναι στο χεί­λος του γκρεμού.

Χαρα­κτη­ρι­στι­κά της δια­μορ­φω­θεί­σας κατά­στα­σης είναι όσα είπε σήμε­ρα ο καθη­γη­τής μικρο­βιο­λο­γί­ας, Αλκι­βιά­δης Βατό­που­λος. Πρότει­νε ως μέτρο προ­κει­μέ­νου να ανα­κο­πεί η εξά­πλω­ση του κορο­ναϊ­ού και να απο­συμ­φο­ρη­θεί το εθνι­κό σύστη­μα υγείας.

«Η κατά­στα­ση είναι πολύ ανη­συ­χη­τι­κή. Περι­μέ­να­με την προη­γού­με­νη εβδο­μά­δα ότι θα υπάρ­ξει μια μεί­ω­ση, ωστό­σο τα κρού­σμα­τα επι­μέ­νουν. Έχει αρχί­σει να ελατ­τώ­νε­ται ο ρυθ­μός αύξη­σης των κρου­σμά­των, ωστό­σο είμα­στε ακό­μα πολύ ψηλά» ανέ­φε­ρε χαρα­κτη­ρι­στι­κά και πρό­σθε­σε ότι πρέ­πει να ληφθούν περισ­σό­τε­ρα μέτρα.

«Ένα χαρα­κτη­ρι­στι­κό της επι­δη­μί­ας, ήδη από τον Αύγου­στο, είναι ότι υπάρ­χει δια­σπο­ρά σε όλη την Ελλά­δα. Νομί­ζω ότι πρέ­πει να γίνου­με πολύ πιο αυστη­ροί. Πρέ­πει το lockdown να γίνει πιο αυστη­ρό, όπως στην Κίνα. Στη Γιου­χάν έβγαι­νε μια φορά την εβδο­μά­δα ένας άνθρω­πος να πάει να ψωνί­σει στο σού­περ μάρ­κετ. Αυτό πρέ­πει να γίνει και στην Ελλά­δα. Να κλεί­σουν οι επι­χει­ρή­σεις και να λει­τουρ­γού­με κάθε μέρα σαν να είναι Κυρια­κή. Ένα lockdown τύπου Γιου­χάν για δύο εβδο­μά­δες, θα μπο­ρού­σε να απο­συρμ­φο­ρή­σει την κατά­στα­ση και να ανα­κό­ψει τη μετά­δο­ση του ιού», τόνι­σε ο κ. Βατό­που­λος και πρό­σθε­σε ότι «αν συνε­χί­σου­με έτσι, θα θρη­νή­σου­με θύμα­τα που δεν όφει­λαν να πεθά­νουν, με την έννοια ότι δε θα μπο­ρούν να νοση­λευ­τούν», επι­σή­μα­νε ο κ. Βατόπουλος.

Γκι­γιέν – Ρίτσος, Αγγου­λές, Χικ­μέτ (ΕΚΠΤΩΣΗ 15% και δώρο τα έξο­δα αντικαταβολής)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο