Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Συγγενής θυμάτων Τεμπών: Βρέθηκε «ανθρώπινο υλικό» στο οικόπεδο που μεταφέρθηκαν τα χώματα

Επι­βε­βαιώ­νε­ται ο «χει­ρό­τε­ρος φόβος» των συγ­γε­νών των θυμά­των από την τρα­γω­δία στα Τέμπη… Των συγ­γε­νών που καταγ­γέλ­λουν την κυβέρ­νη­ση για συγκά­λυ­ψη και τη Δικαιο­σύ­νη για χαρα­κτη­ρι­στι­κές καθυ­στε­ρή­σεις στη λει­τουρ­γία της.

Όπως ανέ­φε­ρε σε ανάρ­τη­σή του στα κοι­νω­νι­κά δίκτυα ο Νίκος Πλα­κιάς (πατέ­ρας των διδύ­μων κορι­τσιών και θεί­ος της κοπέ­λας από την Καλα­μπά­κα που σκο­τώ­θη­καν στη σιδη­ρο­δρο­μι­κή τρα­γω­δία), «εντο­πί­στη­κε δείγ­μα ανθρώ­πι­νου υλι­κού» στο οικό­πε­δο που γίνο­νται οι δειγ­μα­το­λη­ψί­ες, το οποίο έχει στα­λεί για ταυ­το­ποί­η­ση DNA.

Ο κ. Πλα­κάς προ­σθέ­τει χαρα­κτη­ρι­στι­κά πως «οικο­γέ­νειες θα περι­μέ­νουν πάλι πάνω από τα τηλέ­φω­να τους για να ακού­σουν αν είναι από τον συγ­γε­νή τους, μάνες θα ξανα­πε­ρά­σουν τον εφιάλ­τη για δεύ­τε­ρη φορά, τάφοι θα ανοί­ξουν για να τα ενα­πο­θέ­σουν μέσα, τελε­τές πάλι, ο Γολ­γο­θάς ατελείωτος».

Σημειώ­νε­ται ότι χθες, ο δικη­γό­ρος Στέ­λιος Σούρ­λας –που εκπρο­σω­πεί οικο­γέ­νειες θυμά­των και τραυ­μα­τιών– ανέ­φε­ρε πως «οι πλη­ρο­φο­ρί­ες μου ανα­φέ­ρουν ότι στο σημείο που μετα­φέρ­θη­καν τα χώμα­τα από τα Τέμπη βρέ­θη­κε ανθρώ­πι­νο κρα­νίο και όχι απλά οστά. Η εξέ­τα­ση Dna θα το αποδείξει».

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι ο εφέ­της ανα­κρι­τής ζήτη­σε τον περα­σμέ­νο μήνα τη διε­νέρ­γεια ελέγ­χου από τη Χημι­κή Υπη­ρε­σία σε χώμα­τα που μετέ­φε­ρε εται­ρεία χωμα­τουρ­γι­κών μηχα­νη­μά­των από τον τόπο της τρα­γω­δί­ας σύγκρου­σης σε ιδιω­τι­κό οικό­πε­δο, πέραν από εκεί­νο του ΟΣΕ στο Κου­λού­ρι, όπου πριν μήνες εντο­πί­στη­καν υπο­λείμ­μα­τα οστών. Τώρα φέρε­ται να βρέ­θη­καν και στο ιδιω­τι­κό οικό­πε­δο, το οποίο, όπως είχε ανα­δεί­ξει η «Εφ.Συν.», ανή­κει σε εργο­λά­βο που το τρί­το 24ωρο μετά το δυστύ­χη­μα έλα­βε εντο­λή να μετα­φέ­ρει το χώμα επί του οποί­ου κατέ­λη­ξαν βαγόνια.

Θυμί­ζου­με ότι πριν λίγες συγ­γε­νής θύμα­τος, ο Παύ­λος Ασλα­νί­δης, ανέ­φε­ρε σε συνέ­ντευ­ξή του πως «αν βρε­θούν και πάλι οστά ή DNA στο νέο οικό­πε­δο, όχι μόνο εγώ, αλλά πολ­λοί σκε­φτό­μα­στε σοβα­ρά το ενδε­χό­με­νο να ζητή­σου­με εκτα­φή των ανθρώ­πων μας. Και φυσι­κά σκε­φτό­μα­στε να μηνύ­σου­με και τις ιατρο­δι­κα­στι­κές αρχές που μάλ­λον έκα­ναν έναν έλεγ­χο copy paste για όλους: “πλή­ρης απαν­θρά­κω­ση, βίαιος θάνα­τος”. Δεν μας είπαν τις συν­θή­κες θανά­του, αν δηλα­δή κάη­καν ζωντα­νοί τόσοι άνθρωποι».

Η ανάρτηση του Ν. Πλακιά

Δυστυ­χώς επι­βε­βαιώ­νε­ται ο χει­ρό­τε­ρος φόβος μας .

Εντο­πί­στη­κε δείγ­μα ανθρώ­πι­νου υλι­κού στο οικό­πε­δο που γίνο­νται οι δειγ­μα­το­λη­ψί­ες Το οποίο έχει στα­λεί για ταυ­το­ποί­η­ση DNA

Οικο­γέ­νειες θα περι­μέ­νουν πάλι πανω από τα τηλέ­φω­να τους για να ακου­σουν αν είναι από τον συγ­γε­νή τους Μάνες θα ξανα­πε­ρά­σουν τον εφιάλ­τη για δεύ­τε­ρη φορά. Τάφοι θα ανοί­ξουν για να τα ενα­πο­θέ­σουν μέσα. Τελε­τές πάλι Ο γολ­γο­θάς ατε­λεί­ω­τος ΠΑΛΙ ΚΑΙ ΞΑΝΑ ΠΑΛΙ

Απο­ρώ πως κοι­μού­νται και συνε­χί­ζουν σαν να μην τρέ­χει τίπο­τα όλοι οι υπαί­τιοι αυτού του εγκλήματος !

Αυτά τα ΣΙΧΑΜΑΤΑ που τα βρί­ζω εδώ και 14 μήνες ξανά και ξανά .

Περι­μέ­νω και εσας εδώ μέσα που πετά­τε την βλα­κεία σας να απα­ντή­σε­τε και τώρα στους ΓΟΝΕΙΣ ότι είναι αρι­στε­ροί ‚ακρο­δε­ξιοί ‚δεξιοί ‚αναρ­χι­κοί ‚ακρο­α­ρι­στε­ροί και ότι σας βολεύ­ει ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ

Μετα από αυτό θα μου επι­τρέ­ψε­τε να σσς αφή­σω για λιγο για­τί η κατά­στα­ση και στις δικες μας οικο­γέ­νειες δεν είναι και η καλύ­τε­ρη . Τα ξανα­λέ­με σε λίγες μέρες

Πηγή: efsyn.gr

 

ΙΔΕΕΣ και «ΣΤΡΑΤΗΓΟΙ» που άλλα­ξαν το ποδό­σφαι­ρο – Γιάν­νης Γεωργάκης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο