Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας και διεκδίκησης «άμεσων και ουσιαστικών μέτρων» πραγματοποίησαν οι πυρόπληκτοι

 

Κινη­το­ποί­η­ση διεκ­δί­κη­σης «άμε­σων και ουσια­στι­κών μέτρων» για την ανα­κού­φι­ση των πλη­γέ­ντων και την ανά­τα­ξη των περιο­χών τους από τη φονι­κή πυρ­κα­γιά στην Αν. Αττι­κή, πραγ­μα­το­ποί­η­σαν το από­γευ­μα οι πυρό­πλη­κτοι κάτοι­κοι της Ραφή­νας και του Μαρα­θώ­να, με συγκέ­ντρω­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας στη Βου­λή και επί­δο­ση σχε­τι­κού υπο­μνή­μα­τος στον πρό­ε­δρο του Σώμα­τος και στα κόμ­μα­τα. Αντί­στοι­χο υπό­μνη­μα κατα­τέ­θη­κε και στην Περι­φέ­ρεια Αττικής.

Η κινη­το­ποί­η­ση διορ­γα­νώ­θη­κε από την επι­τρο­πή πυρό­πλη­κτων κατοί­κων Ραφή­νας-Μαρα­θώ­να με τη συμ­με­το­χή πλη­γέ­ντων και σημείο αφε­τη­ρί­ας (στις 18.00) το Στέ­κι Αλλη­λεγ­γύ­ης επί της λεωφ. Μαρα­θώ­νος. Οι δια­δη­λω­τές πύκνω­σαν με την προ­σέ­λευ­ση νέων από ακό­λου­θες στά­σεις, αλλά και την παρου­σία αλλη­λέγ­γυων πολι­τών στην πλ. Συντάγ­μα­τος. Στό­χος της κινη­το­ποί­η­σης υπήρ­ξε η κατά­θε­ση υπο­μνή­μα­τος με αιτή­μα­τα για την «απο­τε­λε­σμα­τι­κή απο­κα­τά­στα­ση των πλη­γέ­ντων και την απο­τρο­πή παρό­μοιων φαι­νο­μέ­νων» καθώς όσα έχουν ανα­κοι­νω­θεί «δεν επαρ­κούν ούτε στο ελά­χι­στο» για την κάλυ­ψη των ανα­γκών που προ­κά­λε­σε η ανεί­πω­τη τρα­γω­δία της 23ης Ιουλίου.

«Οι κάτοι­κοι των περιο­χών Μαρα­θώ­να και Ραφή­νας, έχου­με χρέ­ος να πάρου­με την υπό­θε­ση στα χέρια μας και να διεκ­δι­κή­σου­με τις ζωές μας χωρίς να παρα­πλα­νη­θού­με από ημί­με­τρα και υπο­σχέ­σεις που ξεχνιού­νται την επό­με­νη μέρα», τονί­ζει χαρα­κτη­ρι­στι­κά η Γεωρ­γία Λογο­θέ­τη, μέλος της επιτροπής.

«Το Μάτι είναι μια νεκρή πόλη, καθη­με­ρι­νά αντι­κρί­ζου­με και μετρά­με τις απώ­λειες… Οι κατα­σκη­νώ­σεις όπου στε­γά­ζο­νται προ­σω­ρι­νά οι συνάν­θρω­ποι μας, σύντο­μα θα κλεί­σουν. Απαι­τού­νται άμε­σα μέτρα για την συνέ­χι­ση κάποιας κανο­νι­κό­τη­τας και οπωσ­δή­πο­τε ένα ολι­στι­κό σχέ­διο για την ανά­τα­ξη της περιο­χής» υπο­γραμ­μί­ζει η κ. Λογο­θέ­τη. Στο πλαί­σιο αυτό, «καλέ­σα­με τα ΔΣ των συλ­λό­γων, των σωμα­τεί­ων και των άλλων μαζι­κών φορέ­ων των δήμων μας, να συνυ­πο­γρά­ψουν το κεί­με­νο των αιτη­μά­των της επι­τρο­πής και να κατα­θέ­σου­με εγγρά­φως τις διεκ­δι­κή­σεις σε μια μαζι­κή παρά­στα­ση στη Βου­λή και την Περιφέρεια».

Στην Περι­φέ­ρεια Αττι­κής, μέλη της Επι­τρο­πής συνο­δευό­με­να από τον επι­κε­φα­λής της περι­φε­ρεια­κής παρά­τα­ξης «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» Γιάν­νη Μανου­σο­γιαν­νά­κη, συνα­ντή­θη­καν και συνο­μί­λη­σαν με την περι­φε­ρειάρ­χη, Ρένα Δού­ρου. Στη συνά­ντη­ση συμ­με­τεί­χαν και τοπο­θε­τή­θη­καν, οι αντι­πε­ρι­φε­ρειάρ­χες Αν. Αττι­κής, Πέτρος Φιλίπ­που, Χρή­στος Καπά­ταης, Εύη Απο­στο­λά­κη και Πανα­γιώ­της Αθανασιάδης.

Σε ό,τι αφο­ρά το υπό­μνη­μα, η Επι­τρο­πή θέτει σει­ρά αιτη­μά­των οικο­νο­μι­κού χαρα­κτή­ρα, καθώς και άμε­σα μέτρα νομι­κής και γρα­φειο­κρα­τι­κής διευ­κό­λυν­σης για την ανοι­κο­δό­μη­ση των κατοι­κιών και την άμε­ση απο­κα­τά­στα­ση των υπο­δο­μών. Επί­σης, ζητεί­ται η παρέμ­βα­ση του κρά­τους για την κάλυ­ψη των ελλεί­ψε­ων, την στή­ρι­ξη των επαγ­γελ­μα­τιών, των μαθη­τών κ.λ.π..

Ειδι­κό­τε­ρα το πλαί­σιο των αιτη­μά­των αφο­ρά στα παρα­κά­τω ζητήματα:

- Άμε­ση απο­ζη­μί­ω­ση κατοί­κων και επαγ­γελ­μα­τιών στο 100% της ζημιάς και άδεια ανοι­κο­δό­μη­σης χωρίς νομι­κά εμπόδια.

- Μέτρα ασφα­λούς στέ­γα­σης και υγιει­νής για όσους δεν δύνα­νται να δια­μεί­νουν στις οικί­ες τους και επι­δό­τη­ση ενοι­κί­ου για όσους το χρειάζονται.

- Άμε­ση απο­κα­τά­στα­ση των υπο­δο­μών και σύν­δε­ση χωρίς επι­βά­ρυν­ση των κατα­να­λω­τών, με τα δίκτυα ηλε­κτρι­σμού ύδρευ­σης και τηλεφωνίας.

- Άμε­ση αντι­με­τώ­πι­ση των ελλεί­ψε­ων στην δασο­προ­στα­σία-πυρό­σβε­ση, προ­στα­σία του πευ­κο­δά­σους Σχοι­νιά και καθα­ρι­σμός των πλη­γει­σών περιο­χών από κλα­διά και άλλη καύ­σι­μη ύλη, με ευθύ­νη του κράτους.

- Μελέ­τες και μετρή­σεις για αντι­πλημ­μυ­ρι­κά έργα και πιθα­νή μόλυν­ση του εδά­φους και του υδρο­φό­ρου ορίζοντα.

- Δωρε­άν ιατρο­φαρ­μα­κευ­τι­κή περί­θαλ­ψη και στή­ρι­ξη των Κέντρων Υγεί­ας Ραφή­νας και Ν. Μάκρης με μόνι­μο προσωπικό.

- Κατα­σκευή σύγ­χρο­νων οικι­σμών με ευθύ­νη του κρά­τους που να υπη­ρε­τούν τις λαϊ­κές ανάγκες.

- Απαλ­λα­γή των πλη­γέ­ντων από τα δημο­τι­κά τέλη και στή­ρι­ξη των εργα­ζο­μέ­νων και επαγ­γελ­μα­τιών που έχα­σαν τις δου­λειές τους.

- Πάγω­μα χρε­ών σε εφο­ρία, ΕΝΦΙΑ, ΟΤΑ, τρά­πε­ζες κ.α..

- Στή­ρι­ξη των μαθη­τών Γ’ Λυκεί­ου για την εισα­γω­γή τους στα ΑΕΙ.

- Κάρ­τα πυρό­πλη­κτων για δωρε­άν μετα­κί­νη­ση με τα μέσα μαζι­κής μετα­φο­ράς, καθώς και απαλ­λα­γή από διό­δια για ένα έτος.

- Ακα­τά­σχε­το λογα­ρια­σμό, που, εκτός της κρα­τι­κής βοή­θειας θα περι­λαμ­βά­νει και δωρε­ές φίλων μέχρι της αξί­ας του σπιτιού.

Στο πλευ­ρό του λαού της περιο­χής βρέ­θη­καν αντι­προ­σω­πεία της Εκτε­λε­στι­κής Γραμ­μα­τεί­ας του ΠΑΜΕ, το Εργα­τι­κό Κέντρο Λαυ­ρί­ου — Ανα­το­λι­κής Αττι­κής, σωμα­τεία εργα­ζο­μέ­νων και ενώ­σεις αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νων, οι Ομά­δες της ΟΓΕ σε Νέα Μάκρη — Μαρα­θώ­να και Ραφή­να — Πικέρμι.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο