Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Συγκέντρωση και πορεία του ΚΚΕ στη Θεσσαλονίκη ενάντια στις ξένες βάσεις και στο ΝΑΤΟ (ΦΩΤΟ)

Η απε­μπλο­κή της χώρας μας από τους «ιμπε­ρια­λι­στι­κούς» σχε­δια­σμούς στην περιο­χή, το «κλεί­σι­μο της βάσης της Σού­δας και όλων των ξένων βάσε­ων» και «το δυνά­μω­μα της πάλης για την απο­δέ­σμευ­ση από το ΝΑΤΟ και την Ε.Ε», ήταν μετα­ξύ άλλων τα αιτή­μα­τα του απο­ψι­νού συλ­λα­λη­τη­ρί­ου που πραγ­μα­το­ποί­η­σε το ΚΚΕ, στο άγαλ­μα του Βενι­ζέ­λου στη Θεσσαλονίκη.

«Η κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και από κοντά η ΝΔ και τα άλλα αστι­κά κόμ­μα­τα, ισχυ­ρί­ζο­νται ψευ­δέ­στα­τα πως οι ξένες βάσεις απο­τε­λούν εγγύ­η­ση για την ασφά­λεια του λαού μας και για την ειρή­νη στην περιο­χή. Δεν υπάρ­χει μεγα­λύ­τε­ρο ψέμα από αυτό. Οι βάσεις είναι ορμη­τή­ρια πολέ­μου» υπο­γράμ­μι­σε η κεντρι­κή ομι­λή­τρια, γραμ­μα­τέ­ας της Κ.Ο. Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας του ΚΚΕ, Θεα­νώ Καπέτη.

thessaloniki kke2

Η κ. Καπέ­τη εστί­α­σε ιδιαί­τε­ρα σε σχε­δια­σμούς στη Β. Ελλά­δα (για τα drones στη Λάρι­σα, σε σχέ­δια στο Κιλ­κίς, στην Αλε­ξαν­δρού­πο­λη, στο ρόλο του Γ’ΣΣ/NRDC-GR στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, κ.ά.). Παράλ­λη­λα, χαρα­κτή­ρι­σε «εις διπλούν κακή» τη Συμ­φω­νία των Πρε­σπών, ανα­πτύσ­σο­ντας τη θέση του ΚΚΕ για αυτήν και προ­σθέ­το­ντας ότι δεν απο­τε­λεί η έντα­ξη του γει­το­νι­κού κρά­τους στο ΝΑΤΟ εγγύ­η­ση για την ασφά­λεια και την εδα­φι­κή ακε­ραι­τό­τη­τά του. «Η Συμ­φω­νία των Πρε­σπών έγι­νε για να ανοί­ξει ο δρό­μος των Δυτι­κών Βαλ­κα­νί­ων για το ΝΑΤΟ, την Ε.Ε., όχι για να δια­σω­θεί το γει­το­νι­κό κρά­τος» είπε η κ. Καπέτη.

thessaloniki kke3

Ακο­λού­θη­σε μαχη­τι­κή πορεία στους δρό­μους της πόλης, που με τα συν­θή­μα­τα σάλ­πι­σε κάλε­σμα συσπεί­ρω­σης και αγώ­να: «Κανέ­νας φόβος, καμιά υπο­τα­γή με το ΚΚΕ για την ανα­τρο­πή». Έξω από το αμε­ρι­κά­νι­κο προ­ξε­νείο, οι δια­δη­λω­τές έγρα­ψαν συν­θή­μα­τα και δια­δή­λω­σαν «ούτε γη ούτε νερό στους φονιά­δες των λαών», «στον ιμπε­ρια­λι­σμό καμιά υπο­τα­γή, η μόνη υπερ­δύ­να­μη είναι οι λαοί». Η πορεία συνε­χί­στη­κε και ολο­κλη­ρώ­θη­κε στο σημείο εκκί­νη­σης, στο Άγαλ­μα Βενιζέλου.

thessaloniki kke4

thessaloniki kke5

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο