Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Συγκέντρωση ΚΝΕ στο Σύνταγμα: «Έχε το νου σου στο παιδί», φαναράκια στον ουρανό για τους νεκρούς στα Τέμπη

Με τη φωνή του Παύ­λου Σιδη­ρό­που­λου να τρα­γου­δά «Έχε το νου σου στο παι­δί…» και δεκά­δες φανα­ρά­κια στον ουρα­νό στη μνή­μη των νεκρών της τρα­γω­δί­ας στα Τέμπη, ολο­κλη­ρώ­θη­κε η συγκέ­ντρω­ση της ΚΝΕ στο Σύνταγ­μα όπου μίλη­σε ο Γραμ­μα­τέ­ας του ΚΣ της ΚΝΕ, Θοδω­ρής Κωτσαντής.

Με πολύ­μορ­φες παρεμ­βά­σεις και ισχυ­ρό­τα­τους συμ­βο­λι­σμούς εκα­το­ντά­δες νέοι άνθρω­ποι δια­δή­λω­σαν στο Σύνταγ­μα, τιμώ­ντας τη μνή­μη των θυμά­των της πολύ­νε­κρης τρα­γω­δί­ας και απαι­τώ­ντας δικαιο­σύ­νη για το έγκλη­μα που συντε­λέ­σθη­κε, «δεί­χνο­ντας» ως υπεύ­θυ­νους την κυβέρ­νη­ση, το κρά­τος  και την εταιρεία.

«Το έγκλη­μα αυτό να μη συγκα­λυ­φθεί, όλων των νεκρών να γίνου­με η φωνή» ήταν το σύν­θη­μα που δόνη­σε την ατμό­σφαι­ρα στη μεγά­λη συγκέ­ντρω­ση της ΚΝΕ στο Σύνταγμα.

«Ήταν ένα προ­δια­γε­γραμ­μέ­νο έγκλη­μα με ενό­χους κρά­τος και εται­ρεία, τόνι­σε ο ‘Αγγε­λος Θωμό­που­λος, στέ­λε­χος της ΚΝΕ, πρό­ε­δρος του Φοι­τη­τι­κού Συλ­λό­γου Τοπο­γρά­φων Μηχα­νι­κών ΕΜΠ στη συγκέντρωση.

«Δυνα­μώ­νου­με τον αγώ­να, θα γίνου­με η φωνή των νεκρών», πρόσθεσε.

Οι συγκε­ντρω­μέ­νοι σχη­μά­τι­σαν με τσά­ντες τη φρά­ση «Δεν ξεχνώ» ενώ με αναμ­μέ­να κεριά γρά­φτη­κε το σύν­θη­μα «Τα κέρ­δη τους, οι νεκροί μας».

 

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο