Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Συγκέντρωση στα Δικαστήρια ενάντια στη δίωξη του Βάλσαμου Συρίγου

Συγκέ­ντρω­ση στα Δικα­στή­ρια στην Ευελ­πί­δων πραγ­μα­το­ποιούν συν­δι­κα­λι­στι­κές οργα­νώ­σεις καθώς σήμε­ρα έχει ορι­στεί η δίκη του Βάλ­σα­μου Συρί­γου, γραμ­μα­τέα της Ομο­σπον­δί­ας Οικο­δό­μων και μέλους της Γραμ­μα­τεί­ας του ΠΑΜΕ, για τη συμ­με­το­χή του, το 2019, σε κινη­το­ποί­η­ση ενά­ντια σε πλει­στη­ρια­σμό λαϊ­κής κατοικίας.

Στη δια­μαρ­τυ­ρία συμ­με­τέ­χουν Συν­δι­κά­τα από τον δημό­σιο και ιδιω­τι­κό τομέα, η ΟΒΣΑ και η Γραμ­μα­τεία του ΠΑΜΕ.

Ακό­μη παρα­βρί­σκο­νται ο Γιάν­νης Πρω­τού­λης, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, ο Θοδω­ρής Χιώ­νης, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ και γραμ­μα­τέ­ας της ΚΟΑ του ΚΚΕ και ο Χρή­στος Κατσώ­της, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και βουλευτής.

Ο Β. Συρί­γος διώ­κε­ται με κατη­γο­ρί­ες που παρα­πέ­μπουν σε κοι­νό εγκλη­μα­τία, ενώ το «έγκλη­μα» που διέ­πρα­ξε είναι ότι συμ­με­τεί­χε σε κινη­το­ποί­η­ση τον Οκτώ­βρη του 2019 ενά­ντια σε πλει­στη­ρια­σμό λαϊ­κής κατοι­κί­ας, δίνο­ντας τη μάχη μαζί με εκα­το­ντά­δες ακό­μα αγω­νι­στές εργά­τες για να μην πέσει κανέ­να σπί­τι εργα­τι­κής — λαϊ­κής οικο­γέ­νειας στα χέρια τραπεζίτη.

Οι συγκε­ντρω­μέ­νοι καταγ­γέλ­λουν την ποι­νι­κο­ποί­η­ση της συν­δι­κα­λι­στι­κής δρά­σης και των αγώ­νων και τονί­ζουν ότι δεν θα περά­σουν οι προ­σπά­θειες τρο­μο­κρά­τη­σης του λαού.

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο