Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Συγκέντρωση υπογραφών για τη δημιουργία Κέντρου Υγείας στην Καισαριανή

Σε συγκέντρωση υπογραφών για τη δημιουργία Κέντρου Υγείας Καισαριανής πλήρως στελεχωμένου και εξοπλισμένου, με δυνατότητα φροντίδας επειγόντων περιστατικών, 24ωρης λειτουργίας και βραχείας νοσηλείας καλεί η Συντονιστική Επιτροπή για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας που έχει συσταθεί στην περιοχή.

Η Συντο­νι­στι­κή Επι­τρο­πή, που απο­τε­λεί­ται από μια σει­ρά μαζι­κούς φορείς της Και­σα­ρια­νής, ανα­φέ­ρει χαρα­κτη­ρι­στι­κά στο κάλε­σμά της πως «αν δεν σηκώ­σου­με τα μανί­κια, η ζωή μας θα παί­ζε­ται στα ζάρια», ενώ το προη­γού­με­νο διά­στη­μα είχε πραγ­μα­το­ποι­η­θεί κοι­νή συνέ­ντευ­ξη Τύπου εργα­τι­κών σωμα­τεί­ων και φορέ­ων της Και­σα­ρια­νής σχε­τι­κά με το θέμα.

KESARIANH-YGEIA-10_NOV_2020 Κινητοποίηση Καισαριανή Υγεία 10-Νοε-2020

👁️‍🗨️   Ο σύνδεσμος για τη συλλογή των υπογραφών ΕΔΩ

Ανα­λυ­τι­κά το κάλεσμα:

«Στη χώρα μας, μετά από έναν χρό­νο και με 3 lockdown οι δημό­σιες δομές Υγεί­ας έχουν ”γονα­τί­σει”, λεί­πουν για­τροί, νοση­λευ­τές και βοη­θη­τι­κό προ­σω­πι­κό, εξο­πλι­σμός και μονά­δες Πρω­το­βάθ­μιας Φρο­ντί­δας Υγεί­ας στις γει­το­νιές που θα ανα­κού­φι­ζαν τα νοσο­κο­μεία και θα συνέ­βα­λαν καθο­ρι­στι­κά στον επι­δη­μιο­λο­γι­κό σχεδιασμό.
Την ίδια στιγ­μή τα ιδιω­τι­κά θερα­πευ­τή­ρια αντι­με­τω­πί­ζο­νται σαν ”ιερές αγε­λά­δες” και τα πολυ­πό­θη­τα εμβό­λια έχουν γίνει παζά­ρι μετα­ξύ κρα­τών και μεγά­λων φαρμακοβιομηχανιών!

Στα δημό­σια νοσο­κο­μεία το 80% των τακτι­κών χει­ρουρ­γεί­ων “χάθη­καν” και στα Κέντρα Υγεί­ας μειώ­θη­καν κατά 25% οι επι­σκέ­ψεις, καθώς το σύστη­μα Υγεί­ας έγι­νε σύστη­μα μιας νόσου!

Αυτά όλα έχουν ως απο­τέ­λε­σμα την αύξη­ση της θνη­σι­μό­τη­τας στη χώρα όχι μόνο σε covid ασθε­νείς, αλλά και σε non covid, κατά 3,65%. Είναι άνθρω­ποι, δεν είναι αριθμοί!

Χρό­νια τώρα η ΛΟΓΙΚΗ ότι η ΥΓΕΙΑ ΚΟΣΤΙΖΕΙ σάρω­σε νοσο­κο­μεία και Κέντρα Υγεί­ας. Έτσι έκλει­σε το 2013 και το ΙΚΑ Και­σα­ρια­νής. Ο ΕΦΚΑ Παγκρα­τί­ου καλεί­ται να καλύ­ψει μια πολύ μεγά­λη υγειο­νο­μι­κή περι­φέ­ρεια έχο­ντας 10% κενές θέσεις σε κρί­σι­μες ειδι­κό­τη­τες, ενώ το κέντρο Μητέ­ρας και Παι­διού έχει κλεί­σει για την διε­ξα­γω­γή των εμβο­λια­σμών — που βεβαί­ως είναι απαραίτητοι.
Είναι εξω­φρε­νι­κό ότι η ίδια λογι­κή συνε­χί­ζε­ται και εν μέσω παν­δη­μί­ας, αφού η κρα­τι­κή χρη­μα­το­δό­τη­ση του ΕΟΠΥΥ για το 2021 μειώ­θη­κε κατά 50,6%, με τις δαπά­νες για την Πρω­το­βάθ­μια Φρο­ντί­δα Υγεί­ας (ΠΦΥ) να περι­κό­πτο­νται κατά 39%!

KESARIANH-YGEIA-10_NOV_2020 Κινητοποίηση Καισαριανή Υγεία 10-Νοε-2020

ΤΩΡΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΦΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ

 • Αν δεν σηκώ­σου­με τα μανί­κια, η ζωή μας θα παί­ζε­ται στα ζάρια!
 • Στη­ρί­ζου­με τα δίκαια αιτή­μα­τα των υγειο­νο­μι­κών στο δημό­σιο σύστη­μα Υγεί­ας και απαι­τού­με ανα­βάθ­μι­ση της Πρω­το­βάθ­μιας Φρο­ντί­δας Υγεί­ας στην Καισαριανή.
 • Δημιουρ­γία Κέντρου Υγεί­ας Και­σα­ρια­νής πλή­ρως στε­λε­χω­μέ­νου και εξο­πλι­σμέ­νου, με δυνα­τό­τη­τα φρο­ντί­δας επει­γό­ντων περι­στα­τι­κών, 24ωρης λει­τουρ­γί­ας και βρα­χεί­ας νοσηλείας.
 • Να είναι σε άμε­ση σύν­δε­ση με τα σχο­λεία και τη σχο­λια­τρι­κή υπη­ρε­σία που διεκδικούμε.
 • Με ιδιαί­τε­ρη και ολό­πλευ­ρη φρο­ντί­δα (ακό­μα και κατ’ οίκον) των ΑμεΑ και των χρό­νια πασχόντων.
 • Με πρό­γραμ­μα για τον προ­γεν­νη­τι­κό έλεγ­χο, τον εμβο­λια­σμό και την πρόληψη.
 • Με για­τρό Εργα­σί­ας και τεχνι­κό Ασφα­λεί­ας, που θα συν­δέ­ε­ται με όλους τους εργα­σια­κούς χώρους της περιο­χής. Με Κέντρο Ψυχι­κής Υγεί­ας και όλα τα προ­γράμ­μα­τα φρο­ντί­δας, προ­στα­σί­ας και απο­κα­τά­στα­σης των ΑμεΑ (κοι­νω­νι­κούς λει­τουρ­γούς, φυσι­κο­θε­ρα­πευ­τές, εργο­θε­ρα­πευ­τές, κ.λπ.).

Άμε­ση στε­λέ­χω­ση του ΕΦΚΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ με όλες τις ειδι­κό­τη­τες και την προ­μή­θεια του απα­ραί­τη­του εξο­πλι­σμού. ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΩΡΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΗΤΕΡΑΣ, ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ. Δυνα­τό­τη­τα άμε­σων μαζι­κών τεστ (Ράπιντ και μορια­κών) για όλους και στα παι­διά κάτω των 12 ετών. ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΣΧΟΛΕΙΑ για επι­δη­μιο­λο­γι­κή επι­τή­ρη­ση και πρό­γραμ­μα εμβο­λια­σμών. ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ, ΠΛΗΡΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΠΟΥ ΖΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ.

Έως τώρα στη Συντο­νι­στι­κή Επι­τρο­πή συμμετέχουν:

 • Σύλ­λο­γος Εργα­ζο­μέ­νων Δήμου Καισαριανής
 • Παράρ­τη­μα Οικο­δό­μων Βύρω­να — Καισαριανής
 • Σύλ­λο­γος Αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νων Ελεύ­θε­ρων Βιο­τε­χνών και Επαγ­γελ­μα­τιών Καισαριανής
 • Σύλ­λο­γος Εκπαι­δευ­τι­κών ΠΕ Βύρω­να — Και­σα­ρια­νής — Παγκρα­τί­ου ”ΡΟΖΑ ΙΜΒΡΙΩΤΗ”
 • Ζ’ ΕΛΜΕ
 • Σύλ­λο­γος Δημο­κρα­τι­κών Γυναι­κών Καισαριανής
 • Ένω­ση Γονέ­ων και Κηδε­μό­νων Και­σα­ρια­νής και εδώ
 • Σύλ­λο­γος Γονέ­ων και Κηδε­μό­νων βρε­φών και νηπί­ων για τους παι­δι­κούς και βρε­φο­νη­πια­κούς σταθ­μούς του Δήμου Και­σα­ρια­νής Αττικής
 • ΠΕΑΕΑ — ΔΣΕ Καισαριανής
 • Σωμα­τείο Συντα­ξιού­χων ΙΚΑ Καισαριανής
 • Ένω­ση Συντα­ξιού­χων ΟΑΕΕ Αθη­νών και Περι­χώ­ρων — Παράρ­τη­μα Καισαριανής
 • Μικρα­σια­τι­κός Σύλ­λο­γος Καισαριανής
 • Κινη­μα­το­γρα­φι­κή Λέσχη Και­σα­ρια­νής ”Σκο­πευ­τή­ριο”
 • Α.Ο Μικρα­σια­τι­κός Καισαριανής
 • Αθλη­τι­κός Σύλ­λο­γος Tae Kwon Do Καισαριανής».

Κοι­νή συνέ­ντευ­ξη τύπου εργα­τι­κών σωμα­τεί­ων και φορέ­ων Και­σα­ρια­νής | Δημιουρ­γία κέντρου υγεί­ας τώρα

Η Συνέ­ντευ­ξη Τύπου δόθη­κε στις 26 Φεβρουα­ρί­ου 2021, με πρω­το­βου­λία φορέ­ων της Καισαριανής.
Εκεί δόθη­κε το περιε­χό­με­νο της πρω­το­βου­λί­ας και έγι­νε ανοι­χτό κάλε­σμα σε όλους τους φορείς της πόλης για να συμ­με­τέ­χουν στη δημιουρ­γία Συντο­νι­στι­κής Επι­τρο­πής και να συμπο­ρευ­τού­με στο δίκαιο αίτη­μα για δημιουρ­γία Κέντρου Υγεί­ας στην Καισαριανή.
Φιλο­ξε­νή­θη­κε από το κανά­λι της Ένω­σης Συλ­λό­γων Γονέ­ων και Κηδε­μό­νων Καισαριανής.
Η πρω­το­βου­λία ήταν των παρα­κά­τω Φορέ­ων: Σύλ­λο­γος Εργα­ζο­μέ­νων Δήμου Και­σα­ρια­νής | Σύλ­λο­γος Αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νων Ελεύ­θε­ρων Βιο­τε­χνών και Επαγ­γελ­μα­τιών Και­σα­ρια­νής | Σύλ­λο­γος Εκπαι­δευ­τι­κών Π.Ε. Βύρω­να-Και­σα­ρια­νής-Παγκρα­τί­ου «ΡΟΖΑ ΙΜΒΡΙΩΤΗ» | Σύλ­λο­γος Δημο­κρα­τι­κών Γυναι­κών Και­σα­ρια­νής | Ένω­ση Γονέ­ων και Κηδε­μό­νων Και­σα­ρια­νής | Σύλ­λο­γος Γονέ­ων και Κηδε­μό­νων βρε­φών και νηπί­ων για τους παι­δι­κούς και βρε­φο­νη­πια­κούς σταθ­μούς του Δήμου Και­σα­ρια­νής Αττι­κής | Π.Ε.Α.Ε.Α. ΔΣΕ Και­σα­ρια­νής | Σωμα­τείο Συντα­ξιού­χων ΙΚΑ Και­σα­ρια­νής | Ένω­ση Συντα­ξιού­χων ΟΑΕΕ Αθη­νών και Περι­χώ­ρων — Παράρ­τη­μα Και­σα­ρια­νής | Μικρα­σια­τι­κός Σύλ­λο­γος Καισαριανής

 • 02:57​​ — ΕΙΣΗΓΗΣΗ | Σύλ­λο­γος Εργα­ζο­μέ­νων Δήμου Και­σα­ρια­νής | Κυπραί­ος Φάνης
 • 16:15​​ — Σύλ­λο­γος Δημο­κρα­τι­κών Γυναι­κών Και­σα­ρια­νής | Παρα­λί­κα Μαρία
 • 29:22​​ — Ένω­ση Γονέ­ων και Κηδε­μό­νων Και­σα­ρια­νής | Τόλος Δημήτρης
 • 37:44​​ — Ερω­τή­σεις δημο­σιο­γρά­φου Πολύ­ζου Λάμπρου | ΖΩ2 & απα­ντή­σεις φορέων
 • 44:21​​ — Σύλ­λο­γος Βρε­φών και Νηπί­ων στους βρε­φο­νη­πια­κούς σταθ­μούς Δήμου Και­σα­ρια­νής | Παρα­σκευο­πού­λου Μαρίνα
 • 57:41​​ — Σύλ­λο­γος Συντα­ξιού­χων ΙΚΑ Και­σα­ρια­νής | Κοσμί­δης Άρης
 • 1:01:48​​ — Σύλ­λο­γος Αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νων-Επαγ­γελ­μα­τιών Βιο­τε­χνών και Εμπό­ρων Δήμου Και­σα­ρια­νής | Κοσμί­δου Ειρήνη
 • 1:06:46​​ — Πανελ­λή­νια Ένω­ση Αγω­νι­στών Εθνι­κής Αντί­στα­σης και Δημο­κρα­τι­κού Στρα­τού Ελλά­δος- Και­σα­ρια­νής | Κατη­μερ­τζής Γιώργος
 • 1:10:34​​ — Ερώ­τη­ση δημο­σιο­γρά­φου Πολύ­ζου Λάμπρου | ΖΩ2 και απα­ντή­σεις φορέων
 • 1:16:40​​ — ΚΛΕΙΣΙΜΟ | Σύλ­λο­γος Εργα­ζο­μέ­νων Δήμου Και­σα­ρια­νής | Κυπραίς Φάνης

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο