Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Συγκεντρώσεις της ΚΝΕ σε Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Ανεπιθύμητος ο Μπλίνκεν — Να κλείσουν οι αμερικανονατοικές βάσεις

Με συγκέ­ντρω­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας στην πρε­σβεία των ΗΠΑ, “υπο­δέ­χθη­κε” η Οργά­νω­ση Περιο­χής Αττι­κής της ΚΝΕ τον υπουρ­γό Εξω­τε­ρι­κών των ΗΠΑ Άντο­νι Μπλίν­κεν, που επι­σκέ­φθη­κε τις δύο προη­γού­με­νες μέρες τη χώρα μας.

«Έξω το ΝΑΤΟ, να φύγου­νε οι βάσεις, καμιά συμ­με­το­χή στις επεμ­βά­σεις», απαί­τη­σαν με μια φωνή εκα­το­ντά­δες νέοι και νέες, που έφτα­σαν με σημαί­ες και πικέ­τες έξω από τη ζωσμέ­νη με κλού­βες πρε­σβεία, στέλ­νο­ντας μήνυ­μα πως ο υπουρ­γός “πολέ­μου” των ΗΠΑ είναι ανε­πι­θύ­μη­τος, όπως είναι ανε­πι­θύ­μη­τη συνο­λι­κά η πολι­τι­κή που μετα­τρέ­πει την Ελλά­δα σε ορμη­τή­ριο των ιμπεριαλιστών.

Παράλ­λη­λα, η ΚΝΕ έστει­λε μήνυ­μα αλλη­λεγ­γύ­ης στους λαούς της Τουρ­κί­ας και Συρί­ας, απαι­τώ­ντας να αρθεί το δολο­φο­νι­κό εμπάρ­γκο των ΗΠΑ — ΝΑΤΟ και ΕΕ ενά­ντια στον συρια­κό λαό. Στο πλαί­σιο της έκφρα­σης αλλη­λεγ­γύ­ης στους γει­το­νι­κούς λαούς, προ­α­νήγ­γει­λε και από τη χτε­σι­νή κινη­το­ποί­η­ση επί­σκε­ψη αντι­προ­σω­πεία της στην Τουρκία.

Στην κινη­το­ποί­η­ση συμ­με­τεί­χαν οι Γιώρ­γος Μαρί­νος και Θοδω­ρής Χιώ­νης, μέλη του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ και ο Θοδω­ρής Κωτσα­ντής, Γραμ­μα­τέ­ας του ΚΣ της ΚΝΕ.

Επί­σης, οι βου­λευ­τές του Κόμ­μα­τος, Χρή­στος Κατσώ­της, μέλος της ΚΕ και Γιώρ­γος Λαμπρού­λης, καθώς και ο Λου­κάς Ανα­στα­σο­που­λος, μέλος της ΚΕ.

Εκ μέρους του Γρα­φεί­ου Περιο­χής Αττι­κής της ΚΝΕ, χαι­ρε­τι­σμό στην κινη­το­ποί­η­ση, που ξεκί­νη­σε από την πλα­τεία Ελευ­θε­ρί­ας, απηύ­θυ­νε η Δημο­φί­λη Χαλ­κιώ­τη, μέλος του ΚΣ της ΚΝΕ.

«Η παρου­σία του ΥΠΕΞ των ΗΠΑ μόνο δει­νά προ­μη­νύ­ει για τον λαό και τη νεο­λαία της χώρας μας. Σημα­το­δο­τεί την ακό­μα μεγα­λύ­τε­ρη εμπλο­κή της χώρας στους ιμπε­ρια­λι­στι­κους σχε­δια­σμούς των ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ. Την κλι­μά­κω­ση της συμ­με­το­χής της στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο ανα­με­σα σε ΝΑΤΟ και Ρωσία που μαί­νε­ται εδώ και έναν χρό­νο στο έδα­φος της Ουκρα­νί­ας ενώ διαρ­κώς μεγα­λώ­νουν οι κίν­δυ­νοι μιας πιο γενι­κευ­μέ­νης στρα­τιω­τι­κής σύγκρου­σης», σημείωσε.

Εναν χρό­νο πριν, όπως υπεν­θύ­μι­σε, στις 25 Φλε­βά­ρη του 2022, μια μέρα μετά την απα­ρά­δε­κτη στρα­τιω­τι­κή εισβο­λή της Ρωσί­ας στον Ουκρα­νία, οι δυνά­μεις του ΚΚΕ και τις ΚΝΕ οργά­νω­σαν τις πρώ­τες κινη­το­ποι­ή­σεις με τις οποί­ες κάλε­σαν τον λαό και τη νεο­λαία να μη δια­λέ­ξουν ιμπε­ρια­λι­στή, να πάρουν θέση ενά­ντια στον πόλε­μο «που μακε­λεύ­ει τους λαούς στον βωμό του κέρ­δους των μονο­πω­λί­ων». Αντί­στοι­χα, ανέ­τρε­ξε σε μια σει­ρά αγω­νι­στι­κές πρω­το­βου­λί­ες ενά­ντια στην εμπλο­κή της Ελλά­δας στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο, ενά­ντια στη μετα­τρο­πή της σε μια απέ­ρα­ντη ΝΑΤΟι­κη βάση και ορμη­τή­ριο των ιμπεριαλιστών.

«Από τη μια πλευ­ρά είναι το ΚΚΕ που βρί­σκε­ται στην πρώ­τη γραμ­μή της πάλης του λαού μας ενά­ντια στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο. Από την άλλη είναι όλα τα άλλα, τα αστι­κά κόμ­μα­τα, που την ώρα που η ιμπε­ρια­λι­στι­κή σύγκρου­ση βρί­σκε­ται σε πορεία κλι­μά­κω­σης χωρίς επι­στρο­φή, χώνουν ως τον λαι­μό την Ελλά­δα στο πλευ­ρό του ευρω­α­τλα­ντι­σμού», σχολίασε.

«Η νεο­λαία μπο­ρεί να στεί­λει μήνυ­μα κατα­δί­κης όλων εκεί­νων των δυνά­με­ων που έχουν μετα­τρέ­ψει τη χώρα μας σε ορμη­τή­ριο ιμπε­ρια­λι­στι­κού πολέ­μου. Με ψήφο ενί­σχυ­σης της πάλης του λαού και απο­δυ­νά­μω­σης της οποί­ας κυβέρ­νη­σης ανα­λά­βει να πάει ένα βήμα πιο πέρα την επι­κίν­δυ­νη εμπλο­κή. Μόνη επι­λο­γή η ισχυ­ρο­ποί­η­ση του ΚΚΕ που με συνέ­πεια λόγων και έργων παλεύ­ει ενά­ντια στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο, ενά­ντια στην πολι­τι­κή που καθι­στά τον λαό θύτη αλλά και πιθα­νό θύμα», κατέληξε.

…και στη Θεσσαλονίκη

Με μία δυνα­μι­κή κινη­το­ποί­η­ση το από­γευ­μα της Τρί­της 21 Φλε­βά­ρη στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, μέλη και οι φίλοι της ΚΝΕ και του ΚΚΕ, εξέ­φρα­σαν την αντί­θε­σή τους στη βαθύ­τε­ρη εμπλο­κή της χώρας μας στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς, την οποία σημα­το­δο­τεί η σημε­ρι­νή επί­σκε­ψη του υπουρ­γού Εξω­τε­ρι­κών των ΗΠΑ Αντο­νι Μπλίν­κεν στην Ελλάδα.

Αντα­πο­κρι­νό­με­νοι στο κάλε­σμα της ΟΠ Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας της ΚΝΕ, οι δια­δη­λω­τές συγκε­ντρώ­θη­καν στην πλα­τεία Αγί­ας Σοφί­ας, φωνά­ζο­ντας «στον ιμπε­ρια­λι­σμό καμία υπο­τα­γή, η μόνη υπερ­δύ­να­μη είναι οι λαοί».

Το «παρών» στην κινη­το­ποί­η­ση έδω­σαν τα μέλη της ΚΕ του ΚΚΕ Ευθύ­μης Δημά­κης και Θανά­σης Χρη­στί­δης και οι βου­λευ­τές και εκ νέου υπο­ψή­φιοι Γιάν­νη Δελής και Λεω­νί­δας Στολ­τί­δης.

Ακο­λού­θη­σε πορεία σε κεντρι­κούς δρό­μους της πόλης, με τα συν­θή­μα­τα «Θεσ­σα­λο­νί­κη λιμά­νι των λαών και όχι ορμη­τή­ριο των ιμπε­ρια­λι­στών», «Δώστε λεφτά σε Υγεία και Παι­δεία και όχι για του ΝΑΤΟ τα σφα­γεία» και «Ούτε γη, ούτε νερό στους φονιά­δες των λαών», να δονούν την ατμόσφαιρα.

Η πορεία έφτα­σε στο αμε­ρι­κα­νι­κό προ­ξε­νείο, όπου τα μέλη και οι φίλοι της ΚΝΕ και του ΚΚΕ, φωνά­ζο­ντας «Έξω το ΝΑΤΟ, να φύγου­νε οι βάσεις, καμιά συμ­με­το­χή στις επεμ­βά­σεις», έγρα­ψαν «Blinken go home» στέλ­νο­ντας μήνυ­μα στους φονιά­δες των λαών ότι είναι ανε­πι­θύ­μη­τοι στην χώρα μας.

Παράλ­λη­λα απαί­τη­σαν να στα­μα­τή­σουν οι διώ­ξεις σε βάρος όσων παλεύ­ουν ενά­ντια στην μετα­τρο­πή της χώρας σε ορμη­τή­ριο των ιμπεριαλιστών.

902.gr

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο