Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Συγκινεί ο αρσιβαρίστας Θοδωρής Ιακωβίδης: «Δεν αντέχω άλλο αυτή την κατάσταση»

Ξέσπα­σε μπρο­στά στην κάμε­ρα της ΕΡΤ ο Έλλη­νας αρσι­βα­ρί­στας Θοδω­ρής Ιακω­βί­δης, ανα­κοι­νώ­νο­ντας ότι απο­χω­ρεί από την Εθνι­κή Ομά­δα της άρσης βαρών μετά την ολο­κλή­ρω­ση της προ­σπά­θειάς του στους Ολυ­μπια­κούς Αγώ­νες του Τόκιο.

«Δεν αντέ­χω άλλο αυτή την κατά­στα­ση», δήλω­σε με λυγ­μούς ο πρω­τα­θλη­τής, λέγο­ντας μετα­ξύ άλλων «θέλω να στα­μα­τή­σω, θέλω να ηρεμήσω».

Νωρί­τε­ρα ο Ιακω­βί­δης είχε αγω­νι­στεί στο Β’ γκρουπ της κατη­γο­ρί­ας των 96 κιλών, όπου κατέ­λα­βε την τρί­τη θέση σηκώ­νο­ντας 156 κιλά στο αρα­σέ, 182 κιλά στο ζετέ και 338 στο σύνο­λο. Ο Έλλη­νας αρσι­βα­ρί­στας θα μάθει την τελι­κή κατά­τα­ξή του μετά την ολο­κλή­ρω­ση του Α’ γκρουπ της κατηγορίας.

Με έκδη­λη την συγκί­νη­ση στο πρό­σω­πό του, ο Ιακω­βί­δης πρό­σθε­σε: «Η επί­δο­ση αυτή δεν αντι­κα­το­πτρί­ζει το 100% μου, αλλά αντι­με­τώ­πι­σα κάποια προ­βλή­μα­τα τραυ­μα­τι­σμών και ουσια­στι­κά ήρθα με ένα μήνα κανο­νι­κής προ­πό­νη­σης. Συγ­χω­ρέ­στε το τρέ­μου­λο στη φωνή μου, είναι οι τελευ­ταί­ες μου στιγ­μές στην εθνι­κή ομάδα».

«Αυτή τη στιγ­μή δεν κλαίω από στε­να­χώ­ρια επει­δή φαι­νο­με­νι­κά δεν πήγα καλά, αλλά για­τί τελεί­ω­σε όλο αυτό», συνέ­χι­σε, λυγί­ζο­ντας από τη συγκί­νη­ση περι­γρά­φο­ντας τα όσα βιώνει.

«Δυστυ­χώς δεν μπο­ρώ να απο­δώ­σω στο 100% και να έχω το κεφά­λι μου ήσυ­χο για να κάνω προ­πό­νη­ση και να μπο­ρώ να απο­δί­δω αυτά που αρμό­ζει να απο­δί­δω σε αυτή τη σημαία που φοράω. Συγ­γνώ­μη αν κάποιοι νομί­ζουν ότι το βάζω στα πόδια αλλά έχω κου­ρα­στεί πολύ και δεν αντέ­χω άλλο αυτή την κατά­στα­ση», συνέχισε.

«Είναι πολύ λυπη­ρό να ντρέ­πε­σαι να πας στον φυσιο­θε­ρα­πευ­τή για­τί δεν σου παίρ­νει λεφτά, επει­δή ξέρει την κατά­στα­ση σου. Είναι πολύ λυπη­ρό αυτό το πράγ­μα και εγώ δεν το αντέ­χω άλλο αυτό το πράγ­μα. Θέλω να στα­μα­τή­σω, θέλω να ηρε­μή­σω», ανέ­φε­ρε χαρα­κτη­ρι­στι­κά ο Ιακωβίδης.

«Το μόνο που θέλω αυτή τη στιγ­μή είναι να γυρί­σω στους δικούς μου, την οικο­γέ­νεια μου, τους φίλους μου, να τους αγκα­λιά­σω και να τους πω ένα μεγά­λο ευχα­ρι­στώ και ότι ήταν το κίνη­τρο μου για να συνε­χί­σω όλα αυτά τα χρό­νια», κατέ­λη­ξε συγκινημένος.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο