Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Συγκλίσεις ανέμου & κατανομή χιονοπτώσεων στην Αττική

Σε περι­πτώ­σεις κακο­και­ριών χιο­νιού στην Αττι­κή, η κατα­νο­μή του χιο­νιού ανά περιο­χή εξαρ­τά­ται σε μεγά­λο βαθ­μό από τις συγκλί­σεις των ανέ­μων. Στο γενι­κό βόρειο ρεύ­μα το οποίο επι­κρα­τεί όταν έχου­με χιο­νο­πτώ­σεις στην Αττι­κή, η τοπο­γρα­φία των περιο­χών βόρεια και βορειο­δυ­τι­κά της Αττι­κής (Εύβοια, Βοιω­τία) αλλά και η τοπο­γρα­φία της ίδιας της Αττι­κής δια­μορ­φώ­νει σε μεγά­λο βαθ­μό το πεδίο του ανέ­μου και αλλά­ζει τοπι­κά τη διεύ­θυν­ση αλλά και την ταχύ­τη­τα του ανέμου.

Όταν αέριες μάζες συγκλί­νουν προς την ίδια περιο­χή, εξα­να­γκά­ζο­νται σε γρή­γο­ρη ανο­δι­κή κίνη­ση. Αυτές οι ανο­δι­κές κινή­σεις προ­κα­λούν τοπι­κά συμπύ­κνω­ση των υδρα­τμών που υπάρ­χουν μέσα στην ατμό­σφαι­ρα και τη δημιουρ­γία ζωνών ενί­σχυ­σης του υετού, ο οποί­ος με μορ­φή χιο­νιού πέφτει στη συνέ­χεια στο έδα­φος. Αυτό έχει σαν απο­τέ­λε­σμα να έχου­με τοπι­κές εξάρ­σεις χιο­νό­πτω­σης άρα και σημα­ντι­κές δια­φο­ρο­ποι­ή­σεις του ύψους χιο­νιού σε κοντι­νές περιοχές.

Το σχή­μα που ακο­λου­θεί δεί­χνει μια τέτοια χαρα­κτη­ρι­στι­κή περί­πτω­ση σύγκλι­σης σε περιο­χές της Δυτι­κής Αττι­κής, τις βρα­δι­νές ώρες της Κυρια­κής 05/02, όπως προ­βλέ­πε­ται από το μετε­ω­ρο­λο­γι­κό μοντέ­λο υψη­λής ανά­λυ­σης του Εθνι­κού Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθηνών/meteo.gr. Να τονί­σου­με βέβαια ότι η ακρι­βής πρό­γνω­ση για το πού και πότε θα δημιουρ­γη­θούν αυτές οι ζώνες σύγκλι­σης δεν είναι πάντα εύκο­λη και για το λόγο αυτό δεν είναι πάντα δυνα­τόν να προ­βλε­φθεί ο χρό­νος και η περιο­χή έξαρ­σης ή ύφε­σης των φαι­νο­μέ­νων ισχυ­ρής χιονόπτωσης.

6 Φεβρουα­ρί­ου 2023, 18:30 | meteo.gr

Σάπιες ζωές, του Ανδρέα Ονουφρίου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο