Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Συγκλονιστικό λαϊκό συλλαλητήριο στο Σύνταγμα: Είμαστε βέβαιοι ότι η σπορά του αγώνα φέρνει καρπούς — Συνεχίζουμε και θα νικήσουμε ! VIDEO 🎥ΦΩΤΟ

Ομιλίες και χαιρετισμοί

Από­λυ­τα εναρ­μο­νι­σμέ­νες στον αγω­νι­στι­κό παλ­μό, το περιε­χό­με­νο και τις διεκ­δι­κή­σεις ήταν οι ομι­λί­ες και οι χαι­ρε­τι­σμοί που έγι­ναν στο συγκλο­νι­στι­κό λαϊ­κό συλ­λα­λη­τή­ριο στο Σύνταγμα.

Τα συν­θή­μα­τα «εργα­τιά — αγρο­τιά, μια φωνή και μια γρο­θιά» και «Αγρο­τιά — φοι­τη­τές, ενω­μέ­νοι νικη­τές!», η σημα­σία της αλλη­λεγ­γύ­ης και της συμπα­ρά­στα­σης, τα προ­βλή­μα­τα που είναι κοι­νά, πήραν σάρ­κα και οστά μέσα από τις ομι­λί­ες και τους χαι­ρε­τι­σμούς, στις οποία έγι­νε από­λυ­τα σαφές, το δίκιο των αιτη­μά­των και το για­τί οι βιο­πα­λαι­στές αγρό­τες και κτη­νο­τρό­φοι βγαί­νουν στον δρό­μο του αγώνα.

Είμα­στε βέβαιοι ότι η σπο­ρά του αγώ­να φέρ­νει καρ­πούς. Συνε­χί­ζου­με και θα νική­σου­με, διε­μή­νυ­σαν με απο­φα­σι­στι­κό­τη­τα οι ομιλητές.

“Είμαστε εδώ με το δίκιο των αιτημάτων μας, 
με τη δύναμη των μπλόκων και των τρακτέρ, 
με τη συμπαράσταση του λαού”

«Είμα­στε εδώ με το δίκιο των αιτη­μά­των μας, με τη δύνα­μη των μπλό­κων και των τρα­κτέρ, με τη συμπα­ρά­στα­ση του λαού», δια­μή­νυ­σε ο Ρίζος Μαρού­δας, πρό­ε­δρος της Ομο­σπον­δί­ας Αγρο­τι­κών Συλ­λό­γων Λάρι­σας και μέλος της Πανελ­λα­δι­κής Επι­τρο­πής των Μπλόκων.

Όπως κατήγ­γει­λε, με την πολι­τι­κή τους ΕΕ και κυβερ­νή­σεις φρο­ντί­ζουν ώστε ο κόπος και ο ιδρώ­τας των αγρο­τών να γίνε­ται πλού­τος και κέρ­δη για τις βιο­μη­χα­νί­ες που αγο­ρά­ζουν πάμ­φθη­να τα προ­ϊ­ό­ντα και τα που­λούν πανά­κρι­βα στους καταναλωτές.

«Είμα­στε εδώ για­τί μας πνί­γει το δίκιο. Για­τί δεν μπο­ρού­με να συνε­χί­σου­με να ζού­με στα χωριά και τις περιο­χές μας», τόνι­σε και έθε­σε επί τάπη­τος τα αιτή­μα­τα για μεί­ω­ση του κόστους παρα­γω­γής, αιτή­μα­τα που αρνεί­ται να ικα­νο­ποι­ή­σει η κυβέρ­νη­ση στο όνο­μα των δημο­σιο­νο­μι­κών συν­θη­κών και στό­χων, πετώ­ντας τους ψίχου­λα ενώ εξα­σφα­λί­ζει επι­δο­τή­σεις και προ­νό­μια για τους μονο­πω­λια­κούς ομίλους.

«Δεν αντέ­χει ο αγρο­τι­κός κόσμος άλλα βάρη», ξεκα­θά­ρι­σε και ανα­φέρ­θη­κε στις μεγά­λες κατα­στρο­φές που έχουν υπο­στεί καλ­λιέρ­γειες, χωρίς να απο­ζη­μιώ­νο­νται από τον ΕΛΓΑ, παρό­τι ο εν λόγω φορέ­ας χρη­μα­το­δο­τεί­ται από τους ίδιους τους αγρότες.

«Δεν δεχό­μα­στε ότι το καλο­καί­ρι θα και­γό­μα­στε και τον χει­μώ­να θα πνι­γό­μα­στε», υπο­γράμ­μι­σε και ανα­φέρ­θη­κε στις πλη­γεί­σες από φυσι­κές κατα­στρο­φές περιο­χές, όπως η Θεσ­σα­λία και ο Έβρος.

«Είμα­στε εδώ και δια­τρα­νώ­νου­με αυτό το δίκιο που κάνεις δεν μπο­ρεί να μας το πάρει», σημεί­ω­σε και χαι­ρέ­τι­σε την απο­φα­σι­στι­κό­τη­τα με την οποία οργα­νώ­θη­κε το συλ­λα­λη­τή­ριο, σε πεί­σμα των προ­σπα­θειών να υπο­νο­μευ­τεί η κινη­το­ποί­η­ση. «Είμα­στε κίνη­μα διεκ­δι­κη­τι­κό», εξή­γη­σε και μίλη­σε για τη μεγά­λη σημα­σία που έχουν τα αγρο­τι­κά μπλό­κα και την πίε­ση που ασκούν στην κυβέρνηση.

«Υπάρ­χουν πολι­τι­κές που δημιουρ­γούν τα προ­βλή­μα­τα που ζού­με. Αυτές τις πολι­τι­κές θέλου­με να τις αντι­πα­λέ­ψου­με στον δρό­μο», ανέ­φε­ρε. Σχο­λιά­ζο­ντας την προ­σπά­θεια να καλ­λιερ­γη­θεί ενά­ντια στον αγώ­να τους κοι­νω­νι­κός αυτο­μα­τι­σμός, κάλε­σε να δοθεί απά­ντη­ση με ενό­τη­τα, όπως αυτή την ενό­τη­τα που σφυ­ρη­λα­τούν οι πολυ­ή­με­ρες κινη­το­ποι­ή­σεις στα μπλόκα.

«Έχου­με στεί­λει ένα πολύ δυνα­τό μήνυ­μα σε όλες τις κατευ­θύν­σεις. Για να λυθούν προ­βλή­μα­τα, να ικα­νο­ποι­η­θούν αιτή­μα­τα», δια­πί­στω­σε. «Είμα­στε αισιό­δο­ξοι ότι αργά ή γρή­γο­ρα θα φέρει απο­τε­λέ­σμα­τα», πρό­σθε­σε και εξή­γη­σε ότι με οι αγρό­τες και κτη­νο­τρό­φοι «με τα μπλό­κα και τις κινη­το­ποι­ή­σεις μας σπέρ­νου­με και θερίζουμε».

Χαι­ρε­τί­ζο­ντας την αλλη­λεγ­γύη και υπο­στή­ρι­ξη των συν­δι­κά­των, κάλε­σε αγρό­τες και εργα­ζό­με­νους να συνα­ντη­θούν ξανά στον δρό­μο στις 28 Φλε­βά­ρη. «Θα στη­ρί­ξου­με την απερ­γία στις 28 Φλε­βά­ρη για­τί οι ζωές μας μετρά­νε πιο πολύ από τα κέρ­δη, για­τί δεν ξεχνά­με το έγκλη­μα στα Τέμπη», διαμήνυσε.

“Τώρα με τα πόδια και με τα τρακτέρ, 
αν δεν δικαιωθούμε θα γίνει Κιλελέρ”

«Τώρα με τα πόδια και με τα τρα­κτέρ, αν δεν δικαιω­θού­με θα γίνει Κιλε­λέρ»: Με το σύν­θη­μα αυτό άνοι­ξε τη συγκέ­ντρω­ση ο Κώστας Τζέλ­λας, μέλος της Πανελ­λα­δι­κής Επι­τρο­πής των Μπλό­κων και του Μπλό­κου Ε65.

«Είμα­στε εδώ σήμε­ρα αγρό­τες, κτη­νο­τρό­φοι και μελισ­σο­κό­μοι, από την Κρή­τη ως τον Έβρο», είπε και συνό­ψι­σε τα δίκαια αιτή­μα­τά τους κόντρα στην κοροϊ­δία της κυβέρ­νη­σης, για αφο­ρο­λό­γη­το αγρο­τι­κό πετρέ­λαιο, φθη­νό αγρο­τι­κό ρεύ­μα, επι­δό­τη­ση σε ζωο­τρο­φές και αγρο­τι­κά εφό­δια, τερ­μα­τι­σμό της πρα­κτι­κής “ελλη­νο­ποι­ή­σε­ων” προ­ϊ­ό­ντων. Όσον αφο­ρά τη νέα ΚΑΠ κατήγ­γει­λε ότι η κυβέρ­νη­ση δεν έχει δώσει καμία απά­ντη­ση και λύση στο στραγ­γα­λι­σμό που επι­φέ­ρουν οι ρυθ­μί­σεις της.

«Κάθε φορά που γίνε­ται ανα­θε­ώ­ρη­ση της ΚΑΠ ξέρου­με ότι χάνου­με εισό­δη­μα, ότι γινό­μα­στε φτω­χό­τε­ροι, ότι μας ανα­γκά­ζουν να φεύ­γου­με από τα χωρά­φια και τα χωριά μας», τόνι­σε και εξή­γη­σε πως αυτό είναι το απο­τέ­λε­σμα της πολι­τι­κής που θέλει «να μαζέ­ψει τη γη σε χέρια λίγων».

Ιδιαί­τε­ρα στά­θη­κε στη δει­νή κατά­στα­ση στην οποία έχουν βρε­θεί οι αγρό­τες και κτη­νο­τρό­φοι της Θεσ­σα­λί­ας, μετά τις πλημ­μύ­ρες του περα­σμέ­νου Σεπτεμ­βρί­ου. «Δε στα­μα­τά­με τη διεκ­δί­κη­ση για να δοθούν λύσεις σε αυτά τα προ­βλή­μα­τα. Όλο τον χρό­νο αγω­νι­ζό­μα­στε, όπως αγω­νι­ζό­μα­στε στα χωρά­φια και στα μαντριά μας», ξεκα­θά­ρι­σε, απα­ντώ­ντας στις συκο­φα­ντί­ες της κυβέρ­νη­σης πως τάχα οι κινη­το­ποι­ή­σεις τους είναι εθι­μο­τυ­πι­κές. «Καλή συνέ­χεια, καλόν αγώ­να. Θα νική­σου­με», τόνισε.

Η ελπίδα βρίσκεται στον κοινό αγώνα 
εργατών — αγροτών για να μεγαλώσει το μπόι μας

«Υπο­δε­χό­μα­στε σήμε­ρα εδώ στην πλα­τεία Συντάγ­μα­τος τους αγρό­τες που αγω­νί­ζο­νται για τη ζωή τους, για την επι­βί­ω­ση τους. Να μεί­νουν νοι­κο­κύ­ρη­δες στα χωρά­φια τους. Να μπο­ρούν με τον ιδρώ­τα της δου­λειάς τους να ζήσουν τις οικο­γέ­νειες τους»: Τον δίκαιο αγώ­να των αγρο­τών χαι­ρέ­τι­σε από το βήμα της συγκέ­ντρω­σης εκ μέρους των συν­δι­κά­των της Αττι­κής που συνέ­βα­λαν στην προ­ε­τοι­μα­σία της κινη­το­ποί­η­σης ο Γιάν­νης Τασιού­λας, πρό­ε­δρος της Ομο­σπον­δί­ας Οικοδόμων.

«Είμα­στε στο πλευ­ρό τους. Ο αγώ­νας σας είναι και δικός μας αγώ­νας», υπο­γράμ­μι­σε και πρό­σθε­σε: «Είναι αγώ­νας όλων μας. Για τους αγρό­τες, να μπο­ρούν να καλ­λιερ­γή­σουν τη γη και τα χωρά­φια τους, να παρά­γουν τα προ­ϊ­ό­ντα τους εξα­σφα­λί­ζο­ντας ότι μπο­ρούν να ζήσουν τις οικο­γέ­νειες τους. Για όλους εμάς, να μπο­ρού­με να αγο­ρά­ζου­με τα προ­ϊ­ό­ντα της δου­λειάς τους και όχι να τα βλέ­που­με στα σού­περ μάρ­κετ σαν είδος πολυ­τε­λεί­ας που θησαυ­ρί­ζουν τα μεγά­λα επι­χει­ρη­μα­τι­κά συμ­φέ­ρο­ντα. Ο εργά­της δίπλα στον αγρό­τη, ο αγρό­της δίπλα στον εργά­τη, για­τί έχου­με κοι­νά συμ­φέ­ρο­ντα. Για­τί στη δική μας καμπού­ρα πέφτουν οι συνέ­πειες της αντερ­γα­τι­κής πολι­τι­κής, της αντια­γρο­τι­κής πολι­τι­κής της ΚΑΠ και της ΕΕ. Για­τί έχου­με απέ­να­ντί μας τα ίδια προ­βλή­μα­τα να αντι­με­τω­πί­σου­με που γεν­νιού­νται και οξύ­νο­νται από τις ίδιες αιτί­ες. Για εμάς και τις ανά­γκες μας υπάρ­χουν δημο­σιο­νο­μι­κοί περιο­ρι­σμοί. Για τους λίγους και τα μεγά­λα συμ­φέ­ρο­ντα υπάρ­χει το ελεύ­θε­ρο να τσα­λα­πα­τούν τη ζωή μας για τα κέρ­δη τους».

Όπως υπεν­θύ­μι­σε, εργα­ζό­με­νοι και αγρό­τες έχουν χτί­σει «γέρους δεσμούς αλλη­λεγ­γύ­ης σε δύσκο­λες στιγ­μές». «Το φθι­νό­πω­ρο ξελα­σπώ­να­με μαζί σπί­τια, αγρο­τι­κές εγκα­τα­στά­σεις, που έμει­ναν και μένουν ανο­χύ­ρω­τες από μια πολι­τι­κή που τη δική μας τη ζωή τη βλέ­πει κόστος, άσκο­πο έξο­δο, για να την προ­στα­τεύ­σει με απα­ραί­τη­τες υπο­δο­μές και μέτρα. Με τα χέρια τα δικά σας και τα δικά μας λασπω­μέ­να, είδα­με και στα δικά σας μάτια την αγω­νία για το αύριο των παι­διών μας. Το ίδιο νωρί­τε­ρα στα απο­καί­δια των πυρ­κα­γιών», ανέφερε.

«Νιώ­θου­με την ίδια οργή για την εγκλη­μα­τι­κή πολι­τι­κή χρό­νων ολό­κλη­ρων, με τους κάθε λογής κυβερ­νώ­ντες που προ­σπα­θούν να δικαιο­λο­γή­σουν τα αδι­καιο­λό­γη­τα για να βγουν λάδι από τις ευθύ­νες τους και μεις να βρι­σκό­μα­στε πάλι “μια από τα ίδια” και ακό­μη χει­ρό­τε­ρα», τόνι­σε ο πρό­ε­δρος της Ομο­σπον­δί­ας. «Νιώ­θου­με την ίδια οργή για­τί δια­πι­στώ­νου­με ότι εμείς οι εργα­ζό­με­νοι, όπως κι εσείς, ότι μια από τα ίδια έχου­με. Πρώ­τα οι οικο­δό­μοι είμα­σταν άνερ­γοι, κακο­πλη­ρω­μέ­νοι, με τον μπα­μπού­λα της κρί­σης και ψάχνα­με τρό­πους να τα κου­τσο­βο­λέ­ψου­με. Τώρα, δου­λεύ­ου­με με ξεχει­λω­μέ­να ωρά­ρια και το μερο­κά­μα­το δεν φτά­νει ούτε για ζήτω. Γίνε­ται φύλ­λο και φτε­ρό πριν μπού­με στο σού­περ μαρ­κετ, όταν έρχε­ται ο λογα­ρια­σμός της ΔΕΗ, στη θέρ­μαν­ση των οικο­γε­νειών μας», κατήγγειλε.

«Η ελπί­δα βρί­σκε­ται στον αγώ­να, στη διεκ­δί­κη­ση, στην αλλη­λεγ­γύη. Εκεί επι­βε­βαιώ­νε­ται στην πρά­ξη η μεγά­λη δύνα­μη που έχου­με», υπο­γράμ­μι­σε ο Γ. Τασιού­λας. Κάλε­σε εργα­ζό­με­νους και αγρό­τες να στα­θούν “δίπλα δίπλα στον αγώ­να, στα συλ­λα­λη­τή­ρια, στις συγκε­ντρώ­σεις, στην απερ­γία που έχου­με μπρο­στά μας στις 28 του μήνα».

«Έτσι θα έχου­με απο­τε­λέ­σμα­τα, έτσι θα μετρή­σου­με νίκες. Έτσι μεγα­λώ­νει το μπόι μας απέ­να­ντι στην πολι­τι­κή που θέλει να στραγ­γί­ζει τον ιδρώ­τα της δου­λειάς μας. Η νίκη της αγρο­τιάς θα είναι νίκη όλων των εργα­ζο­μέ­νων. Θα τρο­φο­δο­τή­σει νέες προ­ϋ­πο­θέ­σεις για νέα απο­τε­λέ­σμα­τα και κατα­κτή­σεις. Γι’ αυτό βρο­ντο­φω­νά­ζου­με από εδώ, από την καρ­διά της Αθή­νας, για να ακου­στεί σε όλη τη χώρα: Εργα­τιά — αγρο­τιά, μια φωνή και μια γρο­θιά», κατέληξε.

“Οι φοιτητές είμαστε εδώ 
για να στηρίξουμε τον αγώνα των βιοπαλαιστών αγροτών, 
είναι και δικός μας αγώνας”

 

«Οι φοι­τη­τές δεν θα μπο­ρού­σα­με να λεί­που­με από εδώ. Είμα­στε μαζί σας», τόνι­σε μιλώ­ντας στο Σύνταγ­μα η Ευγε­νία Κυρια­κου­λά­κου, πρό­ε­δρος του Φοι­τη­τι­κού Συλ­λό­γου Γεω­πο­νι­κής Αθή­νας. «Αγρο­τιά — Φοι­τη­τές, ενω­μέ­νοι νικη­τές» πρό­σθε­σε, για να απα­ντή­σουν με το ίδιο σύν­θη­μα οι χιλιά­δες διαδηλωτές.

«Είμα­στε εδώ για να στη­ρί­ξου­με το δίκαιο και έντι­μο αγώ­να των βιο­πα­λαι­στών αγρο­τών για­τί είναι και δικός μας αγώ­νας», υπογράμμισε.

Σήμερα τα ρυάκια από όλα τα μπλόκα της Ελλάδας 
κατεβήκαμε και μαζί με εσάς γίναμε ένα μεγάλο ποτάμι

Στο βήμα βρέ­θη­καν στη συνέ­χεια εκπρό­σω­ποι από τα μπλό­κα, απευ­θύ­νο­ντας χαι­ρε­τι­σμούς, μετα­φέ­ρο­ντας το αγω­νι­στι­κό «παρών» των περιο­χών τους και μιλώ­ντας για τα ιδιαί­τε­ρα προ­βλή­μα­τα που αντιμετωπίζουν.

«Οι δου­λειές μας είναι οι ζωές μας», είπε ο εκπρό­σω­πος από το μπλό­κο Ατα­λά­ντης θέτο­ντας ανά­με­σα στα άλλα αιτή­μα­τα την απαί­τη­ση για κατα­βο­λή των απο­ζη­μιώ­σε­ων από τον ΕΛΓΑ στους αγρότες.

«Όλοι μαζί μπο­ρού­με να κατα­φέ­ρου­με κάτι», είπαν οι αγρό­τες από το μπλό­κο του Αιγι­νί­ου, που ταξί­δε­ψαν 500 χιλιό­με­τρα για να πάρουν μέρος στην κινη­το­ποί­η­ση. «Είμα­στε 30 μέρες και νύχτες στον δρό­μο για να διεκ­δι­κή­σου­με τα αυτονόητα».

«Εμείς που­λά­με φθη­νά τα προ­ϊ­ό­ντα μας κι εσείς τα αγο­ρά­ζε­τε πανά­κρι­βα», κατήγ­γει­λε ο εκπρό­σω­πος από το μπλό­κο της Ανθή­λης. Την άρνη­ση της κυβέρ­νη­σης να δώσει απα­ντή­σεις στα βασι­κά αιτή­μα­τα των αγρο­τών κατήγ­γει­λε ο ομι­λη­τής από το Κάστρο Βοιω­τί­ας, ανα­δει­κνύ­ο­ντας την ανά­γκη για μεί­ω­ση του κόστους παρα­γω­γής και για εξα­σφά­λι­ση φθη­νών και ποιο­τι­κών αγρο­τι­κών προϊόντων.

«Είμα­στε όλοι μαζί στα μπλό­κα. Θα νική­σου­με», είπε ο εκπρό­σω­πος της Πανελ­λή­νιας Συντο­νι­στι­κής Μελισ­σο­κό­μων. «Όπως υπάρ­χει χώρος στην οικο­νο­μία για τους εφο­πλι­στές να υπάρ­ξει και για εμάς», απαί­τη­σε ο εκπρό­σω­πος του μπλό­κου Αμφί­κλειας Ελάτειας.

«Σας ευχα­ρι­στού­με που είστε μαζί μας. Σήμε­ρα τα ρυά­κια από όλα τα μπλό­κα της Ελλά­δας κατε­βή­κα­με και μαζί με εσάς γίνα­με ένα μεγά­λο ποτά­μι», είπε ο αγρό­της από την Κήριν­θο Εύβοιας. «Μας κάψα­τε, μας πνί­ξα­τε. Θα σας πνί­ξει η οργή μας», τόνι­σε και έθε­σε στο επί­κε­ντρο την ανά­γκη για μέτρα αντι­πυ­ρι­κής, αντι­πλημ­μυ­ρι­κής προστασίας.

“Το βαρέ­λι δεν έχει πάτο, το ξύνουν συνέ­χεια από παντού”, κατήγ­γει­λε ο αγρό­της από την Καστο­ριά και κάλε­σε σε συνέ­χι­ση του αγώνα.Τα προ­βλή­μα­τα που δια­χρο­νι­κά αντι­με­τω­πί­ζουν οι αγρό­τες, τα οποία μάλι­στα συνε­χώς επι­δει­νώ­νο­νται, συνό­ψι­σε ο αγρό­της από το μπλό­κο του Στρυ­μο­νι­κού Σερρών.

Το συλ­λα­λη­τή­ριο «που ενώ­νει την αγρο­τιά και την εργα­τιά», χαι­ρέ­τι­σε ο εκπρό­σω­πος από τα μπλό­κα της Πελο­πον­νή­σου. «Τους απο­δεί­ξα­με ότι ο συντο­νι­σμός των αγρο­τών με την πανελ­λα­δι­κή Επι­τρο­πή είναι δυνα­τός», υπο­γράμ­μι­σε και δια­βε­βαί­ω­σε ότι ο αγώ­νας που ήδη μέτρα 30 μέρες στα μπλό­κα θα συνε­χι­στεί, ενώ κάλε­σε και στην απερ­γία στις 28 Φλεβάρη.

 

«Δεν μπο­ρού­με να δίνου­με χρή­μα­τα για να κάνου­με πόλε­μο και να μη δίνου­με χρή­μα­τα για να ταΐ­σου­με τα παι­διά μας», σχο­λί­α­σε ο εκπρό­σω­πος από τον Αλμυρό.

«Ο αγώ­νας συνε­χί­ζε­ται μέχρι τα δίκαια αιτή­μα­τά μας να δικαιω­θούν», δια­μή­νυ­σε ο αγρό­της από το μπλό­κο στα Μου­δα­νιά Χαλκιδικής.

Στο επεί­γον αίτη­μα για μεί­ω­ση του κόστους παρα­γω­γής εστί­α­σε ο πρό­ε­δρος της Ομο­σπον­δί­ας Παρα­γω­γών Λαϊ­κών Αγο­ρών. Τις συντά­ξεις πεί­νας των αγρο­τών στη­λί­τευ­σε αγρό­τισ­σα από το Μεσολόγγι.

«Τίπο­τα δεν είναι ακα­τόρ­θω­το όταν υπάρ­χει ενό­τη­τα», ήταν το μήνυ­μα που έστει­λε ο αγρό­της από τον Πλα­τύ­κα­μπο. «Σήμε­ρα σπέρ­νου­με την ελπί­δα», πρό­σθε­σε. Χαι­ρε­τι­σμός έγι­νε επί­σης από εκπρό­σω­πο του μπλό­κου στο Χαλίκι. 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο