Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Συγκοινωνούντα δοχεία οι ναζιστικές εγκληματικές οργανώσεις οργανώσεις (ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ)

Ως συγκοι­νω­νού­ντα δοχεία λει­τουρ­γούν οι νεο­να­ζι­στι­κές δολο­φο­νι­κές οργα­νώ­σεις. Με τη σύλ­λη­ψη των επτά μελών της «Combat 18 Hellas» είδαν το φως της δημο­σιό­τη­τας πολ­λά στοι­χεία για τις σχέ­σεις μετα­ξύ αυτής της οργά­νω­σης με τη Χρυ­σή Αυγή, με τους «Ανέ­ντα­χτους Μαιάν­δριου Εθνι­κι­στές», με παρα­στρα­τιω­τι­κές οργα­νώ­σεις αλλά και με το γεγο­νός ότι στε­λέ­χη των νεο­να­ζι­στι­κών οργα­νώ­σε­ων είναι ενταγ­μέ­να σε πολι­τι­κούς σχη­μα­τι­σμούς στο χώρο της ακροδεξιάς.

Άλλο ένα στοι­χείο η φωτο­γρα­φία όπου φαί­νε­ται η κοι­νή εκπαί­δευ­ση υπό τις προ­στα­γές του Κασιδιάρη.

KASIDIARIS

Πηγή: 902. gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο