Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Συγχαρητήρια Κουτσούμπα στον Λευτέρη Πετρούνια

Τα συγ­χα­ρη­τή­ριά του στον Λευ­τέ­ρη Πετρού­νια για το χρυ­σό μετάλ­λιο στο Ευρω­παϊ­κό πρω­τά­θλη­μα, εκφρά­ζει ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρης Κουτσούμπας.

Συγκε­κρι­μέ­να αναφέρει:

«Πολ­λά συγ­χα­ρη­τή­ρια στον Λευ­τέ­ρη Πετρού­νια για το 7ο χρυ­σό μετάλ­λιο που κατέ­κτη­σε στο Ευρω­παϊ­κό πρω­τά­θλη­μα της ενόρ­γα­νης γυμνα­στι­κής, που διε­ξή­χθη στο Ρίμι­νι της Ιταλίας.

Μονα­δι­κό ρεκόρ από ένα μονα­δι­κό αθλη­τή που κατά­φε­ρε ό,τι δεν έχει κατα­φέ­ρει κανέ­νας άλλος αθλη­τής στην ιστο­ρία του Ευρω­παϊ­κού θεσμού. Του ευχό­μα­στε καλή δύνα­μη και καλή πορεία μέχρι τους Ολυ­μπια­κούς αγώ­νες στο Παρίσι.»

 

Ν. Λαπα­θιώ­της, Οι νικη­μέ­νοι της ζωής – Ποιήματα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο