Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Συγχαρητήριο μήνυμα του Δημήτρη Κουτσούμπα στην Αντιγόνη Ντρισμπιώτη

Συγ­χα­ρη­τή­ριο μήνυ­μα του  ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρη Κου­τσού­μπα στην Αντι­γό­νη Ντρι­σμπιώ­τη για την κατά­κτη­ση του δεύ­τε­ρου χρυ­σού μεταλ­λί­ου στο ευρω­παϊ­κό πρω­τά­θλη­μα στί­βου στο Μόνα­χο. Συγκε­κρι­μέ­να, αναφέρει: 

«Όσο σημα­ντι­κό είναι να κερ­δί­ζεις μέσα σε λίγα 24ωρα το δεύ­τε­ρο χρυ­σό σε μια μεγά­λη διορ­γά­νω­ση άλλο τόσο σημα­ντι­κό είναι να ανα­δει­χθεί ο μεγά­λος αγώ­νας που έκα­νε αυτή η αθλή­τρια για να φτά­σει ως εδώ. Προ­πό­νη­ση για την επί­δο­ση και δου­λειά για την επι­βί­ω­ση. Όλα με καθη­με­ρι­νό αγώ­να. Συγ­χα­ρη­τή­ρια στην Αντι­γό­νη Nτρι­σμπιώ­τη που δεί­χνει τι δύνα­μη κρύ­βει ο άνθρω­πος όταν έχει θέλη­ση και πίστη για να πετύ­χει τους στό­χους του».

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο