Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ»: Σε εξέλιξη η εκδήλωση για τα 50 χρόνια εκδοτικής δραστηριότητας

Σε εξέ­λι­ξη η εκδή­λω­ση για τη συμπλή­ρω­ση 50 χρό­νων εκδο­τι­κής δρα­στη­ριό­τη­τας, που διορ­γα­νώ­νουν οι εκδό­σεις «Σύγ­χρο­νη Επο­χή» στο «Σερά­φειο» του Δήμου Αθηναίων.

Στην εκδή­λω­ση παρα­βρί­σκε­ται ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κουτσούμπας.

Θα γίνουν οι εξής ομιλίες:

«Η συμ­βο­λή του ΚΚΕ και της “Σύγ­χρο­νης Επο­χής” στη διά­δο­ση και δημιουρ­γι­κή ανά­πτυ­ξη της επα­να­στα­τι­κής θεω­ρί­ας», από τον Μάκη Παπα­δό­που­λο, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ.

«50 χρό­νια συνε­χούς εκδο­τι­κής προ­σφο­ράς της “Σύγ­χρο­νης Επο­χής”» από τον Δημή­τρη Ξεκα­λά­κη, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ, διευ­θυ­ντής της «Σύγ­χρο­νης Εποχής».

Θα ακο­λου­θή­σουν παρεμ­βά­σεις. Η εκδή­λω­ση θα κλεί­σει με καλ­λι­τε­χνι­κό πρόγραμμα.

Συντο­νί­ζει η ηθο­ποιός Λίλα Καφα­ντά­ρη.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο