Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Συγχωρήστε με, κύριε. Δεν το έκανα επίτηδες» — Εσύ με ποια γυαλιά θα το δεις;

Σχό­λιο Ηρα­κλής Κακα­βά­νης //

Χτες, το πρωί στο twitter δημο­φι­λές χάστανγκ ο Πορ­το­σάλ­τε, το από­γευ­μα η Μάν­δρου, σήμε­ρα ο Ρου­βάς… Συνε­χώς διευ­ρύ­νει το αντι­φα­σι­στι­κό μέτω­πο ο ΣΥΡΙΖΑ.

Δεν ασχο­λή­θη­κα ποτέ (σπα­νί­ως το Ατέ­χνως) με περι­πτώ­σεις σαν τις προ­α­να­φε­ρό­με­νες (Μπό­λι­κα τα κοκο­ρά­κια του συστή­μα­τος και τα κικι­ρί­κου καθη­με­ρι­νά) για­τί θεω­ρώ ότι τις περισ­σό­τε­ρες φορές λει­τουρ­γούν απο­προ­σα­να­το­λι­στι­κά (Αντουα­νέ­τες και Λου­δο­βί­κοι κρύ­βουν τους λύκους και τα τσακάλια)

Στην προ­κει­μέ­νη περί­πτω­ση, ο δήμαρ­χος Περά­μα­τος, Γιάν­νης Λαγου­δά­κης, εκλεγ­μέ­νος με τον ΣΥΡΙΖΑ, έγι­νε τιμη­τής πολι­τι­κών και κοι­νω­νι­κών αξιών. Αυτός ο ίδιος που προ­χτές έσβη­νε τα συν­θή­μα­τα που απαι­τού­σαν να μπουν οι ναζί στη φυλα­κή.

Κοντά σε αυτόν και άλλοι τέτοιοι τιμη­τές… και αντι­φα­σί­στες.… Χώρο μπό­λι­κο έχουν στα ΣΥΡΙ­ΖΑι­κα μέσα και στα socia media το δίκτυό τους καλά λειτουργεί.

Όσον αφο­ρά την κ. Μάν­δρου καμία έκπλη­ξη. Με τα μάτια μιας αστής και «απο­στα­σιο­ποί­η­ση» αντά­ξια της της θέσης της και της δημο­σιο­γρα­φί­ας που υπη­ρε­τεί, εξέ­φρα­σε αυτό που κατα­λα­βαί­νει και δεν το θεω­ρεί καθό­λου μα καθό­λου απα­ξιω­τι­κό, ρατσι­στι­κό κλπ.

«Συγ­χω­ρή­στε με, κύριε. Δεν το έκα­να επί­τη­δες» είπε η Μαρία Αντουα­νέ­τα όταν ανε­βαί­νο­ντας στην γκι­λο­τί­να σκό­ντα­ψε στο πόδι κάποιου…

banner aggoules

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο