Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Συζήτηση με τον Κυρ. Ιωαννίδη (μέλος της ΚΕ του ΚΕ) για το συλλαλητήριο και το Σκοπιανό

Το ΚΚΕ ανα­δει­κνύ­ει το πρό­βλη­μα ονο­μα­το­λο­γί­ας και όλης αυτής της συζή­τη­σης και δια­πραγ­μά­τευ­σης για το Σκο­πια­νό από τη σκο­πιά ότι έχου­με ήδη πεί­ρα, ότι αυτοί που προ­σπα­θούν γρή­γο­ρα γρή­γο­ρα να κλεί­σουν το ζήτη­μα με την ΠΓΔΜ είναι οι ίδιοι που έχουν αιμα­το­κυ­λή­σει την περιο­χή, τόνι­σε ο Κυριά­κος Ιωαν­νί­δης μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ μιλώ­ντας το πρωί της Κυρια­κής 4 Φλε­βά­ρη στην «ERT OPEN» στην εκπο­μπή «Ατέ­χνως». «Έχουν πρω­το­στα­τή­σει στην διά­λυ­ση της ενιαί­ας Γιου­γκο­σλα­βί­ας άρα στην έναρ­ξη και στη δημιουρ­γία του προ­βλή­μα­τος, επα­να­χά­ρα­ξαν τους χάρ­τες των Βαλ­κα­νί­ων, δημιούρ­γη­σαν κρά­τη προ­τε­κτο­ρά­τα για να προ­ω­θή­σουν τα συμ­φέ­ρο­ντά τους και αξιο­ποιούν υπαρ­κτά αλλά και ανύ­παρ­κτα μειο­νο­τι­κά ζητή­μα­τα, υπο­δαυ­λί­ζουν εθνι­κι­σμούς αλλά και αλυ­τρω­τι­σμούς», πρόσθεσε.

Ο Κ. Ιωαν­νί­δης τόνι­σε ότι το ζήτη­μα είναι να βρε­θεί μια λύση για να μπει το γει­το­νι­κό κρά­τος στο ΝΑΤΟ. Υπο­γράμ­μι­σε ότι οποια­δή­πο­τε χρή­ση του ονό­μα­τος «Μακε­δο­νία» πρέ­πει να έχει γεω­γρα­φι­κό προσ­διο­ρι­σμό και φυσι­κά να ξεκα­θα­ρί­ζε­ται ταυ­τό­χρο­να ότι δεν υπάρ­χει μακε­δο­νι­κό έθνος, μακε­δο­νι­κή ταυ­τό­τη­τα κλπ. Παράλ­λη­λα, επε­σή­μα­νε ότι πρέ­πει να υπάρ­χουν εγγυ­ή­σεις για την εξά­λει­ψη του αλυ­τρω­τι­σμού, του εθνι­κι­σμού, των διεκ­δι­κή­σε­ων που σημαί­νει αλλα­γές τώρα στο Σύνταγ­μα της γει­το­νι­κής χώρας. Εγγύ­η­ση, πρό­σθε­σε, είναι και η μη έντα­ξη γει­το­νι­κής χώρας στο ΝΑΤΟ, για­τί δεν προ­σφέ­ρει ούτε ασφά­λεια, ούτε στα­θε­ρό­τη­τα, ούτε ειρήνη.

Όσον αφο­ρά το σημε­ρι­νό συλ­λα­λη­τή­ριο και το κυρί­αρ­χο σύνθημα«Η Μακε­δο­νία είναι μία και είναι ελλη­νι­κή» ο κ. Ιωαν­νί­δης επι­σή­μα­νε ότι αυτό είναι ανι­στό­ρη­το, αντι­στρα­τεύ­ε­ται μια συγκε­κρι­μέ­νη συν­θή­κη που καθό­ρι­σε τα σύνο­ρα της περιο­χής και ανοί­γει όρους αλυ­τρω­τι­σμού. Μια δεύ­τε­ρη πλευ­ρά αυτού είναι, αν δε σεβό­μα­στε μια συν­θή­κη που μοί­ρα­σε μια γεω­γρα­φι­κή περιο­χή με τον τρό­πο που τη μοί­ρα­σε, τότε δίνου­με δίκαιο και στον Ερντο­γάν που αμφι­σβη­τεί τη Συν­θή­κη της Λοζά­νης. Είναι σοβα­ρά επι­κίν­δυ­νο αυτό το σύνθημα.

Ανα­φέρ­θη­κε στο παι­χνί­δι των αντα­γω­νι­σμών στην περιο­χή σημειώ­νο­ντας ότι «μπο­ρεί να υπάρ­χει η προ­σπά­θεια γρή­γο­ρα γρή­γο­ρα να λυθεί το πρό­βλη­μα», προ­σθέ­το­ντας ωστό­σο ότι «συγκρού­ο­νται τερά­στια ζητή­μα­τα που τα πλη­ρώ­νουν οι λαοί ανά­με­σα στις ΗΠΑ, γενι­κό­τε­ρα το ΝΑΤΟ, και από την άλλη η προ­σπά­θεια που κάνει η Ρωσία αλλά και η Κίνα να παρέμ­βουν και οικο­νο­μι­κά αλλά και πολι­τι­κά στην περιοχή».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο