Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Συλλαλητήρια στις 30 Νοέμβρη — Κάτω τα χέρια από την Κοινωνική Ασφάλιση

Στην τελι­κή ευθεία για τα συλ­λα­λη­τή­ρια το Σάβ­βα­το 30 Νοέμ­βρη, Ομο­σπον­δί­ες, Εργα­τι­κά Κέντρα, Σωμα­τεία Εργα­ζο­μέ­νων και οι Συνερ­γα­ζό­με­νες Συντα­ξιου­χι­κές Οργα­νώ­σεις κορυ­φώ­νουν τη δρά­ση τους για την επι­τυ­χία τους, για να πάρει μαζι­κή αγω­νι­στι­κή απά­ντη­ση ο νέος γύρος της αντια­σφα­λι­στι­κής επί­θε­σης που ετοι­μά­ζει η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ.

Σε συνέ­χεια των πρω­το­βου­λιών ενη­μέ­ρω­σης του προη­γού­με­νου δια­στή­μα­τος, στις μέρες που απο­μέ­νουν, τα συν­δι­κά­τα και οι συντα­ξιου­χι­κές οργα­νώ­σεις δίνουν τη μάχη για να φτά­σει σε κάθε χώρο δου­λειάς και σε κάθε γει­το­νιά το αγω­νι­στι­κό μήνυ­μα, να γίνει υπό­θε­ση του κάθε ασφα­λι­σμέ­νου εργά­τη, αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νου, αγρό­τη, συντα­ξιού­χου, η πάλη για δημό­σια — υπο­χρε­ω­τι­κή Κοι­νω­νι­κή Ασφά­λι­ση για όλους.

✔️  Στην Αθή­να το συλ­λα­λη­τή­ριο θα γίνει στα Προ­πύ­λαια στις 10.30 π.μ. και στη Θεσ­σα­λο­νί­κη στο Άγαλ­μα Βενι­ζέ­λου στις 11 π.μ. ενώ συλ­λα­λη­τή­ρια θα γίνουν σε όλη τη χώρα.

Για το συλ­λα­λη­τή­ριο της Αθή­νας έχουν ορι­στεί προ­συ­γκε­ντρώ­σεις στις 9.45 π.μ., ενώ δρο­μο­λο­γού­νται πούλ­μαν από διά­φο­ρες περιοχές.

«Το νέο Ασφα­λι­στι­κό που δια­φη­μί­ζει η ΝΔ είναι παλιό, γνώ­ρι­μο και δοκι­μα­σμέ­νο» σημειώ­νει η Συντο­νι­στι­κή Επι­τρο­πή Αγώ­να των Συντα­ξιου­χι­κών Οργα­νώ­σε­ων και καλεί σε αγώ­να μαζι­κό, οργα­νω­μέ­νο, για την κατάρ­γη­ση όλων των αντια­σφα­λι­στι­κών νόμων των κυβερ­νή­σε­ων και των τριών μνη­μο­νί­ων των ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ.

logo ΠΑΜΕ

✔️  Σε μαζι­κή συμ­με­το­χή στα συλ­λα­λη­τή­ρια καλεί το ΠΑΜΕ τονί­ζο­ντας ότι «το μεγά­λο μέτω­πο της Κοι­νω­νι­κής Ασφά­λι­σης μας αφο­ρά όλους. Από τους νέους εργα­ζό­με­νους ως τους συντα­ξιού­χους. Το Ασφα­λι­στι­κό δεν είναι μόνο το δικαί­ω­μα στη σύντα­ξη. Αφο­ρά την προ­στα­σία των εργα­ζο­μέ­νων και των οικο­γε­νειών τους, την Υγεία — Πρό­νοια, αφο­ρά τους ελεύ­θε­ρους επαγ­γελ­μα­τί­ες, επι­στή­μο­νες, τους αγρό­τες, τους επαγ­γελ­μα­τί­ες ΕΒΕ, συνο­λι­κά όλο τον εργα­ζό­με­νο λαό».

Από­φα­ση συμ­με­το­χής έχουν λάβει Ομο­σπον­δί­ες, Εργα­τι­κά Κέντρα και Συν­δι­κά­τα, ενώ σε μαζι­κή συμ­με­το­χή καλούν η Ομο­σπον­δία Βιο­τε­χνι­κών Σωμα­τεί­ων Αθή­νας και η Ομο­σπον­δία Γυναι­κών Ελλά­δας, η Κίνη­ση Από­στρα­των Αστυ­νο­μι­κών, η Κίνη­ση για την Εθνι­κή Αμυνα. 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο