Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Συλλαλητήριο Μακεδονία 20/1/2019: Μοιρασμένοι ρόλοι

Ένα ακό­μα συλ­λα­λη­τή­ριο για την «ελλη­νι­κό­τη­τα της Μακε­δο­νί­ας» γίνε­ται την Κυρια­κή στο Σύνταγ­μα, με τους διορ­γα­νω­τές (παμ­μα­κε­δο­νι­κές οργα­νώ­σεις και διά­φο­ροι άλλοι φορείς) να καλούν τον κόσμο σε μαζι­κή συμ­με­το­χή για «να ακυ­ρώ­σου­με την προ­δο­τι­κή συμ­φω­νία των Πρε­σπών, για να φωνά­ξου­με η Μακε­δο­νία είναι ελληνική!». 

Μετα­ξύ άλλων, το συλ­λα­λη­τή­ριο στη­ρί­ζουν η ΝΔ, ο περι­φε­ρειάρ­χης Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας, Τζι­τζι­κώ­στας, η Χρυ­σή Αυγή, οι ΑΝΕΛ, η Ενω­ση Κεντρώ­ων και άλλοι που εμφα­νί­ζο­νται ενά­ντια στη συμ­φω­νία των Πρε­σπών, χωρίς όμως να λένε κου­βέ­ντα για τον αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κό σχε­δια­σμό που την επι­βάλ­λει, ούτε για το γεγο­νός ότι η υπο­γρα­φή και η εφαρ­μο­γή της συν­δέ­ο­νται με ισχυ­ρά επι­χει­ρη­μα­τι­κά και γεω­πο­λι­τι­κά συμ­φέ­ρο­ντα, τα οποία στη­ρί­ζουν τα κόμ­μα­τα αυτά, όπως και η κυβέρνηση. 

Σε κάθε περί­πτω­ση, όλο αυτό το εθνι­κι­στι­κό θέα­τρο που θα επα­να­λη­φθεί την Κυρια­κή στο Σύνταγ­μα, με ανι­στό­ρη­τα συν­θή­μα­τα και αλυ­τρω­τι­κές κραυ­γές, προ­σφέ­ρει τις καλύ­τε­ρες υπη­ρε­σί­ες στην κυβέρ­νη­ση, που προ­σπα­θεί να παρου­σιά­σει «προ­ο­δευ­τι­κή» τη συμ­φω­νία των Πρε­σπών και να την αξιο­ποι­ή­σει για να παρέμ­βει σε ευρύ­τε­ρες διερ­γα­σί­ες στο αστι­κό πολι­τι­κό σύστη­μα. Κοσμο­πο­λί­τες και εθνι­κι­στές, με μοι­ρα­σμέ­νους ρόλους, συγκα­λύ­πτουν την αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κή σφρα­γί­δα στη συμ­φω­νία και το σπέρ­μα του αλυ­τρω­τι­σμού που δια­τη­ρεί­ται για κάθε μελ­λο­ντι­κή χρή­ση από τους ιμπε­ρια­λι­στές, εξά­πτο­ντας τους εθνι­κι­σμούς στη μια και στην άλλη χώρα.

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο